no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
70414
Dronefoto av Kanalbrua tatt fra Ørsnes og innover mot Tønsberg. Trafikk på brua.
Kanalbrua med Tønsberg sentrum i bakgrunnen
Foto: Freddy Samson Fagerheim

Konsekvensutredning for ny fastlandsforbindelse

Det er gjennomført et omfattende arbeid med å vurdere konsekvensene av en ny fastlandsforbindelse. Under ligger hovedrapporten, kortversjonen av rapporten og alle temarapportene.

Overordnede styringsgruppen for Bypakke Tønsberg-regionen fikk en presentasjon av de ulike temarapportene 17. oktober 2017.

Overordnet styringsgruppe for Bypakken fikk en presentasjon av anbefalte løsninger for ny fastlandsforbindelse 7. november 2017.

Den interkommunal kommunedelplan med konsekvensutredning for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme lå ute på høring og offentlig ettersyn fra 1. desember 2017 til 9. februar 2018. 

Interkommunal kommundelplan med konsekvensutredning

Konsekvensutredning

Hovedrapport:
IKKDP_KU_ny_fastlandsforbindelse_hovedrapport_16112017.pdf

Kortversjon:
IKKDP_KU_ny_fastlandsforbindelse_kortversjon_jan2018.pdf

Temarapporter

Ikke-prissatte konsekvenser

Landskapsbilde: Temarapport - Landskapsbilde_2017-10-16.pdf
Nærmiljø og friluftsliv: Temarapport -Nærmiljø og friluftsliv-2017-10-16.pdf
Naturmangfold: Temarapport-Naturmangfold-Fastlandsforbindelsen_rev_november_2017.pdf
Kulturmiljø: Temarapport - Kulturmiljø_2017-10-16.pdf
Naturressurser: Temarapport - Naturressurser_17.10.2017.pdf
Anleggsfasen: Notat anleggsgjennomføring 171016.pdf

Underlagsrapporter:
Støy: 5173367_rapp_aku01_fastlandsforbindelsen-v02.pdf
Luftforurensning: 5173367_fastlandsforbindelsen-ku-luftforurensning_d02.pdf
Strømningsforhold og sedimentasjon: stroemningsforhold-og-sedimentasjon_svv-rapport-533-fastlandsforbindelsen-mellom-noetteroey-og-toensberg.pdf
Sedimenter og grunnforurensning: rap001-ku-ny-fastlandsforbindelse-toensberg-noetteroey-tjoeme-sedimenter-og-grunnforurensning-14_05_2017.pdf
Støykart 0-alt.pdf
Støykart_11500_2024.pdf
Støykart_16730_2024.pdf

Trafikale virkninger

Rapport - Transportanalyser: Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme Temarapport - Trafikale virkninger.pdf
Kapasitetsberegninger: Kapasitetsberegninger Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme.pdf
Trafikkvurdering_Kjellekrysset.pdf

Lokale og regionale virkninger

Rapport - Lokale og regionale virkninger: Fagrapport_LokaleRegionaleVirkninger_Citiplan_20171112.pdf
Supplerende TØI-rapport - Over eller under vann - vest eller nord?: Supplerende TØI-rapport

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Rapport - Risiko og sårbarhet: Norconsult_Ny_fastlandsforbindelse_Notteroy_ROS_23OKT2017.pdf

Tekniske planer, kostnader og prissatte konsekvenser

Geoteknikk og geologi
Her finner du informasjon om geoteknikk og geologi.

G-not-003.pdf
Datarapport-linje-10000-mars-2017.pdf
Datarapport-linje-11000-mars-2017.pdf
Datarapport-linje-11500-mars-2017.pdf
Datarapport-linje-12000-mars-2017.pdf
Datarapport-linje-12200-mars-2017.pdf
Datarapport-linje-16200-mars-2017.pdf
Datarapport-linje-16700-mars-2017.pdf
Geologisk-rapport_del1.pdf
Geologisk-rapport_del2.pdf
Geologisk-rapport_del3.pdf

Bruløsninger:
Her finner du informasjon om bruløsningene som er vurdert.

Rapport_ny_fastlandsforbindelse_2017-04-28.pdf
Vedlegg-1_illustrasjoner_2017-04-28.pdf
Vedlegg-2_tegninger__2017-03-27.pdf
Vedlegg-3_kostnadsberegninger_2017-04-28.pdf
Vedlegg-4_ideseminar_2017-02-24.pdf

Undersjøiske tunneler

Her finner du informasjon om tunnelløsningene som er vurdert.
Undersjøisk tunnel Nøtterøy-Tønsberg skisseprosjekt-rapport.pdf
Skisseprosjekt - Undersjøisk Tunnel Nøtterøy-Tønsberg - Tegningshefte.pdf
11969 Notat Kvalitetssikring ny fastlandsforbindelse Nøtterøy-Tjøme_13Okt2017.pdf
Memo_estimeret besparelse ved utelade GS lp.pdf
Undersjøisk tunnel Nøtterøy Tønsberg_alternativ åpen byggegrop.pdf
Undersjøisk tunnel Nøtterøy Tønsberg_alternativ åpen byggegrop_appendix.pdf

Kostnader

I anslagsrapporten finner du informasjon om kostnader for ny fastlandsforbindelse. Det er også laget et notat med supplerende informasjon om kostnader og usikkerhet.

Anslagsrapport Ny Fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme 11.09.2017.pdf
Notat_ny fastlandsforbindelse_kostnader_usikkerhet_20042018.pdf

Prissatte konsekvenser

Prissatte konsekvenser.pdf

Illustrasjonshefte

Illustrasjonshefte_desember_2017_del_1.pdf
Illustrasjonshefte_desember_2017_del_2.pdf

Andre forhold

Tilgrensende vegnett er også vurdert i planarbeidet.

Notat Fv 300 Semslinja og Fv 308 Jarlsberglinna.pdf
Notat Fv 303 Hogsnesbakken.pdf
Notat_Solveien_171016.pdf
Skisse 5_Jarlsberglinna.pdf
SKISSER Hogsnesbakken.pdf
SKISSER Semslinna 2.pdf
SKISSER Semslinna1.pdf
Notat Tverrforbindelse mellom Smidsrødveien og Kirkeveien_Okt2017.pdf

Mulighetsstudie bompengefinansiering

16-55426-15 Bypakke Tønsberg-regionen - mulighetsstudie bompengefinansiering 5403900_1_1.pdf

Mer om bypakken

Hva er målet med bypakken?
Delprosjekter
Planprosess for ny fastlandsforbindelse
Ofte stilte spørsmål
Kontakt oss

Høringsrapporter

Merknadsrapport.pdf
Fullstendige_høringsinnspill_DEL 1-2-3-4-5.pdf
Fullstendige_høringsinnspill_DEL 6A.pdf
Fullstendige_høringsinnspill_DEL 6B.pdf 

Publisert: 18.10.2017 Oppdatert: 08.07.2024 kl.14:05