no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
70384

Planprosess for ny fastlandsforbindelse

Prosjektene i Bypakke Tønsberg-regionen skal gjennom en omfattende planprosess, og dette er stegene for den nye fastlandsforbindelsen.

Bypakke Tønsberg-regionen har som mål å redusere bruken av privatbil, til fordel for buss, sykkel og gange. Dette skal gjøre trafikkavviklingen tryggere og mer effektiv. Prosjektet handler om planlegging og tilrettelegging for framtiden.

Dette er et ambisiøst og nødvendig prosjekt for at kommende generasjoner skal oppleve at det er like godt eller enda bedre å bo, arbeide og drive næring i Tønsberg-regionen enn det er i dag. Vi skal finne gode løsninger på tvers av kommunegrensene og ha et helhetsblikk på regionen. Det krever at vi legger til rette for et godt samarbeid og en ryddig prosess, og at vi samles om de løsningene som best oppfyller målene.

Før de synlige arbeidene med prosjektene i bypakken starter, må forslagene til de forskjellige byggeprosjektene og tiltakene gjennom en omfattende planprosess.

Planprosessen for fastlandsforbindelsen

Planprosessen for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme er godt i gang. Høsten 2013 ble konseptvalgutredningen (KVU) fra Statens vegvesen vedtatt lokalt. En påfølgende Kvalitetssikring (KS1) og høring var høsten 2014. Oktober 2015 besluttet Samferdselsdepartementet hvilket valg av konsept det skulle jobbes videre med.

Beskrivelse av hvilke korridorer og traseer som skal utredes, ble beskrevet i et planprogram. Høring og politisk vedtak av planprogrammet i de berørte kommuner skjedde i 2016.

Høsten 2017 jobbes det med en kommunedelplan med konsekvensutredning, beskrivelse av konsekvenser for ulike traseer og anbefaling av alternativ. Statens vegvesen vil legge fram en anbefaling tidlig november 2017. Deretter blir det høring og vedtak. Kommunedelplanen vedtas politisk av berørte kommuner våren 2018.

Deretter starter arbeidet med en reguleringsplan. Planen viser detaljert hva som trengs av arealer til fastlandsforbindelsen og midlertidige arealer i byggefasen. Så blir det høring og vedtak. Reguleringsplanen legges etter planen fram for politisk behandling hos partene i 2020. 

Deretter følger disse stegene i planprosessen fram til byggestart:

  • Kvalitetssikring (KS2) og grunnlag for bompengefinansiering – grunnerverv
  • Byggeplan. Plan for bygging med tilhørende detaljering
  • Byggestart

Mer om planprosessen

Publisert: 26.09.2017 Oppdatert: 08.07.2024 kl.15:28