no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
70624

Prosessen fram mot kommunedelplanen

Her kan du lese om de ulike stegene vi gikk igjennom i arbeidet med å utforme en kommunedelplan for den nye fastlandsforbindelsen.

Planprogrammet for fastlandsforbindelsen ble fastsatt våren 2016. Planprogrammet redegjør for hvilke problemstillinger planarbeidet omfatter og viser hvilke alternativer som blir vurdert. 

Våren 2016 ble det gjennomført en silingsprosess av de ulike alternativene for fastlandsforbindelse. Du kan lese hovedrapporten her, mens her ligger et sammendrag tilgjengelig.

Etter den prosessen gjenstod sju alternativer, fem i korridor 1 (Kolberg-Kaldnes-Vear/Jarlsberg) og to i korridor 2 (Kolberg-Kaldnes-Korten). Både bru- og tunnelløsninger var med i utredningene.

Det ble laget en kommunedelplan med konsekvensutredning, beskrivelse av konsekvenser for ulike traseer og anbefaling av alternativer. Arbeidsgruppen for dette arbeidet besto av kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme, Vestfold fylkeskommune, Fylkesmannen og Statens vegvesen.

Orientering om temarapporter, fagnotater og kostnader

I møtet i overordnet styringsgruppe (OSG) 17. oktober 2017, orienterte Bypakke Tønsberg-regionen om de ulike temarapportene og fagnotatene, inkludert rangering av de ulike alternativene innenfor hvert enkelt tema. I tillegg var kostnader et tema på møtet.

Dette er et meget komplekst materiale, der de ulike alternativene er vurdert utfra en rekke faglige perspektiver. De sju alternativene til løsning i de to korridorene har blitt vurdert etter prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, samt andre konsekvenser.

Her finner du en full oversikter over temarapporter og fagnotater som inngår i konsekvensutredningen.

Anbefaling i hver korridor - bro og tunnel

Bypakke Tønsberg-regionen presentere anbefalingen for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme for overordnet styringsgruppe (OSG) 7. november 2017.

Det ble anbefalt to alternativer, ett i hver av de to korridorene. Den ene korridoren går fra Kolberg på Nøtterøy til Jarlsberg travbane og den andre fra Kolberg til Kjellekrysset.

 • I korridor 1: Alternativ 11 500, høy bru (hengebru med seilingshøyde 40 m) fra Ramberg til Smørberg med tunnel på Hogsnes.
 • I korridor 2: Alternativ 16 730, undersjøisk tunnel (senketunnel) fra Kaldnes til Korten.

Høringsperioden

Overordnet styringsgruppe (OSG) har delegert myndighet fra planmyndighetene til å legge forslag til interkommunale kommunedelplanen for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme ut på høring og offentlig ettersyn. 

I møtet 28. november 2017 besluttet overordnet styringsgruppe å legge kommunedelplanen ut på høring. Politikerne sluttet opp om den faglige anbefalingen til Bypakke Tønsberg-regionen. Høringsperioden var fra 1. desember 2017 til 9. februar 2018.

Les alle plandokumentene og mer om høringsprosessen.

I løpet av høringsperioden fikk alle aktører og innbyggere muligheten til å si sin mening. Det ble invitert til åpne kontordager og informasjonsmøter, både på Nøtterøy og i Tønsberg:

 • 12. desember 2017 kl. 14.00 - 18.30: Åpen kontordag på Nøtterøy, i lokalene til SpareBank1 BV på Teie torv
 • 14. desember  2017 kl. 14.00 - 18.30: Åpen kontordag i Tønsberg, på Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
 • Torsdag 18. januar 2018 kl. 18.00 - 20.00: Informasjonsmøte med presentasjoner og mulighet til å stille spørsmål (Træleborg konferansesenter, Tønsberg)
 • Tirsdag 23. januar 2018 kl. 18.00 - 20.00: Informasjonsmøte med presentasjoner og mulighet til å stille spørsmål (Teigar ungdomsskole, Nøtterøy)

Etter at høringsperioden er over, gjennomgås alle høringsinnspillene. Den faglig anbefalte løsningen vil være basert på de faglige utredningene og høringsuttalelsene.

Administrativ styringsgruppe anbefaler tunnel

Administrativ styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen anbefaler undersjøisk tunnel fra Kaldnes til Korten (alternativ 16 730). Denne fastlandsforbindelsen vurderes som det beste alternativet samlet sett.

Den administrative styringsgruppen la i dag fram anbefalingen på et møte i overordnet styringsgruppe 22. mars 2018. 

Her kan du lese hele saksfremlegget med anbefalingen.

Videre prosess fram mot beslutning

Det er politikerne i Tønsberg kommune, Færder kommune og Vestfold fylkeskommune som vedtar om de følger den faglige anbefalingen eller heller velger å gå videre med bruløsningen.

Endelig valg av løsning for ny fastlandsforbindelse skjer i kommunestyret i Færder, bystyret i Tønsberg og Vestfold fylkesting i flere møter i løpet av mai 2018:

 • Tønsberg kommune
  8. mai 2018: møte i utvalg for nærings- og samfunnsutvikling
  14. mai 2018: møte i formannskapet
  23. mai 2018: møte i bystyret

 • Færder kommune
  23. mai 2018: møte i kommuneplanutvalget
  23. mai 2018: møte i formannskapet
  30. mai 2018: møte i kommunestyret

 • Vestfold fylkeskommune
  22. mai 2018: møte i hovedutvalg for samferdsel og areal
  31. mai 2018: møte i fylkestinget

Valg av løsning

I mai var valg av løsning for ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune oppe til politisk behandling i Tønsberg bystyre, Færder kommunestyre og Vestfold fylkesting.

De folkevalgte organene vedtok ulike veiløsninger etter at Tønsberg og Færder gikk for tunnel, mens det ble flertall for bru i Vestfold fylkesting.

Fylkesmannen i Vestfold påtok seg rollen som prosessveileder når Færder kommune, Tønsberg kommune og Vestfold fylkeskommune diskuterte hvordan man skulle komme i mål med ny fastlandsforbindelse. Det ble gjennomført fire møter, 25. juni, 13. august, 20. november og 17. desember 2018. Her finner du mer informasjon om møtene hos fylkesmannen.

Fylkestinget vedtok i sitt september-møte, at dersom møtene hos fylkesmannen ikke resulterte i en enighet om løsning for ny fastlandsforbindelse, skulle arbeidet med en regional plan igangsettes.

Signerer intensjonsavtale

28. desember 2018 signerte partene i Bypakke Tønsberg-regionen en intensjonsavtale om ny fastlandsforbindelse til Færder. 

De politiske forhandlingsutvalgene fra Vestfold fylkeskommune, Færder kommune og Tønsberg kommune har inngått en intensjonsavtale som innebærer at det bygges en bru fra Ramberg til Smørberg. Partene er enige om flere forutsetninger som er gjengitt i intensjonsavtalen.

Intensjonsavtalen ble behandlet i Tønsberg bystyre, Færder kommunestyre og Vestfold fylkesting i de politiske organene listet opp under.

Færder kommune
9. januar – ekstraordinært møte i formannskapet
16. januar – ekstraordinært møte i kommunestyret

Vestfold fylkeskommune
24. januar – ekstraordinært møte i fylkestinget
29. januar – møte i fellesnemnda for Vestfold og Telemark fylkeskommune

Tønsberg kommune
24. januar - utvalg for næring og samfunnsutvikling (UNS)
28. januar – møte i formannskapet
6. februar – møte i bystyret

Kommunedelplanen blir vedtatt

Kommunedelplanen for ny fastlandsforbindelse ble vedtatt i mars 2019 av kommunestyret i Færder og bystyret i Tønsberg. 

Publisert: 26.11.2019 Oppdatert: 18.06.2024 kl.15:32