no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
70810

Varsel om oppstart i Tønsberg kommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune varsler iht. plan- og bygningslovens § 12-8 om oppstart av reguleringsplanarbeidet for «Ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune» for den delen som berører Tønsberg kommune.

Samtidig varsles oppstart for påkobling til lokalt vegsystem fra rundkjøring nord for Hogsnesbakken til Vear med tre alternative løsninger. Hvilken av løsningene som velges, avgjøres senere.

  1. Tunnel fra rundkjøring nord for Hogsnesbakken til fv. 303 på Vear
  2. Rampetunneler tilknyttet tunnel fra brua til fv. 303 på Vear
  3. Utvidelse av fv. 303 i Hogsnesbakken

Oppstart av planarbeidet ble vedtatt av kommunestyret i Tønsberg kommune 19. mai 2020. Planområdet som nå varsles er noe utvidet i forhold til kommunedelplanen. Planarbeidet baseres på kommunedelplanen som ble vedtatt av Færder og Tønsberg kommuner i mars 2019.

Det etableres ikke rundkjøring på Smørberg, og trafikk fra ny fastlandsforbindelse ledes direkte inn i tunnel til ny rundkjøring nord for Hogsnesbakken.

Til hjelp i planarbeidet, ønskes informasjon om eksisterende vann- og energibrønner som fra tidligere er etablert i det båndlagte området. Det vises også til § 3-2 i bestemmelsene fra vedtatt kommunedelplan: «Nye energibrønner og andre brønner tillates ikke etablert innenfor det båndlagte området».

Brev og nærinfo til berørte innbyggere

For å varsle oppstarten av detaljreguleringsarbeidet, sendes det ut varselbrev til eiendommer innenfor plangrensen. Det sendes også nærinfo i posten til befolkningen i de delene av Tønsberg kommune som bor eller har eiendommer i området. Oppstarten annonseres også i lokale aviser.

Informasjonen kommer i postkassene og på trykk i avisa, og er i tillegg tilgjengelig digitalt:

Avisannonse – varsel om planoppstart
Varselbrev til eiendommer innenfor plangrensen
Nærinfo til dem som bor eller har en eiendom i berørte områder

Informasjonsmøte 15. juni

Vi inviterer til informasjonsmøte mandag 15. juni kl. 18.00 – 19.00. På grunn av korona-situasjonen avholdes det ikke et fysisk møte, men et webinar.

Du kan følge webinaret via denne Teams-lenken (NB lenken er død per juni 2024) fra ca. kl. 18. Alle kan delta i webinaret uavhengig av hvilken programvare man har på datamaskinen, nettbrettet eller smarttelefonen.

På webinaret gir vi en orientering om planarbeidet, og det blir anledning til å stille skriftlige spørsmål.

Frist for tilbakemeldinger

Frist for å komme med synspunkter og merknader til planarbeidet er tirsdag 30. juni 2020.

Tilbakemeldingene sendes til enten på e-post eller per post. Merk innspill «Ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune»

  • post@vtfk.no (ny adresse per 2024: bypakka@vestfoldfylke.no)
  • Vestfold og Telemark fylkeskommune, postboks 2844, 3702 Skien (ny adresse per 2024: Vestfold fylkeskommune, Svend Foyns gate 9, 3126 Tønsberg)

Eventuelle uttalelser til planarbeidet vil bli vurdert og kommentert i saksfremstillingen til neste behandling av planen i utvalg for plan og bygg (UPB) i Tønsberg kommune. Vi gjør oppmerksom på at det derfor ikke vil bli gitt individuelle tilbakemeldinger underveis til den enkelte.

Kontaktpersoner om du har spørsmål

Arild Vestbø, Vestfold fylkeskommune
Tlf: 918 28 740
Epost: arild.olav.vestbo@vestfoldfylke.no

Anne Skov, Tønsberg kommune
Tlf: 33 40 60 00
Epost: anne.skov@tonsberg.kommune.no

Dokumenter fra Tønsberg kommune

Kommunestyrevedtak oppstart av detaljregulering (19.05.20)
Planområde igangsetting
Eiendommer innenfor planområdet
Referat fra oppstartsmøte (møtedato 21.05.19)
Kommunedelplan – bystyrevedtak (13.03.19)
Kommunedelplan – bestemmelser og retningslinjer (vedtatt 13.03.19)
Kommunedelplan – plankart (vedtatt 13.03.19)
Utsnitt av kommuneplanens arealdel 2018-2030

PlanId for den delen av reguleringsplanarbeidet som berører Tønsberg kommune er: 3803 20190180

Publisert: 25.05.2020 Oppdatert: 08.07.2024 kl.15:24

Mer informasjon om ny fastlandsforbindelse

Illustrasjon-bru_orginal.jpg