Informasjon om godtgjøring

Presisering av godtgjøring og økonomisk kompensasjon for prøvenemndsmedlemmer
Prøveprotokoll

Skal umiddelbart returneres til fylkeskommunen i utfylt og underskrevet stand. Ingen får godtgjøring før protokollen er kommet inn.

Sensorhonorar

På hver prøve skal to prøvenemndsmedlemmer være sensorer, en skal være leder og en skal være medlem. For tiden godtgjøres leder (dobeltstemme) med 2.000,- kroner og medlem med 1.500,- kroner. Dette inkluderer alt prøvenemndsarbeid for kandidaten.

Refusjon

Dersom din arbeidsgiver forskutterer din lønn, kan arbeidsgiver kreve refusjon for dette av fylkeskommunen. Arbeidsgiver sender faktura til fylkeskommunen. Skjemaet "Refusjon for prøvenemnder" vedlegges.

Tapt arbeidsfortjeneste

Fylkeskommunen dekker din timelønn dersom du blir trukket i lønn fra din arbeidsgiver.


Erstatning av legitimert tapt arbeidsinntekt inkludert erstatning til selvstendig næringsdrivende:

Kr 3.678,- pr dag eller kr. 490,40 pr time

For selvstendig næringsdrivende dokumenteres tap av inntekt gjennom siste ligningsattest eller på annen måte som kan bekrefte tapet, feks. ved bekreftelse fra revisor.

  • Krav om tapt arbeidsfortjeneste skal fylles inn på din reiseregning i Visma
  • Det er et eget skjema som skal fylles ut - Bekreftelse fra arbeidsgiver
  • Arbeidsgiver må signere på hvilke tidspunkt du er borte, og at du blir trukket i lønn. Dette skjemaet skal alltid legges som vedlegg til reiseregningen i Visma (Bruk Visma Attach) dersom du skal ha dekket tapt arbeidsfortjeneste.
Erstatning for ulegitimert tapt arbeidsinntekt

Dersom du jobber skift/ turnus eller bruker avspaseringsdager til prøver, kan du søke om ulegitimert tapt arbeidsinntekt. Hvis søknaden innvilges vil du få godtgjøring med inntil kronner 900,- pr. dag.

Møtegodtgjørelse

Benyttes når hele nemnda er samlet. Det utbetales kr. 1.000,- for hel dag (4 timer eller mer) ellers halv sats kr. 500,-.

Diett og kjøregodtgjørelse

Blir utbetalt etter satsene i statens reiseregulativ og etter samme forutsetninger som for ansatte i fylkeskommunen. Hvilke begreninger det gir iforhold til reisevei og normalarbeidstid, vil framgå av bruksanvisninger for reiseregninger i Visma.

Hvis du har behov for overnatting, må det inngås avtale med fagansvarlig på forhånd. I tillegg dekkes bom og parkeringsutgifter. Ulegitimerte bomavgifter dekkes etter mistesats i henhold til passeringstidspunkt. Parkering må legitimeres. Du må spesifisere strekningen du har kjørt med korrekt adresse. Hvis du kjører en annen vei enn korteste strekning, må dette begrunnes. Hvis du kjører gjennom bomstasjon, må du skrive inn beløpet under "utlegg" som dokumenteres i Visma Attach. Transport skal samordnes så langt det er mulig.

Utlån av prøvenemnd

Fylkeskommune skal forespørre prøvenemnda om utlån til annet fylke.

Leder av prøvenemnda

Leder mottar kr. 100 per prøve. Dette skal dekke merarbeidet lederen har ved fordeling av prøver til andre medlemmer i nemnda. Fylkeskommunen utbetaler beløpet når året er omme.

 

Kontaktpersoner reiseregning:

Katarina Krigaar

Konsulent

katarina.krigaar@vestfoldfylke.no

477 64 726

Katarina har systemansvar for Vigo og ansvar for prøveadministrasjonen, reiseregninger, fakturaer og refusjonskrav.

 

Publisert: 01.01.2024 Oppdatert: 03.01.2024 kl.16:07