Budsjett for oppdeling av Vestfold og Telemark er klart

Illustrasjon med puslespill
Budsjettet er nøkternt i den forstand at det er lagt vekt på at det kun er tatt med kostnader som er nødvendige for å gjennomføre en god delingsprosess og etablere to selvstendige fylkeskommuner fra 1. januar 2024. Foto: DigitalStorm / iStock

Av:

Harald Haave

Publisert:

29.09.2022

Oppdatert:

29.09.2023 kl.11:29

Forslag til prosjektbudsjett for deling av Vestfold og Telemark fylkeskommune og etablering av to nye fylkeskommuner kommer opp i Vestfold og Telemark fylkesting 1. november. Fylkesdirektøren ber om at Regjeringen dekker 149.9 millioner kroner i direkte delingskostnader.

– Vi har lagt fram et nøkternt budsjett for deling av Vestfold og Telemark fylkeskommune,  i tråd med føringene fra departementet. Vi ber Regjeringen dekke de direkte delingskostnadene. Skal vi kunne opprettholde tjenestetilbudet til våre innbyggere er det viktig at vi får kompensert dette, sier fylkesdirektør Arve Semb Christophersen.

Halvparten til IKT

Prosjektbudsjettet er basert på budsjetterte nødvendige engangskostnader i 2022, 2023 og 2024 som vil påløpe utover normal drift.

Budsjettet er nøkternt i den forstand at det er lagt vekt på at det kun er tatt med kostnader som er nødvendige for å gjennomføre en god delingsprosess og etablere to selvstendige fylkeskommuner fra 1. januar 2024. 

66,3 millioner er knyttet til nødvendige tilpasninger i IKT-systemer.

– Fylkestinget har allerede vedtatt at det skal etableres et forpliktende samarbeid om IKT-løsninger og digitale tjenester for framtidige Telemark fylkeskommune og Vestfold fylkeskommune. De to nye fylkene vil få en felles plattform, sier Semb Christophersen, og fortsetter:

– Dagens løsninger skal gjenbrukes og videreføres, og de to nye fylkene skal få en felles plattform. For at de to nye fylkeskommunene skal kunne fungere som selvstendige, uavhengige organisasjoner trengs likevel mange tilpasninger og endringer som er et både omfattende og kostbart arbeid. Men dette er en god og nøktern løsning.

Dette kompenseres det for:

Kommunal og distriksdepartementet har klargjort hva staten vil gi i økonomisk kompensasjon for deling og etablering av nye fylkeskommuner.

Staten dekker tre typer delingskostnader, men det presiseres at fylkeskommunen må gjøre nøkterne vurderinger av hva som er absolutt nødvendig for å gjennomføre delingsprosessen. 

De tre kostnadstypene er: 

  • Prosjektledelse og prosjektorganisering, herunder kostnader til etablering av utvalg, ansettelse av nye fylkesdirektører (prosjektledere), frikjøp av ansatte og hovedtillitsvalgte samt kostnader til ulike aktiviteter blant ansatte for å gi de nye enhetene en god start. Kjøp av tjenester for å bistå fylkeskommunen med deling av eierskap/selskap kan vurderes som direkte kostnader, men større ombyggingsprosjekt eller anskaffelser av nybygg dekkes ikke. 
  • Nødvendige tilpasninger i IT-systemer, det vil si nødvendige og/eller lovpålagte endringer i IT-systemer eller anskaffelser av tilsvarende systemer. Der det er grunnlag for gjenbruk eller samarbeid om løsninger vil kompensasjonen justeres iht. det. Opplæringskostnader til nye systemer kan regnes som direkte kostnader. 
  • Intern og ekstern informasjon om delingen, både digitalt og fysisk rettet mot ansatte og til innbyggerne. Nødvendig grafisk omprofilering og skilting regnes som direkte kostnader.

Svært usikkert anslag

Forut for delingsvedtaket i fylkestinget i Vestfold og Telemark fylkeskommune 15. februar 2022 ble det jobbet fram et anslag over hva en deling av fylket ville medføre av kostnader. Den gang ble det anslått at prosjektarbeidet ville ha en ramme på 80-100 millioner kroner, men det ble presisert at dette var et grovt skjønn og tallene var svært usikre.

Nå er det pånytt gjort nye beregninger for å anslå et helhetlig kostnadsbilde. De nye beregninger viser at deling vil koste nærmere 150 millioner kroner. 

Det er fylkestinget som tilslutt søker Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) om kompensasjon for delingskostnader. Saken legges først fram for hovedutvalg Vestfold og hovedutvalg Telemark, som innstiller til fylkestinget. Søknadsfristen er 8. november.

Her finner du sakspapirene til fylkestinget 1. november (sak 133/22)

Politisk behandling

Søknaden om kompensasjon for delingskostander behandles i hovedutvalg Vestfold og hovedutvalg Telemark 27. oktober. Fylkestinget behandler saken 1. november. Søknadsfristen er 8. november.

Flere saker om de nye fylkeskommunene