Regionale planer og strategier

Fylkeskommunen legger rammer for dagens innbyggere og kommende generasjoners livsutfoldelse gjennom regionale planer og strategier. Nedenfor finner du en oversikt over disse.

Vi har delt dem inn i regionale arealplaner, regionale temaplaner og regionale strategier. Sammen med gjeldende vedtatte regionale planer og strategier følger det som oftest med et handlingsprogram. 

Regionale arealplaner

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RBPA)

RBPA - utskriftsvennlig versjon

Regional plan for kystsonen i Vestfold

Regionale temaplaner

Folkehelse

Regional plan for folkehelse 2018-2030 og handlingsprogram 

Universell utforming

Handlingsplan for universell utforming i Vestfold fylkeskommune

Samferdsel

Plan for intermodal godstransport

Regional transportplan i Vestfold

Handlingsprogram for fylkesveier

Regonal trafikksikkerhetsplan for Vestfold

Klima og vann

Regional plan for klima og energi

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2022-2027

Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken

Regionalt tiltaksprogram i vannregion Vest-Viken

Regionale strategier

Regional planstrategi 2020 - 2024

Kultur og kulturarv

Vestfold og Telemark – der mennesker møtes. Kulturstrategi 2021-2024

Opplæring

Regional kompetansestrategi Vestfold og Telemark 2021-2028

Helsefremmende opplæring. Strategiplan for videregående opplæring i Vestfold og Telemark 2021–2025

Strategi for entreprenørskap i videregående opplæring og fagskolen Vestfold og Telemark  2021-2025

Kompetanseplan for videregående opplæring i Vestfold og Telemark 2021-2025

Samferdsel, kollektiv og myke trafikanter

Strategi for fylkesveinettet 2022-2033

Bylogistikk for Vestfoldbyene

Strategi for kollektivtransport

Båt- og ferjestrategi

Sykkelstrategi for Vestfold og Telemark fylkeskommune

Næringsutvikling, innovasjon, landbruk

Regional strategi for forskning, innovasjon og næring 2022-2030

Regional strategi for reiseliv og opplevelser 2022-2030

Regiongeologens strategiplan

Regionalt næringsprogram for landbruket

Internasjonalt arbeid

Internasjonal strategi for Vestfold og Telemark fylkeskommune

Planer og strategier på høring

Forslag til handlingsprogram for RPBA og RTP 2023-2026, Vestfold

Forslag til handlingsprogram for RPBA og RTP

Evaluering av gjeldende handlingsprogram for RPBA og RTP

Forslag til handlingprogran for fylkesveier i Vestfold. Høringsfrist er 1. september 2023.

Fylkeskommunens rolle

Fylkeskommunens rolle er å ta initiativ, mobilisere og stimulere aktører til å dra sammen mot felles mål. Det er også fylkeskommunens oppgave å sørge for at det føres en helhetlig og utviklingsorientert politikk på tvers av sektorer og nivåer i fylket.

Samtidig skal fylkeskommunen påse at utviklingen ikke går på bekostning av mennesker, miljø og bevaringsverdige natur- og kulturverdier.

Regionale planer gir rammer for utvikling og forvaltning i Telemark og skal legges til grunn for kommunale planer. 

Se nærmere beskrivelse av regional planlegging under Samfunn og plan.

Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Publisert: 30.04.2019 Oppdatert: 06.05.2024 kl.12:57