Regional plan for kystsonen i Vestfold

Regional plan for kystsonen i Vestfold

"Vestfoldkystens natur-, kultur-, nærings- og rekreasjonsverdier skal utvikles til beste for befolkningen i Vestfold og tilreisende. Utviklingen av Vestfold som "det gode bosted", identitetskaping og opplevelse skal være vesentlig i en slik utvikling."

Kystsonen er en del av Vestfolds identitet, med en sterk attraksjonsverdi. Byer og tettsteder ligger som perler på en snor langs kysten og i disse kommunene bor ca 88 % av befolkningen. Om sommeren besøker mange turister fylket, der de bor i sine fritidshus, på campingplasser og i båter. Alle ønsker å utnytte kysten og skjærgårdens mange kvaliteter og oppleve kystkulturen. En god forvaltning vil kunne bidra til sikre verdiene i kystsonen på en måte som vil være til uvurderlig nytte og glede for kommende generasjoner.

Regional plan for kystsonen i Vestfold

Til Regional plan for kystsonen i Vestfold er det utarbeidet en Veileder om fastsetting av byggegrenser i 100.

Revisjon av kystsoneplanen

Prosessen med å oppdatere kystsoneplanen for Vestfold har pågått i 2023. Et plangrunnlag vil bli utarbeidet i løpet av 2024.

Den regionale kystsoneplanen skal avklare arealbruk og interesser i kystsonen på tvers av kommunegrensene, samt tilrettelegge for en lik forvaltning av kystarealene.

Regional plan for kystsonen i Vestfold fra 2014 gjelder fram til ny kystsoneplan er vedtatt. 

Kunnskapsgrunnlaget til kystsoneplanen

Det er utarbeidet en egen kartbase for temaene naturmangfold, kulturmiljø, naturressurser, friluftsliv og landskap. I kartbasen er det ulike kartlag og verdikart med registreringer og analyser av kystsonen. Det er også utarbeidet en kartfortelling som gir en forenklet presentasjon av analysene og registreringene. Metodikk og kriterier lagt til grunn for verdisettingen av arealene i kartbasen, er sammenstilt i en hovedrapport. 

Interesserte parter kan få tilgang til kartbasen og kartfortellingen ved å rette en henvendelse til fylkeskommunen.

Det er utarbeidet følgende rapporter:

Hovedrapport: Hovedrapport Kartdata for kystsonen av Vestfold og Telemark

Regionale planer

Se oversikt over alle regionale planer i Vestfold fylkeskommune 

Regionale planer og strategier 

 

Publisert:

14.02.2024

Oppdatert:

06.03.2024 kl.09:50

Gry Backe
Rådgiver