Samferdsel

Vestfold fylkeskommune har ansvar for fylkesveier, trafikksikkerhet, kollektivtrafikk og skoleskyss, transportløyver, transporttjenesten for funksjonshemmede og transportberedskap.

Vestfold fylkeskommune er ansvarlig for å utvikle, drifte og vedlikeholde om lag 1205 km fylkesvei i den nye regionen. Fylkeskommunen jobber også med ny vei der det er behov for det, og vi har til en hver tid flere titalls prosjekter gående samtidig i ulike faser. 

Vi har omtrent 200 busser som sørger for omtrent 10 millioner kollektivreiser årlig, og det er en klar ambisjon å øke antall kollektivreisende i årene fremover. Det er nesten 4000 personer som grunnet funksjonshemming ikke kan benytte seg av ordinær kollektivtransport, de er brukere av fylkeskommunens TT-ordningen.

Vi jobber for en økt satsing på nullutslippsbusser og målet er at kollektivsektoren skal være fossilfri innen 2027. 

Nullvekstmålet

Nullvekstmålet innebærer at «veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange», og ligger til grunn for gjeldende og kommende Nasjonal transportplan 2022-2033.

Bypakke Tønsberg
Nasjonal transportplan (NTP)

Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Mobilitetsdashboard

Her finner du trafikkdataen vår

Mobilitetsdashboard

Gunnar Berg Treidene
Direktør for samferdsel