Kollektiv og transport

Her finnes informasjon om hvilke tjenester som fykeskommunen administrerer.
Persontransportveksten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. For å oppnå dette investeres det betydelige ressurser i å gjøre det enklere for innbyggerne å velge disse bærekraftige transportmetodene både til jobb, skole og på fritiden.

I Vestfold er kollektivtransporten allerede en viktig del av folks hverdag med over 10 millioner kollektivreiser med lokalbussene i Vestfold årlig, med en tydelig ambisjon om å øke antallet kollektivreisende mer i årene som kommer. Vi retter også blikket mot fremtiden med en satsing på nullutslippsbusser, med mål om å gjøre kollektivsektoren helt fossilfri innen 2027.

Vår rolle strekker seg også til å være ansvarlig for skoleskyssen til 12.600 elever i grunnskolen og videregående opplæring, samt til de 4.400 brukerne som benytter seg av TT-ordningen for tilrettelagt transport. Videre har vi ansvaret for tildelingen av drosjeløyver, noe som er viktig for å sikre tilgjengelighet og kvalitet i transporttjenestene.

Det er flere overbevisende argumenter for å velge kollektivtransport fremfor å kjøre egen bil. For det første bidrar det til å redusere klimagassutslipp og svevestøv, spesielt når flere reiser sammen på bussen. Økonomisk sett er det også en fordel, da kollektivtransport ofte er billigere enn å eie og bruke bil. I tillegg fører økt bruk av kollektivtransport til mindre trafikk, færre ulykker og bedre fremkommelighet for nødetater og næringslivsaktører. Sosialt sett gir bussreiser også muligheten til å møte nye mennesker eller reise sammen med venner og familie, og ikke minst gir det en stressfri reiseopplevelse der man kan slappe av og la bussjåføren ta seg av kjøringen.

Så neste gang du skal planlegge transporten din, husk at kollektivtransporten ikke bare er bra for miljøet, men også for deg selv og samfunnet som helhet.

Velkommen om bord!

Du finner mer informasjon om rutetilbud, skoleskyss og billetter på vkt sin nettside

vkt.no