Trafikksikkerhet

Foto: Rolf Marthinsen
Fylkeskommunen har ansvaret for trafikksikkerheten på fylkesvegene. Vi har også ansvar for å samordne alt trafikksikkerhetsarbeidet i fylket.

Det er mange ulike aktører som jobber for å øke sikkerheten langs vegene i fylket. Statens vegvesen, Trygg Trafikk og politiet er noen av de viktigste samarbeidspartnerne våre.

Mål om nullvekst i trafikk i byområder er satt i Nasjonal Transportplan, og utgangspunkt for mye av vårt arbeide. Det betyr at forventet trafikkvekst i byene skal fortrinnsvis skje som kollektivtransport, gange og sykling. Dette vil også gi bedre helse, reduserte utslipp og triveligere byer og tettsteder.  

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Fylkeskommunen har som eier av fylkesvegene ansvaret for at trafikksikkerheten ivaretas på disse vegene. Fylkeskommunen har også ansvaret for å samordne alt trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. Dette ansvaret er delegert til Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU). 

FTU er et selvstendig utvalg i fylkeskommunen. FTU ledes av leder for hovedutvalg for samferdsel (HS) og består av tre politikere fra HS. I tillegg kommer konsultative medlemmer fra Trygg Trafikk, politiet, Statens vegvesen, Norges trafikkskoleforbund og fylkeskommunens administrasjon.

FTUs  Aktivitetsplan

Trafikksikker fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune ble re-godkjent som fylkeskommune 11.12.23. Trafikksikker fylkeskommune er en sertifiseringsordning for helhetlig arbeid på trafikksikkerhet på tvers av hele organisasjonen. Dette er spesielt viktig for en fylkeskommune som blant annet er skoleeier, eier av kollektivselskap og veieier.

Trafikksikker kommune

I Vestfold er alle kommuner godkjent som trafikksikre kommuner. Fylkeskommune støtter opp under dette arbeidet med økonomisk bistand og rådgivning.

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2022-2025

Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er basert på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i vegtrafikken – nullvisjonen.

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2022-2025 er en fireårig plan for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Planen er et samarbeid mellom Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og åtte storbykommuner. I tillegg har en rekke øvrige offentlige aktører på nasjonalt nivå og om lag 20 interesseorganisasjoner bidratt til planen.

Planen inneholder målrettede tiltak. Disse skal bidra til at vi når ambisjonen i Nasjonal Transportplan 2022-2033 om maksimalt 350 drepte og hardt skadde i 2030, hvorav maksimalt 50 drepte, og at ingen skal omkomme i vegtrafikken i 2050.

I tiltaksplanen inngår en omtale av fylkeskommunenes tiltak sammen med omtale av de øvrige aktørenes tiltak innenfor det aktuelle tema. 

Regional plan for trafikksikkerhet

September 2023 vedtok Vestfold og Telemark fylkeskommune en regional plan for trafikksikkerhet etter plan og bygningsloven. Den er gyldig også i nye Vestfold fylkeskommune. Her beskrives mål og strategier for trafikksikkerhetsarbeidet i Vestfold fylkeskommune i perioden 2023-2026 (2032). I denne nye planen har vi vedtatt følgende mål: 

  • Vi opprettholder vedtak om nullvisjonen, om at ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken i Vestfold og Telemark. 
  • Vi har også vedtatt å jobbe med å få tilgang på bedre data knyttet til trafikkulykker.
  • Og jobbe for å redusere antallet lettere skadd.

Det er også vedtatt en rekke strategier for hvordan vi skal fortsette det gode arbeidet. Det er noe nytt; som planretningslinje knyttet til trafikksikkerhet som følge av trafikkendring, nye verktøy for analyse og prioritering av prosjekter og bruk av ny teknologi og videreutvikling av eksisterende verktøy og kunnskapsgrunnlag.

Det skal utvikles en handlingsplan til denne planen.

Trafikksikkerhetsplan Vestfold 2018-2021

FTU aktivitetsplan 2023.pdf

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021

Oversikt over fylkeskommunenes tiltak

Tilskuddsordninger

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg vil gi tilskudd til flere faste prosjekter. Det er Trygg Trafikk som utfører de fleste tiltakene på vegne av FTU. Disse er gjort synlig i FTU aktivitetsplan.

Det er også mulig å søke om enkelttilskudd. Det er opprettet en "Trafikksikkerhetsordning for Vestfold fylkeskommune" - som er rettet mot søknader fra kommunene i fylket. Midlene tildeles ikke-fysiske tiltak samt prosjekter på kommunal og fylkeskommunal vei. Kommunene deltar også med egne midler.

Se søknadsprosess her

Fagdag trafikksikkerhet 2021

19. mai gjennomførte fylkeskommunen fagdag for trafikksikkerhet. Blant deltakerene var kommunene, Trygg Trafikk og politiet.

Her finner du presentasjonene fra fagdagen

FriSiktLovverk.pdf

FriSiktOffentlVei.pdf

GangSiktBelysning.pdf

HjertesoneBergenK.pdf

Kampanjer.pdf

RegionalTSplan.pdf

StatusDriftVedlh.pdf

Sykkeldyktig.pdf

TrafikksikkerKomm.pdf

TSordning.pdf

Trafikksikkerhetskonferansen 2022

8. 9. november gjennomførte fylkeskommunen i samarbeid med Trygg Trafikk trafikksikkerhetskonferanse.

Her finner du presentasjonene fra konferansen

Program

Hjertesone i Tønsberg kommune

Hjertesone Sandefjord

Horten kommune Blindsoner lastebil

Hvordan jobber vi forebyggende i politiet

Lede HMS- når vi presterer på vårt beste

Mobilitetsplanen Mesterfjellet skole

Motorungdommens stemme

NLF Tungtransport og trafikksikkerhet

NMCU Vegmiljøets betydning for MC-føreres sikkerhet

Nye regler for el-sparkesykler Trafikksikkerhetskonferansen 2022

Ove Njaa Mc-ulykker forebygging og behov for innsats_ove_njaa0811

Politiets håndheving av nye regler for el-sparkesykler

På to og fire hjul

SVV - Hva vet vi om sykkelulykker

SVV Trafikkulykker i og ved arbeidsområder på E18

SVV- Ulykkes- og måltall

Trafikksikkerhet hos Ifor Williams_09.11.22

UP Kriminalitetsbekjempelse på veg

Vesar Bedre trafikksikkerhet ved avfallsinnsamling

Les mer om

Sykkel og gange

Nullvekst

Fylkesvei

Folkehelse

Trygg Trafikk

Trygg Trafikk er en viktig samarbeidspartner for fylkeskommunen, og utfører mange av tiltakene som er identifisert for å sikre bedre trafikksikkerhet i fylket vårt.

Trygg Trafikk

Henriette Auensen

Rådgiver, samferdsel

Send e-post