Våre fylkesveier

Vestfold fylkeskommune eier, drifter og forvalter omtrent 1205 km fylkesvei. I tillegg kommer gang og sykkelveg som også fylkeskommunen har  ansvar for å drifte og forvalte langs fylkesvei. Vårt mål er at Vestfold skal ha et bærekraftig transportsystem og at det skal være trygt og stabilt å ferdes på fylkesvegnettet.

Det betyr at du som trafikant, enten du kjører bil eller sitter på bussen, skal oppleve turen som trygg og vite at du kommer fram i tide. 

Det betyr også at vi jobber for å gjøre det attraktivt å gå, sykle og bruke buss i hverdagen til skole, jobb og fritidsaktiviteter for de som bor i tettbygde strøk og byer med godt utbygd kollektivrutenett og gang - og sykkelveger.

Slik jobber fylkeskommunen

Fylkeskommunen er en regional utviklingsaktør og har ansvar for å sikre at verdiene og funksjonene i fylkesveinettet blir forvaltet i tråd med nasjonale og regionale retningslinjer.

Organisasjonen er politisk styrt og det er de folkevalgte som bevilger penger til fylkesvegene. Hvert år vedtar fylkestinget hvilke investeringer som skal gjøres på fylkesveiene.

I Vestfold er fylkesveinettet på 1205 km.

Investeringer

Fylkeskommunen utarbeider fireårige handlingsprogram, som definerer investeringstiltak for fylkesveinettet.

Investeringsprogrammet blir vedtatt som en del av handlingsprogrammet for Regional transportplan og transportplan for Vestfold.

Vestfold fylkeskommune vedtok 26. september 2019 handlingsprogrammet for 2020-2024.

Har du spørsmål om fylkesvei?