Gravetillatelse

Du må søke om tillatelse til graving, legging, flytting, reparasjon og fjerning av kabler og ledninger over, under og langs offentlig vei.

Dette følger av ledningsforskriften og veglova §§ 32 og 57.

På fylkesvei i Vestfold skal søknad sendes fylkeskommunen.

Søknadsplikten dekker fylkeskommunens eiendomsområde og alltid området innenfor 3 meter fra veikant, uavhengig av hvem som er grunneier.

I tillegg til å søke om gravetillatelse må du sørge for å ha godkjent arbeidsvarslingsplan før oppstart av arbeidet. Ved søknad om arbeidsvarsling skal kopi av gravetillatelse vedlegges. 

Regelverk og retningslinjer

For legging, flytting, reparasjon og fjerning av kabler over, under og langs fylkesvei samt graving skal det alltid sendes søknad til Vestfold fylkeskommune, både for trasé og gravearbeid.

Du finner informasjon om rutiner for graving og legging av ledninger over, under og langs offentlig vei i Samferdselsdepartementets veileder til ledningsforskriften (Regjeringen).

Søknad om tillatelse skal skje skriftlig innen rimelig tid før planlagt oppstartdato.

I søknad om tillatelse skal det framgå hvilke planer som foreligger, herunder nødvendige kart og beskrivelser av det planlagte arbeidet. Søknaden skal videre inneholde navn på ledningseier, kontaktperson hos ledningseier samt navnet på eventuell utførende entreprenør.

Ledningseier skal oppgi navn på kontaktperson som også kan kontaktes utenfor normal arbeidstid.

Ved ledningsbrudd

Ved ledningsbrudd hvor det er behov for umiddelbar utbedring er det tilstrekkelig at Vegtrafikksentralen (telefon 175) varsles muntlig. Søknaden skal så snart som mulig nedfelles skriftlig. Krav til arbeidsvarsling gjelder. 

Har du andre spørsmål om gravetilletelse langs fylkesvei kan du sende oss en epost til: gravepost@vestfoldfylke.no

Søknadsskjema for gravetillatelse

Her kan du søke om gravetillatelse

Publisert: 10.12.2019 Oppdatert: 10.01.2024 kl.14:41