Vestfoldplanen

Regional planstrategi for Vestfold 2024 - 2028

Prosessen med å lage en ny regional planstrategi for Vestfold er i gang. Den regionale planstrategien er fylkeskommunens overordnede styringsdokument, og beskriver ønsket retningen på samfunnsutviklingen i Vestfold.

Regional planstrategi skal i henhold til plan- og bygningsloven vedtas av det nye fylkestinget innen et år etter konstituering. Dette er de folkevalgtes strategi for utviklingen av Vestfold fylke i valgperioden. På grunn av den tidkrevende prosessen med deling av Vestfold og Telemark, åpner delingsforskriften for utsatt frist for ferdigstillelse av regional planstrategi. Det planlegges at regional planstrategi for Vestold fylkes vedtas i første kvartal 2025.

Regional planstrategi skal beskrive utviklingstrender i fylket, definere ønsket samfunnsutvikling og redegjøre for hva samfunnsaktører i Vestfold må gjøre for å oppnå denne. I tillegg skal planen inneholde en vurdering av hvilke planer vi har behov for i fylket. Utgangspunktet er dagens situasjon og utfordinger i Vestfold, samt føringer gitt av nasjonale og regionale myndigheter.

Regional planstrategi for Vestold og Telemark ble vedtatt i fylkestinget 15. desember 2020 i sak 166/20, og gjelder frem til nye planstrategi vedtas.

Arbeid med kunnskapsgrunnlaget

Fylkeskommunen har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som skal ligge til grunn for den regionale planstrategien; Kunnskap om Vestfold.

Det ble arrangert en innspillskonferansen i Larvik den 16.mai hvor fylkeskommunen inviterte kommuner, næringsliv, frivillighet, statlige virksomheter og universitet i det nye fylke til å gi innspill til styrker og utfordringer i Vestfold.

Kunnskapsgrunnlaget var tema i regionalt planforum 6.desember. I møtet ble kommunene også invitert til å dele sine forventninger til ny regional planstrategi.

Involvering og medvirkning

Utarbeidelse av en regional planstrategi vil skje i tett samspill med Vestfoldssamfunnet. I februar 2024 vil fylkestinget vedta oppstart av regional planstrategi, de vil da vedta hvilken medvirkning det legges opp i arbeidet. 

Høringsutkastet forventes å være klar til offentlig ettersyn sommeren 2024. Fylkestinget er planmyndighet og vil etter planen fatte sitt vedtak i første kvartal 2025.

Vedlegg:

Å utvikle Vestfold og Telemark - verdiskaping gjennom grønn omstilling

Å utvikle Vestfold og Telemark - verdiskaping gjennom grønn omstilling - print

Publisert:

14.02.2024

Oppdatert:

06.03.2024 kl.09:30

Lene Farmen-Hall
Prosjektleder for regional planstrategi