Kunnskap om Vestfold

Foto av vippefyret ved Verdens ende i Færder Nasjonalpark.
Foto: ROMAOSLO
Kunnskap om Vestfold skal gi et overordnet og samlet bilde av kunnskapen vi har om fylket. Her får du innsikt i utviklingstrekk innenfor temaer som klima og miljø, arealbruk befolkningsutvikling, mobilitet, opplæring, folkehelse, kultur, verdiskaping og kompetanse.

Dokumentet Kunnskap om Vestfold skal være et viktig felles grunnlag i arbeidet med å utvikle regionen.

Last ned og les:

Kunnskapsgrunnlaget "Kunnskap om Vestfold"

Kunnskapsgrunnlag til politikkutforming

God politikk bygger på solid kunnskap. Ved årsskiftet 2024/2025 skal fylkespolitikerne i Vestfold vedta den regionale planstrategien (RPS). Dette er fylkeskommunens overordnede politiske styringsverktøy for samfunnsutviklingen og skal bygges på et godt kunnskapsgrunnlag.

I regjeringens Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2023- 2027 forventes det at samfunns- og arealplanlegging baseres på et oppdatert og godt kunnskapsgrunnlag. Dokumentet Kunnskap om Vestfold utgjør en del av kunnskapsgrunnlaget for RPS og er tett knyttet til nettsidene du nå står på, hvor man finner mer detaljert informasjon i form av analyser, grafer, kart og statistikk.

Samarbeid for å løse utfordringene

Vestfold står overfor komplekse samfunnsutfordringer. Dette er blant annet knyttet til klima- og naturkrise, befolkningsutvikling og utenforskap, og utfordringer som følge av pandemi og krig i Europa. Disse utfordringene må løses i fellesskap.

På innspillskonferansen i Larvik den 16. mai 2023 bidro fylkets kommuner, næringsliv, frivillighet, akademia og statlige aktører med verdifulle innspill til kunnskapsgrunnlaget. De ulike fagmiljøene i fylkeskommunen har også bidratt med viktig kompetanse.

Fylkeskommunen, som skal være en regional samfunnsutvikler, ønsker derfor å legge til rette for brede, åpne og demokratiske prosesser for å styre samfunnsutviklingen i riktig retning. 

Vi håper at Kunnskap om Vestfold sammen med de tilhørende nettsidene blir brukt som et felles grunnlag og utgangspunkt for viktige diskusjoner og prioriteringer i arbeidet med samfunnsutvikling i hele dette flotte fylket vårt. Den viktigste hensikten med Kunnskap om Vestfold er å bidra til en felles virkelighetsforståelse i fylket – en grunnleggende forutsetning for å nå målene!

Har du spørsmål eller kommentarer til kunnskapsgrunnlaget?

Ta kontakt med oss i enheten Kart og statistikk ved seksjon Kommunikasjon og analyse.

Kjetil Gunnerud Kristoffersen
Rådgiver statistikk og analyse
Ellen Just Hansen
Rådgiver