Fylkesordføreren i debatt om NTP

Anne Strømøy i debatt om skjevhetfordelingen i NTP.
Fylkesordfører Anne Strømøy er tydelig på at dobbeltsporet jernbane mellom Stokke og Sandefjord må prioriteres. Foto: Rolf Marthinsen

Av:

Rolf Marthinsen

Publisert:

04.05.2024

Oppdatert:

06.05.2024 kl.09:48

– Vi i Vestfold er nok kjent for å være lavmælte, men det kan vi ikke være lenger. Skal vi finne oss i at en av Norges største flyplasser har nærmeste togstasjon lang ute på et jorde?

Dette sier fylkesordfører Anne Strømøy i en debatt om forslaget til ny Nasjonal transportplan på et seminar arrangert av Østlandssamarbeidet i samarbeid med Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) og Osloregionen.

Østlandssamarbeidet er et politisk samarbeid mellom fylkene på Østlandet, det vil si Innlandet, Akershus, Østfold, Buskerud, Telemark og Vestfold, og Oslo kommune.

Vedlikeholde det vi har

Før selve debatten holdt blant annet stortingsrepresentant Jone Blikra et innlegg om ny nasjonal transportplan og hvordan regjeringen har prioritert.

– Norge er det landet i Europa som bruker mest penger på samferdsel. I nye NTP blir det gjort tiltak i hele landet, og drift og vedlikehold er den nest største posten i NTP. Vi ønsker å ta vare på den infrastrukturen vi har, og unngå unødvendige inngrep i naturen. Når det gjelder utbygging av jernbanen ligger utfordringene i Oslo. Det hjelper lite å bygge ut lengre ute i distriktene når Oslo vil være proppen i systemet. Vi skal derimot bruke 18 milliarder kroner på nytt signalsystem (ERTMS) som vil sørge for mindre forsinkelser på jernbanen, sier Blikra.

I forslag til ny NTP er det satt av 438 milliarder til jernbaneformål. Infrastrukturen er gammel og mye av pengene går til vedlikehold og utbedring av eksisterende materiell.

– Tilliten må tilbake. Derfor vil det bli brukt 88 milliarder i bynære prosjekter for å bedre togtilbud inn og ut av byene.

Blikra var lite tydelig på hvorfor satsningen på at dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord ikke er med i ny NTP.

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene

90 prosent av ulykkene som skjer på norske veier, skjer på fylkesveier. Blikra mener vi må jobbe mer med trafikksikkerhet, men er lite konkret på hvordan dette bør gjøres, eller om han mener det er satt av nok midler til trafikksikkerhet i ny NTP.

Debatt

Strømøy var en av fire politikere som deltok i debatten om forslagene i den nye Nasjonale transportplanen som fant sted i NHOs lokaler i Oslo mandag.

– I og med dobbeltsporet jernbane mellom Stokke og Sandefjord allerede ligger inne i nåværende NTP er det ekstra ille at Vestfold nå er saldert bort. Vi har om lag 250 husstander i Sandefjord og Larvik som siden 2019 har levd i usikkerhet i båndlagte arealer. I tillegg er det brukt betydelige ressurser på prosjektering og forarbeid. Vestfold har et felles bo- og arbeidsmarked, og jernbanen er ryggraden i kollektivtrafikken, sier Strømøy i debatten.

Fylkesordfører Thomas Breen (Ap) i Innlandet fylkeskommune var noe mer fornøyd med forslaget til ny NTP. Han var spesielt fornøyd med satsning på jernbane i sin region.

Får støtte av opposisjonen

Fylkesordfører Anne Strømøy var ikke alene om å være kritisk til at Vestfoldbanen ikke blir prioritert. Stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) var også med i debatten.

– Nedprioriteringen av jernbane gjør det vanskelig å nå klimamålene. Det er på transportnæringen vi må gjøre tiltak for å nå det grønne skiftet. Forslaget til ny NTP ser ikke sammenhengen med Europa, og tar derfor ikke hensyn til grensekryssende transport.

– En ekstra milliard til vedlikehold av fylkesveiene er heller ikke nok til å ta igjen det voldsomme etterslepet, sier stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland.

På sistnevnte tema fikk hun støtte fra Thomas Breen fra innlandet fylkeskommune.

– Her burde alle stortingspolitikere gå stille i dørene. Drift og vedlikehold av fylkesveiene våre underfinansieres systematisk. For eksempel har vi veldig mange gamle bruer i dette landet. Disse er i ferd med å rase sammen. Tar vi ikke dette på alvor stopper transporten helt opp, sier Breen.