Hvordan står det til med Vestfold?

Vikingeskip ved brygga i Tønsberg
Foto: Anders Palmer Holmen

Av:

Ellen Just Hansen

Publisert:

06.12.2023

Oppdatert:

06.12.2023 kl.08:30

Hvor stort er klimagassutslipp i fylket? Hvordan har vi det? Hva jobber vi med og hva bruker vi fritiden på? Nytt kunnskapsgrunnlag skal gi et samlet oversiktsbilde av hva vi vet om Vestfold.

God politikkutforming bygger på solid kunnskap. Vestfold fylkeskommune har ambisjon om å være en sterk utviklingsaktør i det nye fylket. Ved årsskiftet 2024/2025 skal fylkespolitikerne vedta den regionale planstrategien (RPS) for Vestfold. Dette er fylkeskommunens overordnede styringsverktøy for samfunnsutviklingen. Den regionale planstrategien viser hvilken retning Vestfold skal utvikles mot 2030.

Dokumentet Kunnskap om Vestfold utgjør en del av kunnskapsgrunnlaget for RPS. Her får du en overordnet sammenfatning av den viktigste kunnskapen om fylket. 

Dette kunnskapsgrunnlaget er tett knyttet til nettsidene Kunnskap om Vestfold, hvor du finner figurer, kart, statistikk og mer utdypende analyser enn det som er beskrevet i dokumentet.

En felles virkelighetsforståelse

Klima- og naturkrise, befolkningsutvikling og utenforskap, og utfordringer som følge av pandemi og krig i Europa – Vestfold står overfor store og komplekse samfunnsutfordringer. Disse utfordringer kan bare løses i fellesskap. 

Norge har sluttet seg til FNs 2030- agenda, og forplikter seg til å fremme miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. Som samfunnsutvikler, tjenesteytere og planmyndighet er fylkeskommunen og kommunene avgjørende for at vi skal realisere en bærekraftig samfunnsutvikling i alle deler av landet. Dette innebærer at utviklingen som imøtekommer dagens behov ikke ødelegger mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. 

Fylkeskommunen, som skal være en regional samfunnsutvikler, ønsker derfor å legge til rette for brede, åpne og demokratiske prosesser for å styre samfunnsutviklingen i riktig retning.

Den viktigste hensikten med Kunnskap om Vestfold er å bidra til en felles virkelighetsforståelse i fylket – en grunnleggende forutsetning for å nå målene!

Les mere her om den regionale planstrategi for Vestfold.

Ellen Just Hansen
Rådgiver