Ikke fornøyd med Nasjonal transportplan

Fylkesordfører Anne Strømøy og en rekke andre sentrale politikere er ikke fornøyd med at Intercity-satsningen gjennom Vestfold er tatt ut av Nasjonal transportplan.
Vestfoldpolitikere er ikke fornøyd med at bygging av dobbeltspor gjennom Vestfold er tatt ut av nasjonal Transportplan. Foto: Rolf Marthinsen

Av:

Rolf Marthinsen

Publisert:

22.03.2024

Oppdatert:

22.03.2024 kl.16:49

Fylkesordfører Anne Strømøy og en rekke andre sentrale politikere viste sin misnøye for NRK, etter NTP ble lagt fram.

– At vi ikke skal få dobbelstsporet jernbane gjennom landets mest befolkningstette steder er for meg helt uforståelig. Å stoppe dette prosjektet nå, når det er prioritert i eksisterende NTP, er intet mindre enn et løftebrudd, og vil få store konsekvenser for Vestfoldbyene.

 

Nå må vi forholde
oss til ett spor gjennom fylket.
Foto: Rolf Marthinsen

Vestfold er en av landets mest folketette regioner, med over 250.000 innbyggere. Når vi tar med Grenland, betjener Vestfoldbanen sør for Tønsberg byområder med over 200.000 innbyggere. Vestfoldbanen binder byene sammen og i disse klimatider burde jernbanen være et naturlig satsningsområde. Jernbanen er ryggraden i kollektivsystemet, og er vesentlig for utviklingen av et felles bo- og arbeidsmarked. Med hele 4,5 millioner reisende mellom Skien og Drammen, og 8 millioner reisende totalt på strekningen Skien -Eidsvoll, har Vestfoldbanen langt flere passasjerer enn de øvrige Inercity-strekningene. 

Miljøvennlig godstransport

Under behandlingen av Nasjonal Transportplan 2022-2033 vedtok Stortinget å opprettholde ambisjonene om full Intercity-utbygging gjennom Vestfold. I ny NTP er dette ikke videreført. I tillegg til at toget er miljøvennlig persontransport vil en utbygging gjennom Vestfold også kunne avlaste veinettet vårt med godstransport på skinner. Det vil si en mer klimavennlig transport av varer gjennom fylket. 

Strømøy understreker at utbygging av dobbeltspor på Vestfoldbanen, sør for Tønsberg, er avgjørende for en bærekraftig byregion. 

Vedlikeholdsetterslepet

Fylkeveiene i Vestfold blir heller ikke overøst med midler i nye NTP. Fylkeskommunen trenger betydelig mer penger for å opprettholde forsvarlig standard i årene som kommer, men heller ikke denne utfordringen er tilgodesett i busjettet som ble lagt fram i dag.

stromot_web-2.jpg
Med dette budsjett vil det bli utfordrende å oppgradere fylkesveinettet.
Foto: Rolf Marthinsen

I forslaget til til NTP som ble sluppet i dag står det: "Regjeringen prioriterer 30,6 mrd. kroner i første seksårsperiode og 34,4 mrd. kroner til fylkesvei i andre seksårsperiode. Dette innebærer en økning på 1 mrd. kr i årlig gjennomsnitt i første seksårsperiode sammenlignet med saldert budsjett for 2024." 

Det vil si at det kommer noe mer penger til drift og vedlikehold, men med betydelig prisvekst de siste årene –og store vedlikeholdsbehov– vil ikke etterslepet reduseres betydelig.

– På drift og vedlikehold har vi hatt en prisvekst på 15 prosent de to siste årene. Det vil si at vi ikke kan vedlikeholde mye mer vei enn det vi gjør i dag. Forleøpig vet vi lite om hvordan fordelingsnøkkelen blir for Vestfold sin del, men det er lite optimisme å spore i busdsjettet som ble lagt fram i dag, sier Anne Strømøy.