Pengedryss til formidling av kulturarv

vikinger som sloss med sverd
Midgardsblot er en av de som har mottatt støtte, som skal brukes til foredrag. Foto: Midgardsblot

Publisert:

08.12.2022

Oppdatert:

09.02.2023 kl.10:08

Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett ved leder Maja Foss Five tildeler 1 625 000 kroner til formidling av kulturarv i 2023 til aktører fra hele fylket.

I tillegg ble det tildelt 700 000 kroner i 2022 og 700 000 kroner 2023 til Fantasi-Fabrikken AS til produksjon av TV-serien Vikingjenta TORA. Dette tilskuddet belastes midler til regional bransjeutvikling for kulturell og kreativ næring.

Her kan du se alle som har søkt og mottatt midler

Fylkesdirektøren har vurdert de 41 innkomne søknadene i henhold til vedtatt retningslinje. Det ble i år søkt om totalt 5 677 001 kroner. Årets søknader viser stor variasjon i uttrykk og tematisk bredde. Den geografiske fordelingen av søknadene viser 17 fra Vestfold, 23 fra Telemark og 1 som klart dekker begge områder. Frivilligheten er godt representert blant prosjektene, både som initiativtakere og deltakere. Hele tilskuddsbeløpet på 1 625 000 kroner er fordelt.

Søknadene følger i stor grad vår Kulturstrategi, særlig med henblikk på fyrtårnsatsingene innenfor temaet stedsutvikling. Det samme gjelder for enkelttiltak i strategien, som å bistå kulturfrivilligheten med å utvikle lokale nærmiljøtiltak og å arbeide for å øke antallet sosiale møteplasser, nyskapende aktivitetsarenaer og anlegg for egenorganisert aktivitet.

Både frivillige organisasjoner og profesjonelle formidlere av kulturarv som tar med frivillige i gjennomføringen av sine prosjekter har søkt tilskuddsordningen for 2022. Ordningen er dermed et godt bindeledd mellom fagområder innen kulturarvsfeltet, frivillige organisasjoner og profesjonelle formidlere med særlig kompetanse.

Prosjektene viser et stort engasjement for formidling av fylkets kulturarv. Prosjektene er med på både å tilgjengeliggjøre nåværende kunnskap om kulturarven, og å øke kunnskapen om materiell og immateriell kulturarv.