Vestfold får sitt første arealregnskap

Padlehuker på Østre Bolærne
Padlehuker på Østre Bolærne Foto: Frank Tindvik

Av:

Ellen Just Hansen

Publisert:

23.11.2023

Oppdatert:

23.11.2023 kl.07:38

Et arealregnskap viser hvordan vi bruker arealene i fylket vårt. Verktøyet gir deg innsikt i arealbruken i din bostedskommune.

Vestfold er et lite og tett befolket fylke, men har store arealer av nasjonal og regional verdi knyttet til jord- og skogbruk, natur- og friluftsliv. Mange av disse arealressurser ligger tett på bebyggelse. De tilgjengelige arealene er kort sagt under press. Endring i arealbruk fra natur til bebyggelse fører til store utslipp av klimagasser og tap av naturmangfold. Det er derfor viktig for både kommuner og fylkeskommune å ha oversikt.

Klikk deg videre for å se arealbruk for din kommune i den interaktive statistikk- og kartløsning!

Arealregnskap for Vestfold

Verktøy til å sikre bedre arealforvaltning

En forutsetning for kunnskapsbasert planlegging er at arealbruk og -ressurser er kartlagt. Arealregnskapet skal bidra til å gi en enkel og systematisk oversikt over:

  • Hvordan arealene i Vestfold forvaltes.
  • Hvilke funksjoner arealene har (f.eks. jordbruksarealer, skog og myr)

Oversikten skal gjøre det mulig å sammenligne data både på kommune- og fylkesnivå. Regnskapet bygger på en modell som er utviklet av Agder fylke i 2022. I takt med at flere fylker får arealregnskap basert på samme modell, vil det være mulig å sammenligne tall mellom regioner. 

Selve verktøyet består av to deler. En interaktiv statistikkløsning hvor du kan søke på kommuner i fylket, samt en kartløsning. Arealregnskapet tar blant annet utgangspunkt i tall fra SSB arealbruksoversikt, kommune- og reguleringsplaner.

Måling av arealutvikling over tid

Lansering av arealregnskapet i år betyr at 2023 er et nullpunkt. Dette er året hvor vi får det første samlede oversiktsbilde. Verktøyet vil gjøre det mulig å måle arealutviklingen over tid – både den faktiske og den planlagte, i en årlig rullering.

Regnskapet vil derfor kunne brukes til å synliggjøre mulige konfliktområder og konsekvenser ved endret arealbruk i kommunene.

Les mere om Arealregnskapet her!

Kjersti Visnes Øksenholt
Rådgiver