Koronapandemien gjorde det vanskelig for frivilligheten også

To kvinner snakker og smiler utendørs. En ung mann ser på.
Foto: Alexander Walmann Åsgården

Av:

Erling Servoll

Publisert:

04.11.2022

Oppdatert:

26.03.2024 kl.14:58

Men økonomien er likevel god i organisasjonslandskapet i Vestfold og Telemark. Organisasjonene i fylket ønsker mer kontakt og samarbeid med fylkeskommunen om blant annet demokrati og medvirkning og kompetanseheving. Mange synes de har for lite samarbeid i dag.

Frivillighet i koronaens tid

Frivilligheten er en viktig institusjon i det norske samfunnet. Norge er i verdenstoppen når det gjelder frivillig deltakelse og arbeid. SSB har regnet ut at frivilligheten ville stått for nesten 5 % av brutto nasjonalprodukt (BNP) om man hadde regnet med verdien av gratisarbeidet som utføres for de mange ulike lag, foreninger og idrettsklubber i landet.

Kunnskap om frivillighet i Vestfold og Telemark

Fylkeskommunen har foretatt en kartlegging blant de regionale frivillige organisasjonene i fylket, og slått sammen resultatene herfra med Ungdata-undersøkelsene  Se vestfoldfylke.no/ungdata  og Folkehelseundersøkelsen Se vestfoldfylke.no/folkehelseundersøkelsen  i fylket. Utfra dette har vi utarbeidet en rapport om frivillighet i Vestfold og Telemark.

Les rapporten her.

I Vestfold og Telemark er det registrert rundt 4700 forskjellige frivillige organisasjoner av ulik størrelse med varierende formål og aktiviteter. I årene fram mot pandemien var deltakelsen i frivillige aktiviteter stabil, med en liten vekst i 2017/2018 ifølge fylkets Ungdata-undersøkelser. Med nedstengningen som fulgte koronapandemien falt naturlig nok deltakelsen tydelig. Det ser vi i Ungdata-undersøkelsen og i frivillighetsbarometeret fra Frivillighet Norge. Idrettsforbundet rapporterte i sin årsrapport for 2021 om en 9 % nedgang i medlemskap.

Frivilligheten og den moderne tid

Forskning på frivilligheten tyder på at det er en endring i hvordan folk engasjerer seg i frivillig arbeid. Folkebevegelsene tilhører fortida og dagens engasjerte mennesker ønsker å kunne bidra der det brenner, gjerne med penger, ikke like gjerne ved å være medlemmer. Organisasjonsmedlemskap som identitetsmarkør er ikke like attraktivt som før. Folk vil fortsatt bidra, men gjør det mer kortvarig og oftere mer aktivitetsbasert.

I kartleggingen blant frivillige organisasjoner på regionalt nivå ønsket vi å undersøke om dette er noe organisasjonene i Vestfold og Telemark kjenner seg igjen i eller ikke. Det var spørsmål om i hvilken grad organisasjonen opplever at de lykkes på ulike områder. På en skala fra 1 til 5 som gikk fra i svært liten grad til i svært stor grad ser vi at organisasjonene i snitt er rett over middels fornøyde med hvordan de lykkes med rekrutteringen av nye medlemmer og med oppslutningen rundt dugnader. De opplever at det er vanskeligere å få folk til å påta seg verv (figur 1).

Figur 1. I hvilken grad opplever dere at organisasjonen lykkes med følgende? Kilde: Kartlegging blant frivillige organisasjoner i Vestfold og Telemark 2022

Organisasjonene i fylket ser ut til å henge godt med i endringene i samfunnet. Organisasjonene mener de er på høyde med den teknologiske utviklingen og rapporterer at fungerende digitale løsninger er svært viktig for deres daglige virksomhet (figur 2).

Figur 2. Hvor viktig er det for organisasjonen å ha velfungerende digitale løsninger for... Kilde: Kartlegging blant frivillige organisasjoner i Vestfold og Telemark 2022.

Frivilligheten og økonomien

Frivillige organisasjoner i fylket er stort sett fornøyde med sin økonomiske situasjon, enten det betyr at de har nok penger eller at de synes de er flinke til å holde orden på dem. Frivilligheten går stort sett for egen maskin og finansierer seg selv gjennom medlemsavgifter og diverse innbringende aktiviteter som innsamlinger, salg, arrangementer osv. De mottar også offentlig støtte, og noe av dette kommer fra fylkeskommunen. Ikke en viktig kilde, ifølge organisasjonene, selv om tilskuddsmidler samlet sett er den viktigste inntektskilden (figur 3)

Figur 3. I hvilken grad kommer organisasjonens inntekter fra… Kilde: Kartlegging blant frivillige organisasjoner i Vestfold og Telemark 2022

Frivilligheten og fylkeskommunen

Fylkeskommunen er en viktig samarbeidspartner for de frivillige organisasjonene på regionsnivå. Fylkeskommunen kommer øverst på lista over aktører frivilligheten ønsker å samarbeide mer med. Det til tross for at organisasjonene ikke er spesielt fornøyde med samarbeidet i dag (figur 4).

Figur 4. Hvordan opplever organisasjonen på regionalt nivå kontakt og samarbeid med... Kilde: Kartlegging blant frivillige organisasjoner i Vestfold og Telemark 2022

Det skjuler seg riktignok en del variasjon bak dette gjennomsnittstallet. Det er mange som opplever at samarbeidet er svært dårlig, men også ganske mange som mener det er godt eller til og med svært godt.

Fylkeskommunen har flere viktige oppgaver overfor frivilligheten. Som regional utviklingsaktør har fylkeskommunen et særlig ansvar som kunnskapsleverandør og kompetanseutvikler, koordinator og samarbeidspartner. Fylkeskommunen har i dag samarbeidsavtaler med 24 regionale frivillige organisasjoner. Samarbeidsavtalene er ønsket av frivilligheten, og flere organisasjoner ønsker mer av denne typen samarbeid. Ellers ønsker organisasjonene at fylkeskommunen har åpne nettverk, forum og møteplasser for frivilligheten.

De ønsker også at fylkeskommunen tar en aktiv rolle når det gjelder medvirkning og demokrati (de opplever ikke at de blir invitert nok med i aktuelle fora eller blir involvert i fylkeskommunale prosesser), kompetanseheving, inkludering og integrering mm.

Figur 5. På hvilke av disse områdene synes dere det er viktig at fylkeskommunen tar en aktiv rolle? Kilde: Kartlegging blant frivillige organisasjoner i Vestfold og Telemark 2022

Nå er fylkeskommunens rapport «Kunnskap om frivillighet i Vestfold og Telemark» tilgjengelig på våre nettsider.  Et bidrag fra fylkeskommunen som kunnskapsleverandør.

Kunnskap om frivillighet i Vestfold og Telemark


Emneord:

Erling Kielland Servoll

Rådgiver statistikk og analyse

erling.kielland.servoll@vtfk.no

90826683