Færder

Befolkning: 27 286 per 1.1.2023

Byer/steder: Borgheim (administrasjonssenter), Teie og Tjøme

Landareal: 100 km2 

Totalareal: 100 km2

Kommunens nettsider: www.faerder.kommune.no

Befolkning

Folketallet i Færder har økt jevnt og trutt de siste årene, og befolkningen økte med 2,2 % eller 586 innbyggere i perioden 2019 – 2023. Økningen skyldes først og fremst netto innenlands tilflytting og nettoinnvandring.Kilder:
SSB, tabell 06913.
SSB, tabell 09588
Det er særlig mye flytting mellom Færder, Tønsberg, Oslo og Sandefjord. Kilde: Panda analyse. 12 % av innbyggerne i Færder er innvandrere, og flest har bakgrunn fra Polen, Litauen og Irak. Kilde: IMDi.no.

I årene fremover vil alderssammensetningen i befolkningen endre seg mye. Ifølge hovedalternativet i SSBs befolkningsframskrivinger vil antall over 80 år mer enn fordobles fra 2023 til 2050, fra 1519 personer til 4009 personer. Kilde: SSB, tabell 13600. I tillegg til de fastboende, bor det i sommermånedene vel 15 000 mennesker i hytter, sommerhus og andre fritidsboliger i kommunen.

Næring og arbeid

I 2022 hadde Færder kommune 7325 arbeidsplasser. 58 % av disse var i privat sektor, mens 42 % var i offentlig sektor. Kilde: SSB, tabell 13472. Bare 37 % av sysselsatte i kommunen bor og arbeider i Færder.  Kommunen er del av et godt integrert arbeidsmarked med utstrakt pendling, særlig til Tønsberg (36 % av sysselsatte bosatt i Færder), men også til andre kommuner i regionen og til Osloområdet. Kilde: SSB, tabell 03321.

Det er flere velfungerende næringer i Færder kommune og gründersatsingen er i fokus. Samtidig preges deler av kommunens næringsliv av sesongsvingninger. Særlig reiselivet har problemer med å tilby fulltids helårsarbeidsplasser. Av industri er verkstedindustri, næringsmiddel- og kjemisk industri viktigst. Rheinmetall Norway AS er blant annet en stor arbeidsplass i kommunen.

Færder er blant landets mest betydelige kommuner når det gjelder dyrking av grønnsaker på friland og blomster. Bjertnæs & Hoel var de første frilandsgartnerne i Norge, og er sertifisert etter kvalitetsstandarden Global GAP (Good Agricultural Practice). Hovedproduksjonen til frilandsgartneriet er isbergsalat, hjertesalat og småpotet. Færder er også en viktig fiskerikommune, når det gjelder ilandbrakt fangst. Fangsten er variert, men skalldyr betyr mest. Kommunen har to fiskerihavner: Krukehavn (Hvasser) og Grepan (Verdens ende). Det er fiskemottak på Hvasser (Sandøsund).

Opplæring

Kommunen har 11 grunnskoler med til sammen 3270 elever. Kilde: Udir.no. Nøtterøy videregående skole har 582 elever fordelt på to utdanningsprogram. Kilde: Udir.no.

Folkehelse

Menn og kvinner i Færder lever i snitt til de er henholdsvis 80,6 og 84,0 år. Dette er litt høyere enn landsgjennomsnittet på henholdsvis 80,1 og 83,9 år. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Kommunen scorer ellers over landsgjennomsnittet på en rekke folkehelseindikatorer om helsetilstand og miljø, men under landsgjennomsnittet på oppvekst og levekår.  Kilde: FHI.no. I likhet med mange andre kommuner i fylket har Færder utfordringer knyttet til psykisk helse. I Ungdataundersøkelsen fra 2021 oppga 18 % av ungdomsskoleelevene at de hadde mange psykiske plager. Kilde: Ungdata.no.

Samferdsel

Færder har 81 km fylkesvei og 151 km kommunal vei, der fv. 308 er hovedaksen i veitrafikken gjennom kommunen. Kilde: SSB, tabell 11845. Fv. 308 går fra Verdens ende gjennom hele kommunen videre til Tønsberg og E18. Fylkeskommunen har konsesjon til å drive fergetrafikken mellom Tenvik og Veierland med M/F Jutøya etter avtale med Færder kommune. Fergen trafikkerer strekningen Tenvik–Tangen– Vestgården. Om sommeren går den også til Engø i Sandefjord. Færder kommune er en av samarbeidspartene i Bypakke Tønsberg (fastlandsforbindelse).

Natur og miljø

Målt i landareal er Færder fylkets nest minste kommune. Øyene Nøtterøy, Føynland, Tjøme, Brøtsø og Hvasser har fast bosetning og er forbundet med bruer. Også øyene Veierland, Bjerkøy og Nordre og Søndre Årøy har fast bosetning, men har ingen bruforbindelse. I tillegg er det omkring 650 andre større og mindre øyer og holmer som er uten helårs bosetning. Færder nasjonalpark omfatter 340 km2 fastland, øyer, skjær og havbunn i Færder kommune. Nasjonalparken strekker seg fra Ormøy i nord til Færder fyr i sør.

Kommunen har også 12 naturvernområder: naturreservatene Kvitskjærene, Langskjærene og Pirana, habitatverneområdene Saltbuskjær, Gryteskjær, Torskerumpa, Kausen, Glomsteinskjær og Grøtterødskjær, landskapsvernområdene Rød-Dirhue og Storemyr-Fagerbekken og plante- og dyrefredningsområdet Sønstegård.

Østre Bolærne var tidligere eid av Forsvaret og det var ilandstigningsforbud på øya. I 2004 ble den kjøpt av Nøtterøy kommune og Vestfold fylkeskommune, og ble tilgjengelig for alle. I 2016 overtok kommunen hele eierskapet, og de militære bygningene ble omgjort til Færder leirsted. Fylkeskommunen gir tilskudd til Bolærnebåtene AS, som har ruter til Bolærne og Verdens ende.

Kultur og fritid

Færder har 3212 fritidsboliger, og er Vestfolds nest største hyttekommune etter Larvik. Med 32,2 fritidsboliger per km2 er det imidlertid ingen annen kommune i fylket som har så høy hyttetetthet som Færder. I landet som helhet er det bare Hvaler og Frogn som har en høyere tetthet av fritidsboliger. Kilde: SSB, tabell 05467.  Rundt halvparten av fritidsboligene i Færder ligger i strandsonen (innenfor 100-metersbeltet langs kystlinjen). Siden år 2000 har antall fritidsboliger i strandsonen økt med 11 % eller 166 bygninger. Kilde: SSB, tabell 06505.

Tjøme er ett av Norges steder med flest soltimer. Kombinert med fantastiske sandstrender og badeplasser med svaberg, har dette gjort Tjømes øyrike til et attraktivt besøksmål for blant annet kunstnere, naturinteresserte og båtfolk. I likhet med Tjøme blir også Hvasser beskrevet som et sommerparadis med svaberg, gode badestrender, lune viker, holmer og skjær.

Even Sannes Riiser

Rådgiver statistikk og analyse

even.sannes.riiser@vtfk.no

98083312

Publisert: 12.05.2022 Oppdatert: 28.02.2023 kl.12:56