Folkehelseundersøkelsen

Kvinne i åker.
Hvordan har den voksne befolkningen det i Vestfold og Telemark? Høsten 2021 svarte 34 000 innbyggere over 18 år på spørsmål om livskvalitet, søvn, psykiske helseplager, helsevaner, og tilgang til kulturtilbud og offentlig transport i nærmiljøet. Her er hva de svarte:

De viktigste funnene

Et stort antall av de som deltok i undersøkelsen oppgir at de enten er fornøyd eller svært fornøyd med livet. Det er tydelige sosiale forskjeller i hvordan deltakerne i undersøkelsen vurdere egen helse. De fleste aspekter knyttet til psykiske plager og livskvalitet viser en sterk sammenheng med alder; livet oppleves bedre med høyere alder.

  • 83 prosent av de som besvarte undersøkelsen er fornøyde med livet
  • 71 prosent oppgir at helsen er god eller svært god
  • 12 prosent opplever ensomhet
  • 77 prosent trives godt eller svært godt i nærmiljøet

Last ned rapporten og få innsikt i funnene fra undersøkelsen og sammenlikn resultater på tvers av kommuner:

Folkehelseundersøkelsen i Vestfold og Telemark

I vedlegget til rapporten kan du gå ned i de enkelte kommunetabeller.

Ny unik kunnskap – se tall for din kommune

For første gang har vi kunnskap om trivsel og helse til et stort antall voksne innbyggerne i fylket. Undersøkelsen gir deg mulighet for å se tall for din kommune. Hvordan har innbyggerne det i Sandefjord, Midt Telemark eller Vinje?

Klikk deg videre for å se tallene for din kommune i den interaktive statistikkløsningen!

Kommunetall fra folkehelseundersøkelsen

Hvem ble spurt?

Invitasjon gikk ut til 90 000 tilfeldige utvalgte innbyggerne fra 18 år og oppover. De inviterte mottok en sms og epost. Deltakelse foregikk ved å utfylle et digitalt spørreskjema. 

Fakta om undersøkelsen

Fakta om Folkehelseundersøkelsen – Helse og Trivsel i Vestfold og Telemark 

Folkehelseundersøkelsen – Helse og Trivsel i Vestfold og Telemark ble gjennomført i perioden fra 27. september til 17. oktober 2021. 

90 211 personer 18 år og over ble invitert til å svare på undersøkelsen.

De som ble invitert mottok en SMS og e-post med invitasjon til å delta, og utfylling av spørreskjema var digitalt.

Det ble sendt ut to påminnelser til inviterte i gjennomføringsperioden.

Rundt en femtedel av befolkningen i alle kommuner med mer enn 3500 personer 18 år eller eldre ble invitert. I kommuner med under 3500 personer 18 år og eldre var alle voksne trukket ut til å delta, men på grunn av manglende registrering eller reservasjon i Difi sitt kontakt- og reservasjonsregister var ikke e-post og mobilnummer tilgjengelig. Andelen som ikke er kontaktbar øker i de eldste aldersgruppene.

34 147 personer svarte på undersøkelsen. Det gir en respons på rett under 38 %.

Respons varierte mye fra kommune til kommune i fylket, fra rundt 31 % til rett under 47%.

Det introduserer en usikkerhet i resultatene at en stor andel ikke svarte, men samtidig er dette total sett en god respons for slike undersøkelser.

Ny unik kunnskap om din og min trivsel

Målet med undersøkelsen er å få kunnskap om livskvalitet, helse og trivsel blant innbyggerne i Vestfold og Telemark. Ny og økt kunnskap bidrar til å utvikle gode lokalsamfunn og mere relevante tjenester og tiltak for befolkningen. 

Fylkeskommunen gjennomfører folkehelseundersøkelsen i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI). Resultatene skal understøtte kommunenes og fylkeskommunens arbeid. I tillegg vil resultatene brukes i forskning ved Universitet i Sørøst-Norge.

Hva spurte vi om?

Spørreskjemaet var inndelt i åtte overordnede temaer som omhandler nærmiljø, helse, sosial støtte, helserelatert atferd, skader og fysisk miljø, livskvalitet og demografiske opplysninger. For flere av spørsmålene om livskvalitet finnes det ikke regionale eller lokale resultater fra tidligere.

Det tok i snitt rundt 20 minutter å svare på undersøkelsen.

Folkehelseundersøkelsen gjennomføres jevnlig også i andre fylker, nylig i Møre og Romsdal, Rogaland og Viken. I 2016 ble et utvalg av befolkningen i Vestfold spurt. Dette gjør det mulig å sammenligne resultater over tid.

På nettsiden til Folkehelseinstituttet finner du mer informasjon om tidligere gjennomførte undersøkelser.

Les mer her

Hvordan så spørreskjemaet ut?

Det digitale spørreskjemaet var tilgjengelig på nynorsk og bokmål. Klikk her for å se eksempler på spørreskjemaer på nynorsk og bokmål.

Promoteringsfilm med Vegard Harm