Kompetanse

Bilde av arbeidere på hustak
Ny rapporten gir innsikt i dagens kompetanse og arbeidsliv i Vestfold og Telemark. Samtidig peker den på hvordan digitalisering og grønt skifte kan påvirke morgendagens behov.

Rapporten "Kompetanse i Vestfold og Telemark" peker på endrede kompetansebehov som fylket står overfor både som følge av den demografiske og teknologiske utviklingen.

Last ned rapporten

Press på arbeidsmarkedet

Flere eldre og stadig sentralisering fører til press på arbeidsmarkedet og en større økonomisk byrde på den arbeidende delen av befolkningen. Samtidig stilles arbeidstakere og næringsliv overfor strengere krav til omstillingsevne og produktivitet i en verden med rask teknologisk endring.

Klimautfordringene og det grønne skiftet forsterker behovet for endring og nytenkning blant næringer og i arbeidslivet.

Rapporten analyserer utviklingen i en del yrkesgrupper i fylket og viser blant annet at antall sykepleiere øker, likt som i resten av landet. Veksten i antallet programvareutviklere er derimot lavere enn ellers i landet. Det har de siste årene vært behov for en stor årlig tilsetting i flere av håndverksfagene, og disse yrkesgruppene vokser raskere i vårt fylke enn ellers i landet.

Flere sykepleiere og håndverkere

Fylket vårt kjennetegnes fortsatt ved et høyt utenforskap, først og fremst som følge av en høy andel uføre. Den største forskjellen mellom vårt fylke og resten av landet finner vi blant de under 30 år hvor fire prosent i Vestfold og Telemark mottar uføretrygd mot 2,5 prosent i landet som helhet. Vi har også en høy andel unge uten og utenfor arbeid og utdanning.

Kunnskapsgrunnlag for regional kompetansestrategi

Det er statistikk og analysenheten VT+ som står bak rapporten. Utviklingsleder Trine Orten Groven forklarer at kunnskapsgrunnlaget skal være fundamentet for regional kompetansestrategi Vestfold og Telemark som utarbeides denne våren.

– Kunnskapsgrunnlaget ble i april presentert for politikerne i hovedutvalgene for utdanning og kompetanse samt for næring og reiseliv. Vi håper at dybderapporten vil være nyttig for både fylkeskommunen, samarbeidspartnere og befolkningen.

Sektor for næring, innovasjon og kompetanse leder arbeidet med å utvikle en regional kompetansestrategi. Målet for strategiarbeidet er å styrke kompetanseutviklingen for å bedre balansen mellom tilbud av og etterspørsel etter kompetanse i arbeidsmarkedet, og øke inkluderingen i arbeidslivet. 

Statistikk om kompetanse i Vestfold og Telemark

VT+ har utviklet en interaktiv statistikkløsning om en rekke sider av kompetansesituasjonen i fylket.

Du kan undersøke utviklingen i yrkesgrupper, utdanningsnivå og næring gjennom en rekke interaktive figurer for kompetanseregioner i fylket. Løsningen viser videre arbeidsledighet for ulike yrkesgrupper i regionene, årsaker til utenforskap, utdanningsnivå, og resultater og overganger i utdanningen.

Åpne interaktiv statistikkløsning