Kunnskapsgrunnlag om kystsonen

De unike kystområdene i Vestfold og Telemark har blitt til gjennom geologiske prosesser over lange tidsperioder. Disse har lagt grunnlaget for kystlandskapet, og er forutsetningene for det biologiske mangfoldet og menneskenes aktiviteter og samfunnsutvikling i kystområdene.

Kunnskapsgrunnlaget om kystsonen i Vestfold og Telemark er laget i forbindelse med oppstart av planprosess for ny kystsoneplan i Vestfold og Telemark. Det inneholder den kunnskapen vi har om kystsonen og sjøområdene i fylket, som blant annet naturverdier, kulturminnelokaliteter, bruk av strandsonen, antatt tilgjengelighet til strandsonen, utvikling av dispensasjonspraksis, hyttepriser og lignende geografiske og tallfestede fakta.

Last ned kunnskapsgrunnlaget

Grunnlaget er de geologiske prosessene

De unike kystområdene i Vestfold og Telemark har blitt til gjennom geologiske prosesser over lange tidsperioder. Disse har lagt grunnlaget for det landskapet vi ser i dag, og er forutsetningene for det biologiske mangfoldet og menneskenes aktiviteter og samfunnsutvikling i kystområdene.

Mesteparten av kystlandskapet i Vestfold og Telemark består av kystslettelandskap, med åpne fjorder inn mot landskapet innenfor. Kystslettelandskapet består hovedsakelig av et middels kupert landskap ispedd noen flate områder rundt Nevlunghavn/Stavern og mellom Tønsberg og Horten, og noen områder med brattere fjell, klipper og stup øst for Eidangerfjorden og ved Kragerø.

Kystlandskapet er et område rikt på naturverdier

Området langs kysten av Vestfold og Telemark har en høyere andel jordbruksareal enn fylket og landet ellers. De store sammenhengende jordbruksområdene i regionen ligger hovedsakelig utenfor og nord for det undersøkte området til kystsonen. De jordbruksområder som ligger innenfor eller i tilknytning til kystsonen er de kystnære områdene mellom Nevlunghavn, Stavern og Tjodalyng, noen områder vest for Tønsbergfjorden, på Nøtterøy og ved Oseberg, Borre, Holmestrand og innerst i Sandebukta.

Områdene langs kysten inneholder viktige naturtyper, både på land og til havs. Området inneholder de to nasjonalparkene Færder og Jomfruland, i til sammen 167 verneområder av ulike typer.

Kystområdene er under press

Havnene, industrien og presset på arealene har gjort at vanntilstanden langs kysten vår er dårlig og noen steder svært dårlig. Den kjemiske tilstanden på sjøbunnen er dårlig i alle fjordene fra Sandebukta til Kragerø. Trusler mot naturtypene langs kysten er blant annet nedbygging og fysiske inngrep, f.eks. ved etablering av småbåthavner, overgjødsling, fiskeri, høyere temperaturer, mudring, uttak og etablering av kunstige sandstrender.

Det bor 112 000 personer i kystsonen

Av befolkningen i kystkommunene bor 31 % innenfor det undersøkte området, noe som utgjør 112 000 personer. Færder kommune med 26 960 innbyggere, ligger i sin helhet innenfor kystsonen og brorparten av befolkningen i både Kragerø og Bamble bor her. Det bor rundt 1100 fastboende på øyer uten vegforbindelse.

Tilgangen til strandsonen er synkende

41 % av strandsonearealet i Vestfold og Telemark er potensielt tilgjengelig. Dette inkluderer også områder som er for bratt for opphold eller ferdsel. Presset på strandsonen har vært stort, og en stadig mindre del av strandsonen er tilgjengelig. Fra 2000 har det potensielt tilgjengelige strandsoneareal blitt redusert med 3,3 km2.