Industri

Vestfold er et viktig og variert industrifylke med blant annet en betydningsfull høyteknologisk industri og en stor næringsmiddelindustri.
Industriarbeider

Vestfold utmerker seg ved at industrien utgjør en mye større andel av verdiskapingen enn hva som er tilfellet for landet som helhet. Industrien sto for 10,6 % av verdiskapingen i Vestfold i 2019 og plasserer oss blant de seks største industrifylkene målt i andel av verdiskapingen (fig. 1). Siden 2008 har samlet verdiskaping fra industrien i Vestfold falt med 10 %.

Figur 1. Industriens andel av verdiskapinga, 2019. Kilde: SSB, tabell 11713.

Det var 11 200 ansatte i industrien i 2019 i Vestfold, 1900 (eller 14 %) færre enn i 2009. Kilde SSB, tabell 09315 Reduksjonen er spredt utover flere greiner, men flest arbeidsplasser har forsvunnet fra store industrigreinene som kjemisk industri og metallvareindustri. Næringsmiddelindustrien, som er størst i Vestfold målt i antall ansatte er like stor i 2019 som i 2009. Metallvareindustrien inkluderer både aluminiumsbedriften Speira i Holmestrand og høyteknologiske virksomheter som Kongsberg maritime AS i Horten 

Målt i antall ansatte, er næringsmiddelindustrien og data- og elektronisk industri størst, fulgt av produksjon av metaller og metallvarer. I SSBs fylkesfordelte nasjonalregnskap er metallvarer og teknologisk industri slått sammen, og har en høy erdiskaping per sysselsatt, på litt over 1,1 millioner per sysselsatt. Den høyeste verdiskapingen fram til 2019 finner vi likevel i kjemisk industri og oljeraffinering, antakelig først og fremst på grunn av raffinerivirksomheten på Slagentangen som nå er er avviklet.

Figur 2. Ansatte i syv industrigreiner i Vestfold, 2009 - 2019. Kilde:SSB, tabell 09315

Det er viktig å merke seg at verdiskapingen i industrien og andre produksjonsnæringer varierer med både råvarepriser og eksportpriser for det ferdige produktet. Slik sett kan årlige variasjoner i verdiskapingen i industrinæringene skyldes internasjonale fluktuasjoner i priser.

 

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

Næringsmiddelindustrien er den klart største industrigreinen i Vestfold med 2500 ansatte.