Arealregnskap

Vestfold har fått sitt første arealregnskap. Dette gir en oversikt over arealene i fylket, hva de brukes til nå og hva kommunene planlegger å bruke dem til framover.
Stein bak et tre.
Foto: Anders Palmer Holmen

Hvorfor trenger vi et arealregnskap?

Vestfold er et lite og tettbefolket fylke. Fylket har flere arealer av regional og nasjonal verdi knyttet til jordbruk, kulturminner, natur- og friluftsliv. Mange av disse arealene ligger tett på bebyggelse. 

Bolig- og næringsutvikling og infrastrukturprosjekter øker presset på arealene. Endring i arealbruk er den klart viktigste negative påvirkningsfaktor for truede arter (Artsdatabanken 2021), og  fører i tillegg til økte utslipp av klimagasser, særlig om arealer med store karbonlagre som produktiv skog og myr bygges ned.  

Arealforvaltning er en nøkkelfaktor i arbeidet med å stanse tap av natur og kulturmiljøer, redusere klimagassutslipp og tilpasse oss et endret klima. Det er derfor behov for en samlet oversikt over hvilke arealtyper som finnes, hvordan disse arealene brukes nå og hvordan de er planlagt brukt framover.

Klikk deg videre for å se arealregnskapet for fylket og for din kommune:

Arealregnskap for Vestfold

Redskap til en bedret arealforvaltning 

En forutsetning for arealplanlegging er at arealressursene og naturmangfoldet er kartlagt. Vestfold sitt nye arealregnskap skal gi oss oversikt over:

  • Hvilke arealtyper vi har
  • Hvilke arealer er bebygd eller opparbeidet – og til hva
  • Hvordan vi planlegger fremtidig bruk av arealene våre
  • Hvilke konsekvenser en endring i arealbruk vil få

Regnskapet skal være et nyttig verktøy for å kunne gjøre vurderinger av disponering av areal både på regionalt og lokalt nivå. 

2023 er det første året det lages et slikt arealregnskap i fylket, og kommer dermed til å være et slags nullpunkt. I årene som kommer kan vi få innsikt i hvordan vi forvalter arealene våre. 

Laget i samarbeid med fylkets kommuner

I 2021 vedtok fylkestinget i Vestfold og Telemark at fylkeskommunen skulle utarbeide et arealregnskap. I vedtaket står det:

"I arbeidet med arealregnskapet ønsker fylkeskommunen å bidra til koordinering, veiledning og motivasjon for kommunene i deres del av arbeidet. Målet med arealregnskapet er å kartlegge hvilke naturverdier som finnes i fylket, hva vi bygger ned og hvordan vi kan ta vare på dem". 

For å sikre god dialog og forankring opprettet fylkeskommunen en arbeidsgruppe bestående av representanter fra egne fagmiljøer og fra kommunene i fylket. I gruppen satt fagfolk med både plan- og GIS-kompetanse. Arbeidsgruppen har underveis kommet med innspill og de har hatt anledning til å teste ut og gi tilbakemelding på førsteutkast på verktøyene.

Hva er et arealregnskap?

Arealregnskapet består av to verktøy. Det ene er en statistikkløsning hvor du blant annet kan få fram arealregnskap for kommunene. Det andre viser den samme statistikken i en kartløsning. Begge verktøyene gir mulighet til å dykke ned i arealtyper og arealbruk.

Arealregnskapet tar utgangspunkt i kommunale arealplaner (kommuneplan, kommunedelplan og reguleringsplaner), offentlig tilgjengelige kartdata for areal og naturinformasjon, utslippsdata fra Miljødirektoratet, samt tall fra SSB sin arealbruksoversikt. Dette arealregnskapet er en første versjon. Verktøyet vil utvikles i samarbeid med kommunene og andre relevante aktører etter hvert som data og informasjon oppdateres eller det kommer nye datasett.

Thale Høiskar Heltberg
Rådgiver