Arealressurser

Vestfold fylke har en lang kystlinje langs Skagerrak. Størstedelen av fylket er dekket av skog og åpen fastmark, og hele 19 % er jordbruksareal.
Traktor på åker.

Skog utgjør den største andelen (63 %) av arealene i Vestfold, etterfulgt av jordbruksareal (19 %), bebygde områder (7 %), ferskvann (4 %) og samferdsel og annen teknisk infrastruktur (3 %) (fig. 1). Jordbruksarealene er blant de beste i landet, med et varmt klima og lang vekstsesong.

Figur 1. Arealfordeling for Vestfold, 2023. Kilde: SSB, tabell 09594.

Bolig- og næringsutvikling og infrastrukturprosjekter øker presset på arealene. Endring i arealer er den viktigste negative påvirkningsfaktoren for truede arter Kilde: Artsdatabanken , og fører i tillegg til økte utslipp av klimagasser, særlig om arealer med store karbonlagre som produktiv skog og myr bygges ned.

Arealforvaltning er en nøkkelfaktor i arbeidet med å stanse tap av natur og kulturmiljøer, redusere klimagassutslipp og tilpasse oss et endret klima. Arealregnskapet for Vestfold gir en samlet oversikt over hvilke arealtyper som finnes, hvordan disse arealene brukes nå og hvordan de er planlagt brukt framover.

Arealregnskap for Vestfold

Foto ingressbilde: Trine Orten Groven

Visste du at?

63 % av Vestfold fylke er dekket av skog