Byer og samfunn

Vestfold har en rekke mellomstore byer og tettsteder ute ved kysten. Disse er viktige bolig-, arbeids- og kultursentre. Folk flest bor i tettbygde strøk. Det bygges få nye fritidsboliger i fylket.
Et tettsted.

By- og tettstedsområdene i Vestfold er preget av konsentrert bosetting, korte avstander og sentral lokalisering av handels- og tjenestetilbud, mens områdene utenom har et spredt utbyggingsmønster med eneboliger, landbruks- og næringsområder.

Folk flytter inn til byene og tettstedene

I Vestfold bor folk flest i tettbygde strøk. Det er i byene og de tettbygde strøkene vi ser befolkningsveksten i fylket (fig. 1), og i 2023 bodde 86 % av innbyggerne i tettbygde strøk.

Figur 1. Antall (venstre) og andel (høyre) personer som bor i tettbygde og spredtbygde strøk i Vestfold eller valgt kommune. Kilde: SSB, tabell 05212.

Andelen som er bosatt i tettbygde strøk har økt de siste 30 årene, fra 79 % i 1990 til 86 % i 2023. Økningen av innbyggere bosatt i tettbygde strøk i tiårsperioden 2013-2023 var på 12 %, mens den generelle befolkningsveksten i samme periode var på 9 %.

Innbyggerne bor tettest i de tettbydgde strøkene i Horten og Tønsberg - henholdsvis 2,2 og 2,0 innbyggere per dekar. Lavest tetthet er det i Færder med 1,5 per dekar.

Folk flest ønsker tilgjengelighet og flere muligheter

Attraktive byer, tettsteder og distrikter krever en arealpolitikk som bygger under etablerte samfunnsfunksjoner og gode møtepunkter. I 2022 ble det bygget over 800 nye Bygg til både bolig- og fritidsbolig.  i Vestfold (fig. 2). Det er det laveste antallet på mange år og en nedgang på nesten 30 % fra året før. 59 % av boligene ble bygget innenfor et eksisterende tettsted. 16 % bidro til utvidelsen av et tettsted, 11 % ble bygget inntil 1 km fra et tettsted, og 14 % ble bygget mer enn 1 km fra et eksisterende tettsted.

Figur 2. Nye boligbygg i og utenfor tettstedene i Vestfold eller valgt kommune. Kilde: SSB, tabell 11441.

De siste ti årene har det vært en samlet vekst i antall bygg på 5,6 %. Veksten i helårsboligbygg har vært på 8 %, mens antall fritidsboligbygg har vært stabilt. Det bygges altså svært få nye fritidsboliger i Vestfold, og økningen i antall bygg skyldes i all hovedsak bygging av helårsboliger og andre bygg.

Av alle bygg i fylket i 2023 utgjorde helårsboligbygg 43 %, fritidsbygg 8 %, mens andre bygg utgjorde 49 % av alle bygg.

Figur 3. Prosentvis økning av nye fritidsbygg og boligbygg de siste ti årene i Vestfold eller valgt kommune. Kilde: SSB, tabell 03158.

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

86 % av alle vestfoldinger bor i en by eller i et tettsted.