Alderssammensetning

Vestfold får stadig flere eldre og færre barn og unge. SSB framskriver at denne utviklingen vil fortsette i årene som kommer. Det vil føre til at det blir stadig færre i yrkesaktiv alder per person under 15 og over 67 år, slik at færre må forsørge flere.
Mor og barn

Alderssammensetningen i befolkningen har endret seg de siste årene, med en stadig lavere andel unge og en høyere andel eldre. Mens antallet personer over 67 år har økt mye de siste ti årene, har antallet under 19 år blitt noe redusert (fig. 1). 

Figur 1. Folketall etter alder år 2000 - 2024 i Vestfold eller valgt kommune. Kilde: SSB, tabell 07459.

Denne utviklingen vil bare fortsette i årene som kommer. Figur 2 viser hvordan befolkningsutviklingen har vært fra 2010 - 2024 i ulike aldersgrupper, og hvordan SSB framskriver at den kan utvikle seg videre mot 2050.

Figur 2. Folketall etter alder i Vestfold eller valgt kommune. Historiske tall fra 2010 - 2024, deretter framskrevet i SSBs hovedalternativ og to andre alternativ fram til 2050. Kilder: SSB, tabell 07459 og 13600.

Lavere andel yrkesaktive - forsørgerevnen faller

Eldreveksten vil påvirke samfunnet i årene framover med en sterk økning i antallet personer i godt voksen alder. Forsørgerevnen refererer til antall personer i arbeidsaktuell alder (16 - 66 år) per person under 15 år og over 67 år. Dette sier blant annet noe om hvordan befolkningssammensetningen kan påvirke sosial og økonomisk utvikling. Jo høyere verdi, jo flere er det å forsørge for den yrkesaktive befolkningen. I fylket som helhet er det 1,8 personer i yrkesaktiv alder per person under 15 år og over 67 år. Dette varierer fra 1,9 personer i Tønsberg til 1,7 personer i Larvik og Færder.

Figur 3. Forsørgerevne - Antall personer i yrkesaktiv alder (16 - 66 år) per person under 15 år og over 67 år i 2024. Kilde: SSB, tabell 07459.

 

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

 

Visste du at?

De siste ti årene har antall personer som er 67 år og eldre økt fra 35 000 til 48 000. Det er en økning på 36 prosent.

Kjappe fakta

Alderssammensetningen har endret seg mye de siste 20 årene, med en økende andel eldre og færre barn og unge. Denne utviklingen vil fortsette i årene som kommer.

Det vil bli stadig færre i yrkesaktiv alder til å forsørge barn, unge og eldre.