Befolkningsframskrivinger

SSBs framskriver i sitt hovedalternativ at det vil være omtrent 283 000 innbyggere i Vestfold i 2050. Det er en økning på 30 000 innbyggere fra dagens innbyggertall i 2023, eller en vekst på 12 %.
Far og datter.

Framskrivingene er i all hovedsak en videreføring av befolkningsutviklingen i den enkelte kommune det siste tiåret. Dette innebærer at alle kommunene i Vestfold forventes å ha vekst i folketallet framover. Målt i antall personer vil veksten være størst i Tønsberg og Sandefjord, med rundt 7500 nye innbyggere fram mot 2050 i begge kommuner. Målt i prosent vil veksten være størst i Holmestrand, som har en forventet vekst i folketallet med 22 % fra 2023-2050.

Figur 1. Folketall etter alder i Vestfold eller valgt kommune. Historiske tall fra 2010 - 2023, deretter framskrevet i SSBs hovedalternativ og to andre alternativ fram til 2050. Kilder: SSB, tabell 07459 og 13600.

Befolkningsendringer skyldes innenlands flytting, inn- og utvandring, eller fødselsoverskudd. Figur 2 viser den samlede befolkningsveksten i kommunene i fylket, og hvordan de tre ovennevnte faktorene bidrar til denne. Den samlede veksten (bred, turkis søyle) vil ifølge SSBs framskrivinger være positiv i alle kommunene i Vestfold fram til 2050. Det er fødselsunderskudd (lilla søyle) i alle kommunene bortsett fra Tønsberg. Dette bidrar til å dempe veksten. Motsatt bidrar innvandring (gul søyle) til å øke folketallet i alle kommunene. Det som imidlertid bidrar mest til den forventede folkeveksten i Vestfoldkommunene fram til 2050 er netto innenlands innflytting. Innflytting fra andre kommuner er særlig viktig for Holmestrand og Færder i årene som kommer.

Figur 2. Samlet befolkningsvekst i kommunene i Vestfold, og hvordan fødselsunderskudd, nettoinnflytting og nettoinnvandring bidrar til denne veksten. Kilde: SSB, tabell 13605.

Det er knyttet usikkerhet til SSBs befolkningsframskrivinger, spesielt til omfanget av framtidig innvandring og fødselstall. Generelt har SSBs tidligere befolkningsframskrivinger overestimert befolkningsveksten i mange distriktskommuner, samtidig som veksten i sentrale bykommuner har blitt underestimert. Framskrivingene tar heller ikke hensyn til planlagte endringer lokalt som kan ha betydning for befolkningsutviklingen. Eksempler på dette er framtidig næringsutbygging og nye samferdselsprosjekter.

Flere må planlegge for lavere folkevekst framover

Selv om innvandringen har tatt seg noe opp etter pandemien, og fruktbarhetsnivået kanskje stabiliserer seg noe, er det grunn til å tro at flere kommuner må planlegge for lavere vekst i folketallet, med lavere innvandring og fødselsunderskudd, enn hva som er tilfellet i dag. Mindre fødselskull vil for eksempel få konsekvenser for dimensjonering av barnehage- og skoletilbudet i årene som kommer.

Sterk aldring i årene som kommer

At andelen eldre øker, er en av de sikreste trendene i befolkningsutviklingen framover. Det skyldes at levealderen stadig øker, og at det er store fødselskull som blir en del av den eldre befolkningen i årene som kommer. Andelen eldre øker i hele landet. I 2023 var 18 % av befolkningen i Vestfold 67 år eller eldre. Hovedalternativet i SSBs befolkningsframskriving viser at andelen personer 67 år eller eldre i Vestfold vil utgjøre 25 % i 2040 og 27 % i 2050.

Andelen eldre blir høyest i Larvik og Færder, med 29 % i 2050, og lavest i Tønsberg med 26 % (fig. 3).

Figur 3. Forventet andel personer 67 år eller eldre i 2050. Kilde: SSB, tabell 13600.

 

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

SSB framskriver høyere folketall i alle kommunene i Vestfold i 2050 sammenliknet med 2023.

Kjappe fakta

Nesten hele økningen i folketallet fram mot 2050 vil komme blant gruppen 67 år og eldre.

Det er særlig Holmestrand som vil oppleve en sterk vekst i folketallet. Der framskriver SSB 22 % flere innbyggere i 2050 sammenliknet med 2023.