Flytting

De fleste som flytter, flytter innenfor landets grenser, og mange av dem flytter kort. Fra 2020 har Vestfold vært en av vinnerne når det gjelder innenlands flytting. Nettoinnvandringen har også vært høy på grunn av krigen i Ukraina.
Ung voksen som bærer en flytteeske.

Mye tilflytting til Vestfold fra andre fylker

Vestfold har over mange år hatt netto tilflytting fra andre fylker. Tilflyttingen har gradvis økt fra 2015, og var rekordhøy i 2022. Figur 1 viser hvilke fylker personer i Vestfold flytter til, og hvor innflytterne til Vestfold flytter fra. Flyttestrømmene er størst mellom Oslo, Buskerud, Akershus, Telemark og Vestfold.

Figur 1. Flytting til Vestfold fra andre fylker og fra Vestfold til andre fylker i 2021. Kilde: Panda analyse

Figur 2 viser flytting til og fra kommuner i Vestfold. Det er mye flytting mellom nabokommuner. Mange kommuner har også mye flytting til og fra Oslo. 

Figur 2. Flyttestrømmer til og fra kommunene i Vestfold 2017 - 2021. Kilde: Panda analyse.

Figur 3 viser hvordan flyttestrømmene i fylket varierer med alder. Det er mest flytting i alderen 19-40 år. En del barn før skolealder opplever også å flytte. I aldersgruppen 19-26 år er det nettoutflytting fra Vestfold (rød linje). I de andre aldersgruppene er det nettoinnflytting.

Figur 3. Flytting etter ett-årig alder i Vestfold og valgte kommuner. 2017 - 2021. Tallene for Vestfold inkluderer også flytting internt mellom kommunene i fylket. Kilde: Panda analyse

Økende innvandring

Innvandring har vært viktig for befolkningsveksten i Vestfold imange år. Etter flere år med synkende nettoinnvandring, har innvandringen økt betraktelig som følge av krigen i Ukraina. Alle kommunene i Vestfold har hatt nettoinnvandring de siste 25 årene (fig. 4).

Se også temaside Innvandrere og inkludering

Figur 4. Inn- og utvandring til og fra Vestfold eller valgt kommune. Kilde: SSB, tabell 01223.

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

De aller fleste flyttinger skjer internt i kommunen eller til og fra nabokommunen.

Kjappe fakta

De store flyttestrømmene går mellom Oslo, Buskerud, Akershus, Telemark og Vestfold. Det er mest flytting i aldersgruppen 19-40 år.

Nettoinnvandring har vært viktig for befolkningsveksten i Vestfold over mange år. Mens innvandringen gikk mye ned i koronapandemien, har denne nå tatt seg opp igjen.