Husholdninger

I Vestfold bor nesten 47 000 personer alene. Det utgjør 39 prosent av husholdningene i fylket, og andelen øker. Økningen skyldes at flere venter med å etablere seg i parforhold, og at det stadig blir flere eldre i befolkningen.
Mor og far leker med to barn.

I 2023 var det 119 000 husholdninger i Vestfold. 39 prosent av disse husholdningene består av aleneboende, altså én person (fig. 1). Deretter følger husholdninger med par uten hjemmeboende barn, som utgjør 26 prosent av alle husholdningene.

Figur 1. Andel husholdninger i Vestfold eller valgt kommune i 2023 fordelt på husholdningstype. Kilde: SSB, tabell 06070.

Det har aldri har vært så mange aleneboende som nå (fig. 2). Det er vanligst å bo alene i starten og i slutten av voksenlivet. Økningen i antallet og andelen aleneboende skyldes både at flere venter lenger med å etablere seg i parforhold, samt at antall eldre øker. Lavere fødselstall de siste årene bidrar på den andre siden til en nedgang i antall husholdninger med barn.

Figur 2. Utvikling i antall i Vestfold eller valgt kommune 2016 - 2023 fordelt på husholdningstype. Kilde: SSB, tabell 06070.

Kartet under viser hvordan andelen privathusholdninger som består av én person varierer mellom kommunene i Vestfold (fig. 3). I Holmestrand består 36 prosent av husholdningene av én person, mens 41 prosent av husholdningene i Horten gjør det samme.

Figur 3. Andel husholdninger med aleneboende i kommunene i 2023. Kilde: SSB, tabell 06070.

 

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

Antall husholdninger med én person har økt med 13 prosent eller 6000 husholdninger de siste fem årene.

Kjappe fakta

Det er 119 000 husholdninger i Vestfold.

39 prosent av disse består av kun én person. Andelen aleneboende er høyest i Horten og lavest i Holmestrand.