Helserelatert atferd

I Vestfold er det sosiale forskjeller knyttet til helserelatert adferd som fysisk aktivitet, kosthold, alkoholinntakt og dagligrøyking. Personer med en høy sosioøkonomisk status (f. eks. de med høy utdanning) lever sunnere enn de med lav sosioøkonomisk status. Kjønn og alder har også betydning for helsevaner.
Et par som går tur med hunden i en blomstereng.

Helserelatert atferd handler om levevaner som fremmer eller hemmer helse. Røyking, fysisk inaktivitet og usunt kosthold er eksempler på levevaner som påfører den enkelte og samfunnet betydelige helseutfordringer.

De unge er mest aktive

Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og kan bidra til forebygging og behandling av mange kjente sykdommer og tilstander. Helsegevinstene ved å være fysisk aktiv gjelder for alle aldersgrupper. De nasjonale anbefalingene er at barn og unge bør være fysisk aktive minimum 60 minutter hver dag. Kilde: Helsedirektoratet Intensiteten bør være moderat til høy. Voksne og eldre bør være aktive i 150 minutter med moderat intensitet eller 75 minutter med høy intensitet per uke.

Figur 1 viser andelen ungdommer i Vestfold og Telemark som svarer at de er så fysisk aktive at de blir andpustne eller svette minst tre ganger i uka. Andelen er høyest på ungdomsskolen, og går så noe ned i løpet av videregående. Figuren viser at det er relativt mange som ikke oppfyller de nasjonale anbefalingene om fysisk aktivitet. Selv om skjermtiden har økt, og mange ungdommer bruker mye tid på stillesittende aktiviteter, er det likevel få tegn til at ungdommene har blitt mindre fysisk aktive over tid. På alle klassetrinn, bortsett fra 8. trinn, er det flere som svarer at de regelmessig er fysisk aktive i 2021 enn i forrige Ungdata-undersøkelse.

Figur 1. Hvor ofte er du så fysisk aktiv at du blir andpusten eller svett? Prosentandel som er fysisk aktiv 3 - 4 ganger i uka eller oftere. Vestfold og Telemark, 2017/2018 og 2021. 8. trinn - Vg3. Kilde: Ung i Vestfold og Telemark.

Vi finner også sosiale forskjeller i fysisk aktivitet. Andelen ungdom som er fysisk aktive i henhold til de nasjonale anbefalingene øker med sosioøkonomisk bakgrunn.

Høsten 2021 gjennomførte Folkehelseinstituttet undersøkelsen Folkehelseundersøkelsen – Helse og trivsel i Vestfold og Telemark 2021, hvor 20,4 % av innbyggerne svarte at de har vært minst 30 minutter i moderat fysisk aktivitet minst fire dager i uken. Blant menn er andelen som regelmessig er fysisk aktive høyest i de to yngste aldersgruppene (18 - 29 og 30 - 39 år). Blant kvinner er det små forskjeller i fysisk aktivitet mellom ulike aldersgrupper. Figur 2 viser sosiale forskjeller i fysisk aktivitet blant voksne. Andelen som svarer at de har vært minst 30 minutter i moderat fysisk aktivitet minst fire dager i uken øker med økende utdanningsnivå.

Figur 2. Andelen personer som er minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet minst fire dager i uken etter kjønn og utdanningsnivå. Vestfold og Telemark, 2021. Kilde: FHI.no.

Det er særlig hverdagsaktiviteten som har blitt redusert de siste årene. Fysisk aktivitet som tidligere var en del av arbeid og daglige gjøremål er sterkt redusert. Sittestilling på skole, jobb, transport og foran skjerm er en utfordring for folkehelsa. I folkehelseundersøkelsen blant voksne fremkommer det også at det er menn i alle aldersgrupper som har flest timer sittesittestilling i hverdagen.

Ungdom spiser mindre frukt og grønt enn anbefalt

God ernæring er avgjørende for vekst og utvikling i fosterliv, spedbarnsalder og i barne- og ungdomsårene. Kostholdet påvirker helsa og risikoen for å utvikle kroniske sykdommer gjennom livet. Helsedirektoratets nasjonale anbefaling Kilde: Helsedirektoratet.no. er fem porsjoner med frukt, bær eller grønnsaker om dagen. I Ungdata-undersøkelsen fra 2021 svarer 24 % av ungdomsskoleelevene og 17 % av videregåendeelevene i Vestfold og Telemark at de daglig spiser grønnsaker, frukt eller bær i løpet av skoledagen. Andelen er høyest på 8. trinn og synker i løpet av tenårene. Det er flere jenter enn gutter som spiser frukt og grønt fem dager i uka. Kilde: Ungdata-undersøkelsen.  

50 % av innbyggerne over 18 år i Vestfold spiser daglig grønnsaker, og 34 % spiser daglig frukt eller bær. Andelen som daglig spiser grønnsaker øker med alderen for begge kjønn, og kvinner i alle aldersgrupper spiser både mer frukt og grønt enn sin mannlige motpart. Figur 3 viser at inntaket av grønnsaker øker med økende utdanningsnivå. Kilde: Folkehelseundersøkelsen i Vestfold og Telemark 2021.  

Figur 3. Andelen personer i Vestfold som daglig spiser grønnsaker. 2021. Kilde: Folkehelseundersøkelsen i Vestfold og Telemark 2021.

Menn drikker mest, de eldre drikker oftest

Gjennomsnittlig drikker hver innbygger over 15 år i Norge 7,44 liter ren alkohol i året. Kilde: SSB.no.  25 % av innbyggerne (over 18 år) i Vestfold og Telemark svarer at de drikker alkohol 2 - 3 ganger i uken eller oftere. Menn drikker mer og oftere enn kvinner, og eldre drikker oftere enn de yngre. Til tross for at det er de med høy inntekt og utdanning som drikker oftest, er helsekonsekvensene av alkoholforbruket mer alvorlig for den delen av befolkningen som har lavest sosioøkonomisk status. Et lavere alkoholforbruk av alkohol og andre rusmidler i befolkningen kan gi en betydelig folkehelsegevinst og bidra til å minske sosial ulikhet. Kilde: FHI.no.

Alkohol er det vanligste rusmiddelet blant ungdom, og i løpet av ungdomstiden smaker de aller fleste på alkohol. På ungdomsskolen er det svært få som drikker alkohol, men i løpet av videregående blir dette mer og mer vanlig. Figur 4 viser at ungdom i 2021 drikker mindre alkohol enn det ungdom i forrige Ungdata-undersøkelse gjorde. Det har særlig vært en nedgang på 10. trinn og Vg1, både blant gutter og jenter. En del av denne nedgangen kan skyldes begrensninger på å møtes fysisk i forbindelse med koronapandemien. Kilde: Ungdata-undersøkelsen.

Figur 4. Prosentandel som drikker alkohol månedlig. Vestfold og Telemark, 2013/2015, 2017/2018 og 2021. 8. trinn - Vg3. Kilde: Ung i Vestfold og Telemark.

Høy andel dagligrøykere blant de med lavere utdanning

Andelen dagligrøykere har gått betydelig ned de siste årene. I perioden 1997 – 2001 var 36 % av befolkningen i aldersgruppen 16 – 74 år i Vestfold og Telemark dagligrøykere. I perioden 2015 – 2019 var andelen 13 % og i 2017 – 2021 var andelen 11 %. Kilde: Norgeshelsa statistikkbank.

Det er også store sosiale forskjeller i dagligrøyking. Jo kortere utdanning, desto høyere andel dagligrøykere. I tidsperioden 2017 – 2021 røyket 30 % av gruppen med kun grunnskoleutdannelse daglig i Vestfold og Telemark, mot 23 % i tilsvarende gruppe på landsbasis. Ingen andre fylker har en høyere andel dagligrøykere med grunnskoleutdanning enn Vestfold og Telemark. Kilde: Norgeshelsa statistikkbank.

Kun 1 % av ungdomsskoleelevene og 2 % av videregåendeelevene i fylket svarer at de røyker daglig. Kilde: Ungdata.no.

Andelen dagligsnusere synker med økende utdanningsnivå

Snus har ikke like helseskadelige effekter som sigaretter, men er svært avhengighetsskapende og inneholder helseskadelige- og kreftfremkallende stoffer. I perioden 2017 – 2021 snuset 20 % i aldersgruppen 16 – 44 år i Vestfold og Telemark daglig. Kilde: Norgeshelsa statistikkbank. Også i Folkehelseundersøkelsen – Helse og trivsel i Vestfold og Telemark 2021 ser vi at det er menn i alle aldersgrupper som i størst grad snuser, og andelen dagligsnusere synker med økende alder blant både kvinner og menn. Når det gjelder sosial ulikhet i snusing ser man også her den samme tendensen som med røyking; andelen dagligsnusere synker med økende utdanningsnivå blant både kvinner og menn. Kilde: FHI.no.

Blant ungdom har snusbruken gått ned de siste årene, og i 2021 oppga 2 % av ungdomsskoleelevene og 12 % av videregåendeelevene i Vestfold og Telemark at de snuser daglig. Kilde: Ungdata-undersøkelsen.  

Cannabis er lite utbredt blant ungdom

Bruk av hasj og andre narkotiske stoffer er ulovlig i Norge. Denne type bruk skiller seg derfor fra bruk av alkohol, som både er lovlig og mer sosial akseptert. I Vestfold og Telemark oppgir 4 % av ungdomsskoleelevene og 14 % av videregåendeelevene at de har brukt hasj eller marihuana minst én gang i løpet av det siste året. Det er et mindretall som har prøvd narkotiske stoffer, men bruken av hasj øker betydelig i løpet av tenårene, og bruken er høyere blant guttene enn jentene. Kilde: Ungdata-undersøkelsen.  

 

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

Kvinner spiser mer grønnsaker enn menn i Vestfold og Telemark.