Idrett og fysisk aktivitet

Vestfold byr på mange muligheter for å drive med fysisk aktivitet. Likevel er befolkningen mindre fysisk aktiv enn tidligere. Det er store og økende sosiale forskjeller i aktivitetsnivået i befolkningen.
Kajakkpadling

Geografiske variasjoner i Vestfold gir gode muligheter til å drive med flere ulike aktiviteter langs kysten og i innlandet både sommer- og vinterstid. Norsk idrettsindeks  Kilde: Norsk idrettsindeks viser at den samlede aktivitetsandelen (antall aktive medlemmer i Norges Idrettsforbund delt på innbyggertall) i 2021 var 25,7 %. Dette er noe lavere enn landsgjennomsnittet på 28,3 %. Tallene har vært stabile de siste ti årene.

Fysisk aktivitet

I Ungdata-undersøkelsen 2021 svarte 22 000 ungdommer på spørsmål om bl.a. helse og fysisk aktivitet. Til sammen svarer 77 % av ungdommene fra 8. trinn til Vg3 at de trener minst én gang i uka. Helsedirektoratet anbefaler at barn og unge er i fysisk aktivitet med moderat eller høy intensitet i minimum 60 minutter daglig, og i fysisk aktivitet med høy intensitet minst tre ganger i uken. Kilde: Folkehelserapporten (FHI) Andelen som svarer at de er fysisk aktive 3 – 4 ganger i uka eller oftere, er høyest på ungdomsskolen (rundt 60 %), og går noe ned i løpet av videregående (rundt 50 %) (Fig. 1). Det er dermed relativt mange ungdommer som ikke oppfyller de nasjonale anbefalingene om fysisk aktivitet. På alle klassetrinn, bortsett fra 8. trinn, er det flere som svarer at de regelmessig er fysisk aktive i 2021 enn i forrige Ungdata-undersøkelse.

Figur 1. Andelen ungdom i Vestfold og Telemark som er fysisk aktiv (andpusten eller svett) 3 – 4 ganger i uka eller oftere. Kilde: Ungdata 2021.

I løpet av tenårene endrer treningsvanene seg mye (Fig. 2). På nesten alle klassetrinn er det vanligst å trene på egenhånd. Blant de yngste er det også mange som trener i idrettslag, men det er et stort frafall i idretten i løpet av ungdomstiden. Samtidig øker andelen som trener på helsestudio.

Figur 2. Andelen ungdom i Vestfold og Telemark som driver med en type aktivitet minst ukentlig. Kilde: Ungdata 2021.

Store sosiale forskjeller i aktivitetsnivå

Det er store og økende sosiale forskjeller når det gjelder aktivitetsnivå i befolkningen. Innbyggere med høy sosioøkonomisk bakgrunn er mer fysisk aktive enn innbyggere med lav sosioøkonomisk bakgrunn. Blant ungdom fra familier med lav sosioøkonomisk status i Vestfold og Telemark svarer 46 % at de er fysisk aktive minst tre ganger i uka, mens den tilsvarende andelen blant ungdom fra familier med høy sosioøkonomisk status er 66 %. Økende økonomiske barrierer for å delta i organisert idrett forsterker dette, selv om idretten også kan være en viktig inkluderingsarena.

Organiserte og egenorganiserte aktiviteter

I folkehelseundersøkelsen som ble gjennomført blant innbyggere over 18 år i Vestfold og Telemark i 2021 svarte 26 % at de ukentlig deltar i organisert aktivitet eller frivillig arbeid. Kilde: Folkehelseundersøkelsen i Vestfold og Telemark 2021  Dette kan være idrettslag, politiske lag, trossamfunn, kor eller liknende. Deltakelsen er høyest i aldersgruppen 40 – 49 år og blant de over 70 år. Det er ingen forskjeller i deltakelse mellom menn og kvinner, og Vestfold og Telemark ligger på samme nivå som resten av landet.

Samtidig svarer 47 % at de minst ukentlig deltar i egenorganiserte aktiviteter som klubber, møter, vennetreff, trimturer eller liknende. Langt flere kvinner (50 %) enn menn (43 %) svarer dette, og andelen er høyest blant de yngste (18 – 29 år) og de eldste (70+). Sammen med Møre og Romsdal (46 %) ligger Vestfold og Telemark (47 %) litt lavere enn de andre fylkene (54 % – 58 %) på dette spørsmålet.

Se kommunevise tall fra Folkehelseundersøkelsen her.

Idrettsanlegg

Idretts- og friluftslivsanlegg er avgjørende for å kunne drive med organisert eller egenorganisert idrett. De fleste anlegg bygges av kommuner eller av idrettslagene selv. Stadig mer spesialiserte anlegg med høyere krav til bla. bærekraftig utforming og energieffektiv drift fører til økte kostnader. Ikke minst vil krav til utfasing av gummigranulat på kunstgressbaner være en utfordring. Kilde: Miljødirektoratet - gummigranulat på kunstgressbaner

Idrettsanlegg blir stadig mer spesialiserte, og det blir strengere byggetekniske krav til utforming og tekniske installasjoner. Et utviklingstrekk er at det som tradisjonelt har vært utendørsidretter flyttes innendørs. Tall fra Anleggsregisteret viser at det bygges og søkes om spillemidler til flere spesialanlegg og haller i regionen, eksempelvis for klatring, friidrett, fotball, skøyting og skating. Dette er anlegg som er svært kostnadskrevende å bygge og drifte. Klimaendringer medfører behov for tilrettelegging for å kunne drive med ulike særidretter i sesong eller hele året, slik som produksjon av kunstsnø og -is, rulleskianlegg og kunstgressbaner med undervarme. Det kan igjen føre til miljøutfordringer med kjemikalier, plast og inngrep i naturen.

 

Kjappe fakta

  • 77 % av ungdommen på ungdoms- og videregående skole trener minst én gang i uka.
  • I løpet av årende på ungdoms- og videregående skole faller andelen som trener i et idrettslag, mens andelen som trener i treningsstudio øker.