Klimagassutslipp

Veitrafikken er den største kilden til klimagassutslipp i Vestfold og sto for 42 prosent av utslippene i 2022. Klimagassutslippene i Vestfold har sunket med i 37 prosent siden 2009. Store deler av nedgangen skyldes nedleggelsen av raffineriet på Slagentangen.
Bilde av Farrisbrua (E18)
Menneskeskapte utslipp av klimagasser knyttet til vårt forbruk av ressurser, regnes som hovedårsaken til klimaendringer verden over. Bærekraftig utvikling er derfor avhengig av at vi bekjemper klimaendringene og konsekvensene av dem.
 

Veitrafikk dominerer utslippsstatistikken

I 2022 var de direkte klimagassutslippene i Vestfold på 945 000 tonn CO2-ekvivalenter. Figur 1 viser at veitrafikk står for 42 prosent av utslippene, etterfulgt av sjøfart (18 prosent), jordbruk (14 prosent) og annen mobil forbrenning (11 prosent). Fra 2021 til 2022 har utslippene gått ned med 15 prosent. Det skyldes nedleggelsen av raffineriet på Slagentangen. Det har vært en nedgang blant alle sektorene med store utslipp, med unntak av jordbruk og annen mobil forbrenning (fig. 1, fane 2).

Figur 1. Utslipp av klimagasser i Vestfold i 2022 fordelt etter sektor, og prosentvis endring fra 2021 til 2022. Kilde: Miljødirektoratet.

Fra 2009 til 2022 har utslippene i Vestfold blitt redusert med 37 prosent, noe som tilsvarer en gjennomsnittlig nedgang på i underkant av 43 000 tonn hvert år fra 2009 til 2022. Figur 2 viser utslippene i Vestfold fordelt på ulike utslippskilder fra 2009 til 2022. Fylkestinget i Vestfold og Telemark har vedtatt at regionen skal kutte 60 prosent i direkte klimagassutslipp innen 2030, sammenlignet med 2009. Gitt 60 prosent reduksjon, styres det mot utslipp i 2030 som tilsvarer omtrent 600 000 tonn CO2-ekvivalenter. For å nå dette målet, må utslippene i snitt reduseres med rundt 43 000 tonn hvert år fremover. Vestfold vil altså klare målet hvis vi kutter like mye fremover som vi har gjort til nå. Nedleggelsen av raffineriet på Slagentangen har imidlertid så stor innvirkning på tallene at dette ikke virker realistisk. Tar vi industrien bort fra regnestykket, har nedgangen kun vært på 15 prosent siden 2009. 

Figur 2. Utslipp av klimagasser i Vestfold 2009 – 2022. Det er mulig å velge kommune øverst til venstre. Kilde: Miljødirektoratet.

Utslippene fra trafikken synker jevnt

Veitrafikk er den største utslippskilden i Vestfold, og sto for 42 prosent av totalutslippene i 2022. Klimagassutslippet fra veitrafikken i Vestfold har sunket jevnt de siste årene, og er redusert med 27 prosent siden 2009 (fig. 3). Fra 2021 til 2022 ble utslippene redusert med 0,6 prosent.

Personbiler er den største utslippskilden i transportsektoren, men står også for de største utslippsreduksjonene mellom 2009 og 2022. Utslippene fra personbiler falt med 38 prosent i denne perioden. Andelen elbiler har økt fra 0 til 18 prosent mellom 2009 og 2022. I tillegg er omtrent 12 prosent av bilene i 2022 hybridbiler. Kilde: SSB, tabell 07849 Store deler av utslippsreduksjonen skjedde imidlertid før disse biltypene utgjorde en betydelig del av bilparken. Nedgangen i utslipp kan hovedsakelig forklares av en reduksjon i salg av bensin og diesel, kombinert med en økning av andelen biodrivstoff i drivstoffblandingen fra 12 til 20 volumprosent.

Figur 3. Utslipp fra veitrafikk i Vestfold fra 2009 til 2022. Det er mulig å velge kommune øverst til venstre. Kilde: Miljødirektoratet.

Omlegging i industrien førte til lavere utslipp

Industrien står for kun tre prosent av klimagassutslippene i Vestfold. I løpet av tiåret 2010 til 2020 sank utslippene fra sektoren med 11 %, mens de fra 2020 til 2022 brått falt med 92 prosent. Det aller meste av denne reduksjonen skyldes at Esso Slagentangen, som i 2020 sto for nesten 90 % av utslippene fra landbasert industri i Vestfold, i 2021 la om driften fra raffineri til drivstoffterminal. Kilde: Norskeutslipp.no

Utslippene fra sjøfart har økt

Utslipp fra sjøfart deles i ulike undergrupper basert på skipstype og type frakt. Klimagassutslipp fra småbåttrafikken er registret som annen mobil forbrenning og er ikke inkludert i kategorien sjøfart. sto for 18 prosent av utslippene i Vestfold i 2022. Her medberegnes utslipp også fra gjennomfartstrafikk uten havneanløp, noe som innebærer at deler av utslippene fra skip som seiler gjennom Vestfold-farvannet i ytre Oslofjord tilskrives fylket. Dette innbefatter mye av passasjer- og lasteskipstrafikken fra blant annet Oslo og Drammen.

Siden 2009 har utslippene fra sjøfart økt med 11 prosent. Fram til 2017 økte utslippene med 36 prosent (fig. 2). Nedgangen i passasjertrafikk under koronapandemien førte imidlertid til en stor nedgang i utslipp fra sjøfart. I 2022 økte utslippene igjen, men er fortsatt lavere enn før pandemien.

Over halvparten av utslippene fra sjøfart i Vestfold kommer fra passasjerferger i kommunene Sandefjord, Horten og Larvik. De resterende utslippene stammer hovedsakelig fra kjemikalietankere, konteinerskip og stykkgodsskip. 

Figur 4. Utslipp fra sjøfart i Vestfold fra 2015 til 2022. Kilde: Miljødirektoratet.

Ingen nedgang i utslipp fra jordbruket

Jordbruket sto for 14 prosent av klimagassutslippene i Vestfold i 2022. Siden 2009 har det vært en liten økning i utslipp i jordbrukssektoren. Utslippene har imidlertid vært svært stabile og ligger på samme nivå i 2022 som i 2015. Disse utslippene omfatter metan fra fordøyelse, metan og lystgass fra gjødsellager, og utslipp av lystgass fra jordbruksarealer. 

Binding og lagring av karbon i jord er ikke inkludert i utslippstallene fra jordbruket. Utslipp fra skogbruk og annen arealbruk er heller ikke inkludert ettersom disse utslippene beregnes etter en annen metodikk som vanskelig lar seg samordne med det resterende klimaregnskapet.

Utslippene fra mobil forbrenning har økt

Utslipp fra mobil forbrenning utgjorde 11 prosent av utslippene i Vestfold i 2022. Denne gruppen omfatter utslipp fra bruk av avgiftsfri diesel og bensin til ikke-veigående motorredskaper som traktorer, anleggsmaskiner og snøscootere. Avgiftsfri diesel brukes blant annet i næringer som jordbruk, skogbruk og bygg og anlegg. Sektoren omfatter også maskineri som benyttes av private husholdninger. Utslippene fra mobil forbrenning har økt med nærmere 28 prosent fra 2009 til 2022.

Utslipp fra andre kilder

Utslipp fra avfall og avløp omfatter utslipp fra biologisk behandling av avfall, og utslipp fra avløp og avløpsrensing. Sektoren sto for nærmere 8 prosent av de totale klimagassutslippene i Vestfold i 2022. Fra 2009 til 2022 har utslippene fra avfall og avløp blitt redusert med 26 prosent.

Utslipp fra oppvarming av næringsbygg og husholdninger, luftfart (utslipp fra fly og helikoptre som lander eller tar av fra landingsplasser i Vestfold) og energiforsyning (fjernvarme unntatt avfallsforbrenning) stod for de resterende klimagassutslippene i Vestfold i 2022.

 

Foto ingressbilde: Eva Susanne Drugg

Visste du at?

Veitrafikk er den største kilden til utslipp av klimagasser i Vestfold

Kjappe fakta

Det har vært økt utslipp i alle de tre sektorene sjøfart, jordbruk og annen mobil forbrenning. Til sammen står disse sektorene for 42 prosent av utslippene i Vestfold.