Kulturarv

Vestfold har en rik kulturarv, med mange registrerte kulturminner, -miljøer og -historiske landskap av både nasjonal og internasjonal verdi.
Vikingskip

Kulturarven i fylket er kilde til historisk kunnskap om fortiden, men har også et stort formidlings-, opplevelses- og verdiskapingspotensial som både kulturinstitusjoner, næringslivs- og reiselivsaktører kan nyttiggjøre seg av. 

Eksempelvis er både Gokstadskipet og Osebergskipet, som er to av verdens best bevarte vikingskip, funnet i Vestfold. Fylket har en rekke gravrøyser og skipshauger, og spor etter bosetting, maktutøvelse og handel fra vikingtid. Én av Norges åtte middelalderbyer, Tønsberg, ligger også der, sammen med 20 middelalderkirker i stein. Vestfold har også en stavkirke, Høyjord stavkirke, og landets tetteste konsentrasjon av herregårder og herregårslandskap. Kilde: Store norske leksikon

Kulturminner og kulturmiljøer

I kulturminnedatabasen Askeladden er det registrert 8599 automatisk fredede og 250 forskrifts- eller vedtaksfredede kulturminner i Vestfold. Fylket har også en rekke verneverdige bygg og anlegg. Det finnes 67 definerte kulturmiljøer i Vestfold som er av nasjonal eller vesentlig regional interesse. 45 av kulturminnene og kulturmiljøene er tilrettelagt med informasjonstavler og annet formidlingsmateriell. 

Klimaendringene gjør at vi står i fare for å miste kulturminner og kulturmiljøer. For eksempel vil stigning i havnivå og økt nivå for stormflo påvirke kulturmiljøer i utsatte områder langs kysten. Kraftig nedbør og økte problemer med overvann, flom, skred og stormflo vil få betydning for kulturminner og kulturmiljøer i Vestfold. Samtidig betyr økte temperaturer en raskere gjengroing av  kulturlandskapet i fylket. Høyere temperaturer og luftfuktighet gir større risiko for skader fra sopp, råte og insekter, og perioder med tørke øker risikoen for skogbranner som også kan true kulturminner.

Arkeologi

Hvert år gjøres det arkeologiske registreringer i Vestfold i forbindelse med utbyggingsprosjekter eller som ledd i forskningsarbeid.

Figur 1. Utvikling i timeverk for arkeologiske registreringer i Vestfold fra 2020 til 2022. Kilde: Seksjon for Kulturarv i Vestfold og Telemark fylkeskommune

Metallsøkefunn

Kulturhistorisk museum merker et betydelig oppsving blant innleverte metallsøkerfunn. I skrivende stund (01.09.2023) overstiger mengden 2500 funn årlig. Kilde: forskning.no.
Metallsøk som hobby har vokst enormt de siste årene. Metallsøkere kan finne historiske gjenstander som tilhører staten. Disse er innleveringspliktige og utløser finnerlønn. Det gjelder alle gjenstander eldre enn 1537 og mynter eldre enn 1650. 

Vikingveien

Vikingveien er ikke en fysisk vei, men et formidlings- og reiselivskonsept som strekker seg fra Hardangervidda i Telemark til kysten i Vestfold. Vikingveien dekker 24 lokaliteter, hvorav 13 ligger i Vestfold. På sikt kan flere lokaliteter komme til. Av de 24 lokalitetene er 12 rene turmål og 12 er eller kan bli arenaer. Et turmål er et kulturminne eller kulturmiljø, for eksempel en gravhaug, mens en arena er et sted med helårs eller sesongbasert drift. Fylkeskommunen, forskjellige kulturaktører og frivillige lag og foreninger i Vestfold og Telemark samarbeider om å utvikle Vikingveien. Målet er at formidlings- og reiselivskonseptet skal bli europeisk kulturrute (Viking Cultural Route).    

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

Vestfold har en stor mengde gravrøyser  fra bronsealderen, betydningsfulle vikingskipfunn og en av landets eldste byer, Tønsberg?