Museum og arkiv

Museumsinstitusjoner er en viktig demokratisk bærebjelke i det norske samfunnet. Museene i Vestfold produserer forskning, formidler kunnskap ut i samfunnet og er arenaer for dialog og debatt. I tillegg forvalter de arkiver og samlinger med både gjenstander og fotografier.
En museumsbygning.

Museene i fylket

Vestfold har et stort konsolidert museum, Vestfoldmuseene IKS, som består av en arkivinstitusjon, et kunstmuseum, et vikingsenter, Thor Heyerdahl-instituttet, syv kulturhistoriske museer og en samlingsforvaltning for gjenstander og fotografier.

I tillegg til de konsoliderte enhetene, har regionen også Preus Fotomuseum og Marinemuseet i Horten, som er et av Forsvarets museer Besøkstall for Marinemuseet er ikke rapportert i budsjettproposisjonen til Kultur- og likestillingsdepartementet, og er derfor ikke med i i utregningen av besøkstallene under. .

Museene har ansvaret for en rekke kulturhistoriske bygninger. På landsplan forvaltet de norske museer i 2022 5000 kulturhistoriske bygninger hvorav 2000 var åpne for publikum. Kilde: SSB, tabell 09538   

Stigende besøkstall etter pandemi

Etter to år med faldende besøkstall på museene i Vestfold og Telemark tok besøkstallet seg opp igjen i 2022. Besøkstall for museer er inndelt etter fylker i SSBs statistikkbank, derfor er gjelder besøkstallene i dette avsnitt Vestfold og Telemark fylke. Vi har pt. (september 2023) ikke besøkstall for de enkelte museer i 2022.

Figur 1. Museumsbesøk fra 2020 til 2022 i Vestfold og Telemark fylke fordelt på type besøk. Kilde: SSB tabell 09539 

Koronapandemien satte stort preg på museene og medførte at besøkstallet i 2020 og 2021 var vesentlig lavere enn i årene før. På landsplan var antallet registrerte besøk på museer halvert i 2020 sammenlignet med 2019. 

Fra 2012 til 2022 økte antallet betlalende besøkende i Vestfold og Telemark med 79,2 %, fra 131 000 i 2012 mot 235 000 i 2022.

Figur 2. Betalende besøkende på museene i Vestfold og Telemark i perioden 2010 til 2022. Kilde: SSB tabell 09539 

For museene i Vestfold finnes det pt. bare tall opp til 2021. Pandemien fikk store konsekvenser for besøkstallet i 2020.
Figur 3. Museumsbesøk i Vestfold, 2010 - 2021. Kilde: SSB tabell 09539 og Prop 1 S (2021-2022) og Prop. 1 S (2022-2023) for Kultur og likestillingsdepartementet.

Gjenstand- og fotosamlinger

Samlingene er en viktig dokumentasjon av den norske kulturarven. De består av ulike typer objekter og fotografier. 

Fotografier utgjør den største delen av samlingene på landsbasis i 2022. 

Figuren viser sammensetningen av samlingene for Vestfold og Telemark fylke. Fylkessammenleggingen i 2020 gjør at det ikke finnes tall for hvert av fylkene etter dette. I 2022 hadde museene i Vestfold og Telemark 6,9 millioner fotografier og 258 000 kulturhistoriske gjenstander (fig. 2).

Figur 4. Prosentvise andel av gjenstander på museene i Vestfold og Telemark i 2022. Kilde: SSB, tabell 09541

 

Fotografi utgjør 96 % samlingene i museene i Vestfold og Telemark. På landsplan har antallet av fotografier steget de siste 10 år med ca 20 millioner. Kulturhistoriske og kunsthistoriske samlinger har holdt seg stabilt og utgjør på landsplan henholdsvis 5 % og 1 %. For Vestfold og Telemark utgjorde de kulturhistoriske gjenstandene nesten 3,5 % av samlingene.

Privatarkiv

Vestfoldarkivet samler inn, bevarer, tilgjengeliggjør og formidler privatarkiv med relevans for fylkets historie, i tillegg til å forvalte arkivene etter gamle Vestfold fylkeskommune. Arkivinstitusjonen har 6840 hyllemeter arkivmateriale (per 31.12.2022).

Vestfoldarkivet er i dag blant de største regionale privatarkivinstitusjonene i Norge. Vestfoldarkivet har etablert Norsk bergindustriarkiv og Næringslivsarkivet for Vestfold og Telemark. Satsingen på næringslivsarkiver kan utvikles til å bli et nasjonalt senter for næringslivshistorie med både regionale og nasjonale ansvarsområder.

Vestfoldarkivet arbeider aktivt med formidling og ca. 3000 skoleelever får hvert år kunnskap om arkiv gjennom Den kulturelle skolesekken. Tilbudet til elevene skal gjøre dem bevisste på demokrati, mangfold og inkludering. Vestfoldarkivet utgir det lokalhistoriske tidsskriftet Arkivert. I ett årlig temanummer fremheves viktige arkiver og historier som arkivene forteller til et allment publikum. Arkivinstitusjonens har åpen lesesal for besøkende og tilbyr veiledning i arkiv- og kildebruk og digitalisering på forespørsel. 

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at...

Antallet av betalende besøkende på museene økte med 79 % i 2012 til 2022?