Fysisk infrastruktur

Vegnettet, jernbane, havner og en lufthavn er viktige forbindelser for persontransport og frakt av gods innenlands og ut i Europa. Et godt utbygd bredbåndsnett er viktig for innbyggere, offentlige virksomheter, frivillige organisasjoner og et konkurransedyktig næringsliv.
Pilarene til Farrisbrua.

Infrastruktur for transport og mobilitet er viktig for bosetting og næringsliv i hele regionen

Europavegen som passerer langs kysten er en sentral transportkorridor innad i fylket, videre mot Oslo og mot regionene i sør. Fylkesvegene knytter de mindre tettstedene nord i fylket med byene langs kysten. Vestfold har til sammen 2697 km offentlig vegentt (se fig.1).

Figur 1. Veglengder etter vegkategori i 2022. Kilde: SSB, tabell 11845.

Vestfoldbanen er landets mest trafikkerte regiontogstrekning, og toget er et av de viktigste transportmidlene i fylket. Det pågår arbeid som skal gi dobbeltspor på hele strekningen fra Drammen til Tønsberg. Dette vil gi muligheter for fire avganger i timen begge veger på strekningen Tønsberg og Oslo.

Fylket har flere viktige havner og fergeforbindelser

Larvik havn og Slagen terminal i Tønsberg er blant landets 32 stamnetthavner og en viktig del av det nasjonale transportsystemet for persontransport og frakt av gods.

Larvik Havn åpnet i 2022 et sidespor til Vestfold-banen som gir mulighet til å laste gods mellom sjø til jernbane.

Torp Sandefjord lufthavn er Norges største private lufthavn 

Torp Sandefjord lufhavn har et bredt nasjonalt og internasjonalt rutetilbud. Årlig reiser rundt 2 milllioner passasjerer fra lufhavnen.

Den er Norges største private lufthavn, og eierne er Vestfold og Telemark fylkeskommune, Sandefjord kommune og Vestfold Flyplassinvest AS.

Les om bredbåndsdekningen i fylket

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

Det er 268 mil med offentlig vegnett i Vestfold.