Delegeringsreglement VTFK

Reglement for delegering fra fylkestinget til fylkesrådmann finner du her: reglementet  

Generelle regler om delegering

1 Hjemmel og formål

Reglementet er utarbeidet på grunnlag av lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 nr. 107, aktuelle særlover og ulovfestede rettsregler om delegasjon. Punktet oppdateres når de forskjellige deler av kommuneloven trer i kraft.

Delegasjonsbestemmelsenes formål er å fremme effektiv saksbehandling og beslutningsatferd ved fordeling av vedtaksmyndighet til hensiktsmessig beslutningsnivå, under hensyn til behovet for reell politisk styring og kontroll, effektiv ressursutnyttelse og rettsikkerhet.

I dette reglementet fremkommer følgende delegeringer:

 • fra fylkesting til politiske organer
 • fra fylkesting til fylkesdirektøren (administrasjonen)  

2 Generelt om delegering

Delegering vil si å overføre myndighet fra fylkestinget til fylkeskommunale organer og til fylkesdirektøren med unntak for de tilfeller der myndigheten i lov er lagt til fylkestinget «selv» (delegasjonssperre).

All delegering til fylkeskommunal administrasjon skjer til fylkesdirektøren.

Innenfor fylkestingets myndighetsområde kan fylkestinget og andre underordnede organer gi fylkesdirektøren myndighet til å avgjøre og treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning, så fremt ikke annet fremgår av lov, forskrift, regler eller reglement vedtatt av fylkestinget.

Fylkesdirektøren utarbeider selv innen rammer fastsatt av det delegerende organ, retningslinjer for delegering og utøvelsen av slik delegert myndighet.

3 Særskilte delegeringsreglement

Budsjett- og økonomisaker

Delegering i budsjett- og økonomisaker skjer gjennom vedtak av budsjettreglement, og i forbindelse med fylkestinget behandling av det enkelte års budsjett.

4 Utøvelse av delegert myndighet

Delegert myndighet innebærer at den som har fått delegert myndighet kan treffe vedtak på vegne av det delegerende organet.

All delegert myndighet skal utøves i samsvar med de saksbehandlingsregler som følger av lover, forskrifter og god forvaltningsskikk, og ellers innenfor plan- og budsjettrammer og øvrige reglementer og retningslinjer som fylkestinget eller annen overordnet fylkeskommunalt organ har fastsatt.

5 Videredelegering

Delegert myndighet til fylkesutvalg og hovedutvalg kan delegeres videre til underordnede organer og fylkesdirektøren, med mindre annet er uttrykkelig bestemt.

Delegert myndighet til fylkesdirektøren kan videredelegeres, med mindre annet er uttrykkelig bestemt.

Det kan ikke videredelegeres myndighet ut over det som følger av delegasjonsvedtaket fra delegerende organ.

6 Tilbakekall av delegert myndighet

Delegert myndighet, gitt i medhold av dette reglement eller andre delegasjonsbestemmelser kan når som helst trekkes tilbake av overordnet organ.

Før vedtak er fattet i et underordnet organ, kan et overordnet organ kreve å få saken forelagt til avgjørelse selv om saken ellers skulle vært avgjort av et underordnet organ etter delegert myndighet.

Overordnet organ kan gi generelle instrukser/retningslinjer eller konkrete instrukser om hvordan det underordnede organ skal avgjøre saker etter delegert myndighet.

7 Rett til å unnlate bruk av delegert myndighet

Folkevalgt organ eller fylkesdirektøren som har fått delegert myndighet, kan i særskilte tilfeller overlate til det delegerende organ å fatte vedtak i konkret sak.

8 Omgjøringsrett

Et overordnet organ kan av eget tiltak omgjøre et vedtak fattet av underordnet organ i samsvar med reglene i forvaltningsloven § 35.

Slik omgjøring bør bare skje unntaksvis og ikke uten at det organ som har truffet vedtaket blir informert og konsultert.

9 Kontroll

På vegne av fylkestinget forestår kontrollutvalget løpende tilsyn og kontroll med at delegert myndighet utøves i samsvar med regler og intensjoner for delegasjonen.

Vedtak kan gjøres til gjenstand for lovlighetskontroll etter regler i kommuneloven.

10 Klagenemnd

Til behandling av klager på enkeltvedtak etter forvaltningsloven og andre særlover skal det være en særskilt klagenemnd jfr. forvaltningsloven § 28 annet ledd. Fylkestinget fastsetter eget reglement for særskilt klagenemnd.

Klagenemnda behandler alle slike klagesaker med mindre annet klageorgan uttrykkelig er vedtatt eller følger av lov. Delegert myndighet til å fatte vedtak omfatter også myndighet til å behandle en forvaltningsklage som underinstans.

11 Rapportering

Delegerende myndighet kan fastsette om, hvordan, og hvor ofte det eventuelt skal gis tilbakemelding om bruken av den delegerte myndighet

12 Endringer

Fylkesutvalget er gitt myndighet til å vedta ajourføring i henhold til lov- og forskrift. Fylkesutvalget er også gitt myndighet til å gjøre redaksjonelle endringer i delegasjonsreglementet og særskilte delegasjonsreglement som ikke innebærer realitetsendringer om delegering av myndighet.

13 Forholdet mellom politisk og administrativt ansvar

Fylkespolitikernes fremste oppgave er gjennom vedtak i folkevalgte organ å prioritere og beslutte mål, strategier og enkelttiltak som anses som viktige for regionens utvikling. Administrasjonen understøtter den politiske styringen med uavhengig fagekspertise og kvalifiserte vurderinger og anbefalinger gjennom fylkesdirektøren.

Skillet mellom politikk og administrasjon har sitt grunnlag i det demokratiske idealet om representasjon og ansvarlighet. Politikerne velges, og står ansvarlig overfor folket og kan skiftes ut ved valg. Fylkesdirektørens administrasjon rekrutteres på grunnlag av spesifikk faglig kompetanse. Samtidig skal skillet mellom politikk og administrasjon ivareta idealet om administrativ effektivitet, likebehandling og rettssikkerhet.

Et godt samarbeid mellom politisk og administrativt nivå forutsetter at administrasjonen ikke utøver politikk og at politikere ikke går inn i fylkesdirektørens ansvarsområdet, men utøver politikk gjennom vedtak i folkevalgte organer. Det er viktig at fylkesordfører og fylkesdirektøren jevnlig avstemmer at dette prinsippet praktiseres av folkevalgte og administrativt ansatte. Ansvarsforholdet mellom politikk og administrasjon er en fast del av folkevalgtopplæringen.

14 Høringer

Saker som kommer til høring skal forelegges fylkesordfører som etter innstilling fra fylkesdirektøren avgjør om saken skal besvares av administrasjonen eller politisk organ. Dersom høringssaken skal behandles politisk, avgjør fylkesordfører hvilket politisk organ som skal behandle saken».

15 Nye oppgaver til fylkeskommunen

Ved tilførsel av nye oppgaver skal oppgaver som er faglig og av forvaltningsmessig art som hovedregel legges inn under fylkesdirektørens administrasjon. Tilførsel av nye oppgaver som er av prinsipiell art eller som får budsjettmessige konsekvenser forelegges som hovedregel til politisk behandling. Fylkesutvalget avgjør spørsmålet og fylkestinget orienteres.

 

Delegering av myndighet fra fylkestinget til politiske organer (Fylkesting, valg- og reglementsnemnd og fylkesutvalg)

Vestfold og Telemark fylkeskommune har hovedutvalgsmodell med formålsorganisering i en formannskapsmodell.

Hovedutvalgsmodellen er en av to politiske organiseringsmodeller under formannskapsmodellen. I hovedutvalgsmodellen har fylkesdirektøren det fulle ansvar for saksbehandlingen. I en hovedutvalgsmodell oppretter fylkestinget en eller flere faste utvalg som kan få innstillings- og vedtakskompetanse.

I en hovedutvalgsmodell skilles det mellom formål- eller funksjonsorganisering. Formålsorganisering innebærer opprettelse av utvalg med ansvar for en sektor (utdanning, kultur, tannhelse). Motsatsen, funksjonsorganisering innebærer opprettelse av utvalg på tvers av de ulike sektorer (drift, utvikling, forvaltning). Formål- og funksjonsorganisering er ofte noe overlappende.

Fylkestinget

Fylkestinget har 61 medlemmer.

Fylkestinget er øverste myndighet i fylkeskommunen og treffer vedtak og utfører oppgaver så fremt det ikke er delegert til andre organ eller fylkesrådmannen.

Fylkestinget har overordnede årlige debatter og fatter vedtak i alle saker av prinsipiell og større betydning.

Valg – og reglementsnemd

Fylkestinget oppretter og velger medlemmer til valg- og reglementsnemnd som ledes av fylkesvaraordfører. Til nemnda velges gruppeledere fra alle partier som medlemmer med personlig varamedlemmer.

Nemnda behandler og innstiller til fylkestinget i saker som gjelder politisk organisering, herunder styreform, egen saksbehandling, delegasjons- og godtgjørelsesreglement, folkevalgtes etiske reglement og andre saker som naturlig hører til i nemnda. I tillegg behandler og innstiller nemnda i saker som gjelder oppnevning og valg til fristilte enheter, styrer, råd og nemnder, søknad om fritak og permisjon fra verv og andre saker som naturlig hører til i nemnda. Fylkesordfører avgjør ved tvil.

Fylkesordfører og fylkesdirektøren har møte- og talerett i nemndas møter, men ikke stemmerett.

Fylkesutvalget

Fylkesutvalget har 15 medlemmer.

Fylkesutvalget behandler og innstiller saker som skal vedtas i fylkestinget:

 • Økonomi 
 • Økonomiplan
 • Årsbudsjett (FU er HU for Fellesformål)
 • Skattevedtak
 • tertialrapporter og regnskap  

Saker som krysser nasjonale, regionale og lokale interesser.

Interessepolitisk arbeid opp mot andre forvaltning- og myndighetsnivå.

Internasjonalt arbeid

Regional planstrategi og planlegging (hovedutvalget ansvarsområdet- men innebærer 3 trinnsbehandling, hovedutvalg, fylkesutvalg og fylkestinget.)

 • Regional planstrategi og regional planlegging, (organisering og vedtakelse m.m.)  

Fylkesutvalget behandler og fatter vedtak i følgende saker med mindre de er av prinsipiell betydning og skal behandles av fylkestinget:

Saker med overgripende problemstillinger

 • Overordnet verdensarvprosjekt

Eierskap

 • Eierinteresser knyttet til eierskap til fristilte enheter (aksjeselskap, interkommunale selskap, stiftelser, fylkeskommunale foretak mv.)
 • Oppnevning og valg til fristilte enheter etter innstilling fra valg- og reglementsnemnda  

Partnerskap

 • Kontaktorgan for regionale partnerskap  

Høringsinstans og ideforum

Eiendom

 • Saker som er vesentlig for fylkeskommunen sine eierinteresser.
 • Saker som ikke gjelder låneopptak  

Fylkesutvalget har hastefullmakt etter kommuneloven § 13, og kan treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av et annet organ, herunder fylkestinget, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle til dette.

Oppgaver og ansvar etter særlovgivningen slik det er delegert av fylkestinget i kapittel x

Hovedutvalgene behandler regionale planer og andre planer under sitt område.

Hovedutvalgene er høringsinstans under sitt område med mindre høringen er overgripende og skal behandles i fylkesutvalget.  

 

Delegering av myndighet fra fylkestinget til hovedutvalgene

Fylkestinget velger 11 medlemmer og varamedlemmer til hvert av hovedutvalgene, men 13 medlemmer og varamedlemmer i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse og Hovedutvalg for samferdsel.

Prinsippet om gjennomgående representasjon bør tilstrebes gjennomført, og slik at hovedutvalgsledere bør sitte i fylkesutvalget.

Generell myndighet

Hovedutvalgets ansvarsområde svarer til innsatsområdet i fylkesplanen og budsjettansvar.

Hovedutvalget behandler og fatter vedtak i saker innenfor sitt ansvarsområde med mindre dette er lagt til andre i lov eller gjennom vedtak.

Alle prinsipielle saker eller saker som har stor økonomisk rekkevidde skal legges frem for fylkestinget. Hovedutvalget behandler og innstiller saker innenfor sitt ansvarsområde som skal vedtas i fylkesutvalg eller fylkestinget.

Hovedutvalget behandler og uttaler seg i saker innenfor sitt ansvarsområde som skal til overordnet organ, fylkesutvalg eller fylkesting.

Hovedutvalg Vestfold og hovedutvalg Telemark skal forelegges alle saker som berører etableringen av fylkeskommunene Telemark og Vestfold frem til opprettelsen av disse og 2 innstiller direkte til fylkestinget. Dette gjelder også i alle saker der myndighet er delegert fylkesutvalget og valg- og reglementsnemnda.

Ved tvil om hvilket hovedutvalg som skal ha ansvar for en sak, kan fylkesordfører avgjøre dette. Fylkesordfører skal samrå seg med lederne for de aktuelle hovedutvalg før han tar avgjørelsen. Når det er hensiktsmessig kan det holdes fellesmøte for flere hovedutvalg. Fylkesordfører avgjør hvem av de aktuelle hovedutvalgslederne som leder møtet.

Alle hovedutvalg skal jobbe for et inkluderende samfunn og forhindring av utenforskap.

 • Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
 • Videregående opplæring – offentlige og private
 • Voksenopplæring
 • Fagskolen og andre skoler underlagt fylkeskommunen
 • Kvalitetsutvikling i skolen
 • Budsjett og økonomiplan innenfor fagområdet
 • Internasjonalt arbeid innenfor fagområdet
 • Idéforum for kompetanseutvikling
 • Forslag til mandat og rammer for planarbeid innen sitt område.
 • Uttalelse til statlige og kommunale organer innenfor sitt område.
 • Høringer på lover, planer mv. når uttalelse har en klar avgrensning innen sitt område.
 • Hovedutvalget uttaler seg om regionale planer og behandler andre planer under sitt område.
 • Følger opp oppgaver og ansvar etter særlovgivningen slik det er delegert av fylkestinget i §7 i Reglement for delegasjon av myndighet til fylkesrådmannen og til øvrige folkevalgt organ iht. særlovgivningen.

Hovedutvalg for samferdsel

 • Vegstyresmakt for fylkesveier
 • Drosjesentraler
 • Kollektivtrafikk
 • Lokalt trafikksikkerhetsarbeid 2
  Transportordningen for funksjonshemmede
 • Budsjett og økonomiplan innenfor fagområdet
 • Internasjonalt arbeid innenfor fagområdet
 • Idéforum for utvikling på samferdselsområdet
 • Forslag til mandat og rammer for planarbeid innen sitt område.
 • Uttalelse til statlige og kommunale organer innenfor sitt område.
 • Høringer på lover, planer mv. når uttalelse har en klar avgrensning innen sitt område.
 • Hovedutvalget uttaler seg om regionale planer og behandler andre planer under sitt område.
 • Følger opp oppgaver og ansvar etter særlovgivningen slik det er delegert av fylkestinget i §7 i Reglement for delegasjon av myndighet til fylkesrådmannen og til øvrige folkevalgt organ iht. særlovgivningen.

Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett

 • Kultur
 • Kulturarv/kulturminnevern
 • Idrett
 • Spillemidler
 • Folkehelse
 • Friluftsliv
 • Frivillighet
 • Biblioteksutvikling
 • Tannhelse
 • Trygge lokalsamfunn
 • Budsjett og økonomiplan innenfor fagområdet
 • Internasjonalt arbeid innenfor fagområdet
 • Idéforum for kulturbasert næring
 • Forslag til mandat og rammer for planarbeid innen sitt område.
 • Uttalelse til statlige og kommunale organer innenfor sitt område.
 • Høringer på lover, planer mv. når uttalelse har en klar avgrensning innen sitt område.
 • Hovedutvalget uttaler seg om regionale planer og behandler andre planer under sitt område.
 • Følger opp oppgaver og ansvar etter særlovgivningen slik det er delegert av fylkestinget i §7 i Reglement for delegasjon av myndighet til fylkesrådmannen og til øvrige folkevalgt organ iht. særlovgivningen.

Hovedutvalg for næring og reiseliv  

 • Regional utvikling innen forskning og innovasjon.
 • Næringsutvikling
 • Konsesjonssaker for mini- og mikrokraftverk
 • Turisme
 • Energi/Kraftutbygging miljø,
 • Energi- og kraftproduksjon
 • Marine ressurser (akvakulturtillatelser og havressurser)
 • Vedtak på tilskuddsordninger
 • Budsjett og økonomiplan innenfor fagområdet
 • Internasjonalt arbeid innenfor fagområdet
 • Ideforum for utvikling og samarbeid innenfor sitt område
 • Forslag til mandat og rammer for planarbeid innen sitt område.
 • Uttalelse til statlige og kommunale organer innenfor sitt område.
 • Høringer på lover, planer mv. når uttalelse har en klar avgrensning innen sitt område.
 • Hovedutvalget uttaler seg om regionale planer og behandler andre planer under sitt område.
 • Følger opp oppgaver og ansvar etter særlovgivningen slik det er delegert av fylkestinget i §7 i Reglement for delegasjon av myndighet til fylkesrådmannen og til øvrige folkevalgt organ iht. særlovgivningen.
       

Hovedutvalg for klima, areal og plan 

 • Saker som gjelder innsigelser til bla plan og bygningslov planutvalg
 • Saker som gjelder regionale interesser i vesentlig grad. Planutvalg
 • Saker som er i vesentlig strid med forhold som er vedtatt i regional plan.
 • Saker som i vesentlig grad avviker fra kommuneplanen.
 • Klimastrategier og planer
 • Vannregionmyndighet
 • Rekruttering og kompetanseheving i landbruket (fordele statlige midler)
 • Klima og miljø
 • Kraftutbygging
 • Plan- og bygningsloven
 • Natur og viltforvaltning
 • Friluftsloven, arealsaker som berøres av loven
 • Kulturminneloven, arealsaker som berøres av loven
 • Budsjett og økonomiplan innenfor fagområdet
 • Internasjonalt arbeid innenfor fagområdet
 • Idéforum for utvikling på areal, plan og miljøområdet
 • Forslag til mandat og rammer for planarbeid innen sitt område.
 • Uttalelse til statlige og kommunale organer innenfor sitt område.
 • Høringer på lover, planer mv. når uttalelse har en klar avgrensning innen sitt område.
 • Hovedutvalget uttaler seg om regionale planer og behandler andre planer under sitt område.
 • Følger opp oppgaver og ansvar etter særlovgivningen slik det er delegert av fylkestinget i §7 i Reglement for delegasjon av myndighet til fylkesrådmannen og til øvrige folkevalgt organ iht. særlovgivningen.
   

Fylkesutvalget utvidet 2 av hovedutvalgene fra 11 til 13 medlemmer i sak 6/19 i fylkestingets møte 19.11.19

 

Delegering av myndighet fra fylkestinget til fylkesordfører

Fylkesordførers myndighet og oppgaver.

Fylkesordfører er i medhold av kommuneloven § 6-1 annet ledd rettslig representant for fylkeskommunen og underskriver på fylkeskommunens vegne hvis ikke myndigheten er tildelt andre.

Fylkesordfører har som følge av dette

 • myndighet til å reise søksmål samt erklære anke eller kjæremål, samt andre prosesshandlinger som inngå forlik og forlenge søksmålsfrister mv. i kurante saker, - som evt. gjelder betaling av penger eller verdier som kan måles i penger, som påfører fylkeskommunen utgifter/tap over kr. 500.000,- begrenset oppad til kr. 1 mill.
 • myndighet til å underskrive på fylkeskommunens vegne hvis ikke myndigheten er tildelt andre.
 • myndighet til å anmelde straffbare handlinger og begjære påtale av straffbare handlinger der fylkeskommunen er fornærmet, skadelidt eller berørt på annen måte.

Fylkesordfører er med hjemmel i kommuneloven § 6-1, fjerde ledd delegert myndighet til å

 • treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning
 • treffe vedtak i hastesaker etter § 11-8 første ledd (når det er nødvendig å treffe et vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle det organet som skulle ha avgjort saken)
 • opprette utvalg som skal forberede saker som ikke har prinsipiell betydning.

Fylkesordføreren skal etter kommuneloven rapportere til fylkestinget om hvordan den delegerte myndigheten er benyttet.

 

Delegering av myndighet fra fylkestinget til fylkesdirektøren

§ 1 Fylkesdirektørens ansvar for den samlede fylkeskommunale administrasjon

Fylkesdirektøren er i medhold av kommuneloven § 13-1 annet ledd tillagt ansvaret for å lede den samlede fylkeskommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de instrukser, retningslinjer eller pålegg fylkestinget gir.
Fylkesdirektøren har etter kommuneloven det løpende personalansvaret for den enkelte og har den myndighet som etter lovverket er lagt til arbeidsgiver, - inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov.

Fylkesdirektøren har ansvaret for å iverksette vedtatt budsjett og myndighet til å gjøre investeringer, låneopptak, tildelinger av tilskudd, og andre økonomiske disponeringer følger av vedtatte statlige retningslinjer og vedtatt Økonomireglementet for Vestfold og Telemark fylkeskommune med tilhørende reglementer (Budsjettreglement, finansreglement, anvisningsreglement og anskaffelsesreglement).

Etter kommunelovens oppbygning vil fylkesdirektøren ha en operativ rolle og sørge for administrativ effektivitet, likebehandling og rettssikkerhet. Fylkesdirektøren skal behandle saker av faglig og forvaltningsmessig art. Folkevalgtes fremste oppgave er å gjennom vedtak i folkevalgte organer å prioritere og beslutte mål, strategier og enkeltvedtak. Forholdet mellom politikk og administrativt ansvar er beskrevet i kapittel 1 § 13.

§ 2 Fylkeskommunale organers adgang til delegasjon

Fylkestinget eller andre fylkeskommunale organer kan ved delegasjon overføre egen myndighet til fylkesdirektøren, med mindre myndigheten i lov er lagt til fylkestinget «selv» (delegasjonssperre).

Fylkesdirektøren kan videredelegere sin myndighet med mindre den uttrykkelig er lagt til fylkesdirektøren.

Generell delegasjon er omtalt i kapittel 1.

Delegasjon til fylkesdirektøren fremkommer også av bestemmelser ellers i «Reglement for folkevalgte organer i Vestfold og Telemark fylkeskommune», samt i økonomireglementet. Folkevalgte organer kan i vedtak delegere myndighet til fylkesdirektøren.

I saker der fylkesdirektøren eller andre i administrasjonen gjør vedtak etter delegert myndighet skal vedkommende hovedutvalg orienteres om vedtaket. Dette gjelder likevel ikke vedtak i personalsaker og andre kurante enkeltvedtak som ikke er av prinsipiell betydning.

§ 3 Hovedprinsipper om fylkesdirektørens myndighet

Fylkesdirektøren har myndighet til å behandle og treffe vedtak i saker som er av faglig og forvaltningsmessig art. Dette gjelder med mindre myndigheten er lagt til et fylkeskommunalt organ, eller saken bør behandles politisk på grunn av prinsipiell, økonomisk eller politisk betydning.

Fylkesdirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak.

Fylkesdirektøren har myndighet og plikt til uten ugrunnet opphold å iverksette vedtak som treffes av folkevalgte organer.

Fylkesdirektøren har myndighet til å inngå og heve avtaler/kontrakter på vegne av fylkeskommunen, med mindre myndigheten er lagt til et fylkeskommunalt organ, eller saken bør behandles politisk på grunn av prinsipiell, økonomisk eller politisk betydning. Fylkesdirektøren har delegert myndighet til å underskrive avtaler i de tilfellene fylkesdirektøren også har myndighet til å inngå avtalen. Når det gjelder omfanget av avtalekompetansen vises det til Økonomireglementet.

Fylkesdirektøren har myndighet til å avgi høringsuttalelser i saker der prinsippene er trukket opp av folkevalgte organer på forhånd, i saker av administrativ karakter, samt avgjøre at fylkeskommunen avstår fra å uttale seg i saker som er perifer eller av liten betydning for fylkeskommunens virksomhet og interesser. Ved tvil gjelder bestemmelsen i kapittel 1 § 14. Fylkesdirektøren kan i hastetilfelle dvs. i de tilfellene uttalefrist utløper før neste utvalgsmøte, gi uttalelse til lovutkast, planer m.v. Det skal da tas forbehold om politisk klarering etterpå. Uttalelsen skal legges frem for det aktuelle politiske organet i førstkommende møte.

§ 4 Fagområder

Fylkesdirektøren har myndighet innenfor fylkeskommunens virksomhetsområder som følger av lov eller annet rettsgrunnlag, med mindre myndigheten er lagt til fylkesting, fylkesutvalg, hovedutvalg eller andre fylkeskommunale organer. Se nærmere om fordeling av myndighet etter særlovgivning i § 7.

§ 5 Tvil om saken er under fylkesdirektørens myndighet

Ved tvil om saken er av faglig og forvaltningsmessig art og er under fylkesdirektørens myndighet, skal fylkesdirektøren avklare tvilen med fylkesordfører. I saker for hovedutvalg eller andre fylkeskommunale organer kan det i samråd med fylkesdirektør og fylkesordfører gis generell adgang til direkte kontakt på lavere nivå. Fylkesordførerens endelige beslutning vil likevel alltid gjelde.

§ 6 Nye oppgaver til fylkeskommunen

Ved tilførsel av nye oppgaver skal oppgaver som er faglig og av forvaltningsmessig art som hovedregel legges inn under fylkesdirektørens administrasjon. Tilførsel av nye oppgaver som er av prinsipiell art eller som får budsjettmessige konsekvenser forelegges som hovedregel til politisk behandling. Fylkesutvalget avgjør spørsmålet og fylkestinget orienteres. (likelydende bestemmelse som i kapittel 1 § 15).

§ 7 Delegering på grunnlag av særlovgivning.

Veglov av 21.6.1963 nr. 23

Fylkeskommunen sin myndighet etter § 9 som vegmyndighet for fylkesveg er delegert til hovedutvalg for samferdsel.

Følgende saker etter veglova skal alltid fremmes for hovedutvalget:

 • å gi uttalelse etter § 3 til opptak av fylkesveg, kommunal veg eller privat veg som riksveg.
 • myndighet etter § 3 nr. 4 i forskrift av 29.mars 2007 nr. 363 om anlegg av offentlig veg, til åfravike vegnormalene innenfor forskriftens rammer der avgjørelsen har store økonomiskekonsekvenser/er av prinsipiell art i den grad myndigheten ikke ligger til annet organ.
 • myndighet etter § 4 til å ta opp kommunal eller privat veg som fylkesveg med mindre sakenhar økonomiske konsekvenser utover hovedutvalgets budsjettansvar, og ligger til annetorgan.
 • myndighet etter § 7 til å gi uttalelse om nedlegging eller omgjøring av riksveg til fylkesvegeller kommunal veg, eller til å fatte vedtak om nedlegging eller omgjøring av fylkesveg tilkommunal veg.
 • myndighet etter § 27 til å fatte prinsippvedtak om bompengeprosjekt og fastsette bompengetakster.
 • myndighet etter § 50, jf. § 49, til å vedta eiendomsinngrep/ekspropriasjon når det trengs til bygging, utbedring, vedlikehold og drift av fylkesveg
 • myndighet etter § 51 til å gjøre vedtak om at eiendomsinngrep skal settes i verk straks, før vederlag er fastsatt, og uten at reglene i skjønnslova § 55 skal gjelde.

Fylkesdirektøren er delegert myndighet til:

 • å omdisponere mindre parseller av fylkesveggrunn som er blitt til overs ved omleggingsarbeid mv., etter § 8, jf. § 7
 • avgjørelse etter § 15 om at vedkommende kommune skal sørge for eiendomsinngrep etter §§ 49 og 50, jf. § 60, når fylkeskommunen har gjort vedtak om bygging eller utbedringer av fylkesveg, for å få gjort arbeid på fylkesvegstrekninger i kommunen.
 • avgjørelse etter § 18 om at fylkesvegstrekninger i en kommune skal holdes ved like av kommunen 
 • myndighet etter § 20, 2. ledd til å inngå avtale med kommunen om hel eller delvis kostnadsdekning med planlegging, bygging og utbedring av kommunal veg i tilknytning til fylkesveg. 
 • myndighet etter § 29, 2. ledd til å fastsette særskilte byggegrenser, (mellom 15 og 50 meter) 
 • myndighet etter § 29, 3. og 4. ledd til å avgjøre tvil om kva som skal regnes som midtlinje i kjørebanen. 
 • myndighet etter § 30 til å tillate bygging innenfor byggeforbudssonen, innvilge dispensasjon fra byggegrensen 
 • myndighet etter § 31, 3. ledd til å fjerne trær, busker mv. som etter påbud ikke blir fjernet av eier eller rettighetshaver 
 • myndighet etter § 32 til å tillate plassering av ledning mv. nærmere veg enn 3 m. 
 • myndighet etter § 33, 1. ledd, 3. pkt. til å avgjøre om reklameskilt eller lignende innretning er trafikkfarlig 
 • myndighet etter § 34 til å gi tillatelse til endring av byggverk eller annen innretning som helt eller delvis er plassert i strid med denne loven. 
 • myndighet etter § 36 til å gi pålegg om å fjerne byggverk eller innretning plassert i strid med loven. 
 • myndighet etter § 37 til å gi pålegg om borttaking eller flytting mv. 
 • myndighet etter § 38 til i planleggingsfasen å vedta råderettsavgrensing for grunn i område planlagt for veg, og forlenge frist for når pålegget skal falle bort. 
 • myndighet etter § 40 og § 43 – tillate etablering og bruk av ny avkjørsel og sette vilkår for slik tillatelse. 
 • myndighet etter § 41 og § 42 – påbud om flytting, endring, stenging av avkjørsel, samt å kreve vederlag for nødvendige utgifter til flytting/endring av lovlig avkjørsel. 
 • myndighet etter § 44, 2., 3., 4. og 5. ledd til å ta avgjørelse om gjerdehold langs fylkesveg 
 • myndighet etter § 45, 1. ledd til å avgjøre plassering av gjerde langs fylkesveg 
 • myndighet etter § 47 til å gi påbud om flytting, riving, endring eller istandsetting av ulovlig oppsatt gjerde 
 • myndighet etter § 48 til å gi tillatelse til etablering og til pålegg om fjerning av ferist eller grind. 
 • myndighet etter § 57, 2. og 3. ledd til å gi tillatelse til å gjøre inngrep mv. på eiendomsområdet til offentlig veg, og legge søppel eller liknende nær vegen 
 • myndighet etter § 62, 4. ledd jf. forskrift 3. desember 2010 nr. 1525 til å hente inn standardisert rapportering av nødvendige data som gjelder det offentlige vegnettet og trafikken på det. 
 • myndighet etter § 65 til å sette vilkår om hvem som er rett saksøkt ved tvist om eiendomsrett til vegformål når en veg er gjort om til fylkesveg. 
 • myndighet etter § 3 nr. 4 i forskrift av 29.mars 2007 nr. 363 om anlegg av offentlig veg, til å fravike vegnormalene innenfor forskriftens rammer der avgjørelsen om fravik ikke har store økonomiske konsekvenser og ikke er av prinsipiell art.

Klage

Myndighet som klageorgan i avkjørselsaker, gjerdesaker, saker om byggverk mv. etter lova sitt kap. V, er i medhold av forvaltningsloven § 28, 2. ledd delegert til Vestfold og Telemark fylkeskommunale klagenemnd jf. vedtatt reglement for Særskilt klagenemnd.

Forskrifter

Forskrift om anlegg av offentlig veg av 29.03.2007 nr. 363
Der forskriften plasserer myndighet eller oppgaver til fylkestinget eller fylkeskommunen uten nærmere spesifikasjoner med hensyn til instans eller organ, har fylkesdirektøren myndighet til å opptre på vegne av fylkeskommunen, med unntak av:

§ 3. Vegnormaler pkt. 4 som ligger til hovedutvalg for samferdsel i saker av stor økonomisk eller prinsipiell betydning innenfor hovedutvalgets ansvarsområde.

Forskrift om minimum sikkerhetskrav til visse tunneler på fylkesvegnettet og kommunalt vegnett i Oslo (tunnelsikkerhetsforskrift for fylkesveg m.m.) av 2014-10-12 nr.1566
Der forskriften plasserer myndighet eller oppgaver til fylkestinget eller fylkeskommunen uten nærmere spesifikasjoner med hensyn til instans eller organ, har fylkesdirektøren myndighet til å opptre på vegne av fylkeskommunen.

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.06.1977 nr. 82

Myndighet etter § 5 til å gi uttalelse til utkast til forskrift om landing og start med luftfartøy på bestemte steder i utmark og vassdrag, og om bruk av motorfartøy på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer når det foreligger særlige grunner er delegert til fylkesdirektøren.

Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadbane m. m. (jernbanelova) av 11.6.1993 nr. 100

 • Fylkeskommunen sin myndighet etter § 7, 2. ledd til å fastsette transportvilkår og godkjenne ruteplan, takster og tilskudd i de tilfellene der fylkeskommunen gir tilskudd til lokal jernbane innen fylket er delegert til hovedutvalg for samferdsel
 • Fylkeskommunen sin myndighet etter § 8 d til å kreve informasjon om ansatte i virksomheten som driver transporten er delegert til fylkesdirektøren.

Lov av 17.06.2005 nr. 101 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)
Fylkesdirektøren er delegert myndighet til:

 • å kreve matrikulering av grunn etter § 9, 1. ledd som er tilegnet til offentlig veg- eller jernbaneformål
 • å kreve matrikulering av umatrikulert grunneiendom eller festegrunn etter § 9, 2. ledd. 
 • å kreve registrering av jordsameie etter § 14 
 • å kreve klarlegging av eksisterende grenser av grunneiendom utført som særskilt forretning etter § 17 
 • å stadfeste eiendomsretten ved egenuttalelse for grunn som skal brukes til offentlig veg eller jernbane etter § 24, 4. ledd

Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) av 21.6.2002 nr. 45
Fylkeskommunen sin myndighet etter yrkestransportlova som løyvemyndighet er delegert til hovedutvalg for samferdsel.

Følgende saker skal alltid fremmes for fylkestinget:

 • å fastsette etter § 8 at det skal gis godtgjørelse eller enerett ved tildeling av ruteløyve og benyttes anbud ved tildeling etter §§ 6 og 7 (tjenestekonsesjonskontrakter)

Følgende saker skal alltid fremmes for hovedutvalget:

 • å gi påbud om etablering og organisering av drosjesentraler etter § 9 nr. 3 
 • å fastsette antall løyver for ordinære - og reserveløyver etter § 12 jf. § 9. 
 • å gi uttalelse til søknader om ruteløyve for bussruter som går gjennom to eller flere fylker etter § 13 jf. § 6. 
 • å gi godtgjørelse til rutetransport innen fylket, og fastsette kontraktsform og retningslinjer som skal gjelde for tildeling av godtgjøring til ruteselskapene etter § 22 nr. 5 
 • myndighet til å vedta at godtgjøring til rutetransport skal gå til et selskap som administrerer rutesambandet.

Fylkesdirektøren er delegert myndighet til:

 • å tildele løyve for persontransport med motorvogn etter § 12, jf. § 4, å tildele godstransportløyve etter § 5 og til å tildele løyve for persontransport utenom rute (drosjeløyve m.m.) etter § 9 
 • å tildele behovsprøvd ruteløyve for persontrafikk innen fylket etter § 13 nr. 2, jf. § 6, 
 • å tildele behovsprøvd løyve for persontransport med fartøy i rute etter § 13 nr. 2, jf. § 7 
 • å gjøre vedtak om vilkår og regler for ulike løyvetyper etter § 11 
 • å gjøre midlertidig unntak fra kravet om løyve for persontransport til småskala turistvirksomhet etter § 21 
 • å gjøre vedtak om å avkorte gyldighetstid og vilkårsendringer for ruteløyve innen fylket, og andre løyvetyper etter § 27 nr. 2 og 4 
 • å gi samtykke til overføring av ruteløyver innen fylket etter § 28, herunder myndighet til å gjøre vedtak også om overføring av andre løyver. 
 • å gjøre vedtak om å trekke tilbake ruteløyve innan fylket etter § 29. Fylkesrådmannen er delegert myndighet til å gjøre vedtak om å trekke tilbake også andre løyver. 
 • å gi løyvefritak etter yrkestransportforskriften § 36 
 • Fylkesdirektøren har ansvar for planleggingsoppgaver som er pålagt fylkeskommunen i yrkestransportlova § 37 og i forskrift for sivil transportberedskap. 
 • Der loven ellers plasserer myndighet eller oppgaver til fylkeskommune eller løyvestyresmakt, har fylkesdirektøren myndighet til å opptre på vegne av fylkeskommunen/løyvestyresmakta

Forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn eller fartøy (yrkestransportforskrifta)
av 26.3.2003 nr.401

 • Fylkeskommunen sin myndighet etter forskriften er delegert til fylkesdirektøren utover det som gjelder de delegasjoner som er gitt hovedutvalget ovenfor.

Forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv. av 03.12.2009 nr.
1438

 • Fylkesdirektøren har myndighet til å gjøre vedtak etter Forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv. av 03.12.2009

Klager

 • Fylkestinget sin myndighet som klageorgan etter yrkestransportforskrifta § 22, 3. ledd og etter yrkestransportlova § 22, 2. ledd, for behandling av klager på vedtak som er gjort med hjemmel i yrkestransportlova kap. 5 om godtgjøring til rutetransport, yrkestransportforskrifta § 28 om ruteplan og § 29 om takster, er delegert til fylkesutvalget
 • Klageorgan for klager på andre vedtak (enkeltvedtak) fatta med hjemmel i yrkestransportlova med tilhørende forskrift er delegert til Vestfold og Telemark fylkeskommunale klagenemnd, jf. reglement for særskilt klagenemnd.

Lov om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m.
(jordskiftelova) av 21.06.2013 nr. 100
Fylkesdirektøren er delegert myndighet til:

 • kreve sak med hjemmel i § 1-5 om jordskifte ved bygging, utbedring, vedlikehold og drift av fylkesveg etter § 6-2, jfr. § 4-2 og kap 5. 
 • forberedelse av jordskiftesak 
 • vedta avtaler om skjønn etter § 6-26 
 • representere fylkeskommunen som rettslig representant ved skjønn – og jordskiftesaker, herunder i forhandlinger, og inngå rettsforlik og beslutte anke i kurante saker som ikke er av prinsipiell betydning eller får store økonomiske konsekvenser, undertegning på skjøter og andre dokumenter som skal tinglyses

Lov om skjønn og ekspropriasjonssaker av 01.06.1917 nr. 1
Fylkesdirektøren er delegert myndighet til:

 • å fremsette begjæring om skjønn, overskjønn eller takst. 
 • myndighet til å engasjere juridisk bistand. 
 • representere fylkeskommunen som rettslig representant ved skjønn, herunder i forhandlinger, og inngå rettsforlik og beslutte anke i kurante saker som ikke er av prinsipiell betydning eller får store økonomiske konsekvenser, undertegning på skjøter og andre dokumenter som skal tinglyses
 • Fylkesutvalget har etter § 14 myndighet til, etter innstilling fra valg og reglementsnemnda, å opp nevne skjønnsutvalg.
 •  

Lov om oreigning av fast eigedom av 23.10.1959 nr. 3
Fylkesdirektøren er delegert myndighet til:

 • å fremme søknad om forhåndstiltredelse etter oreigningsloven § 25 
 • å inngå avtale om tiltredelse til grunn 
 • representere fylkeskommunen som rettslig representant ved skjønn, herunder i forhandlinger, og inngå rettsforlik i kurante saker som ikke er av prinsipiell betydning eller får store økonomiske konsekvenser, undertegning på skjøter og andre dokumenter som skal tinglyses

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) av 17.7.1998 nr. 61

 • Fylkeskommunen sin myndighet etter opplæringslova ligger til fylkestinget med mindre annet følger av lov eller er vedtatt.

Følgende saker skal alltid fremmes for fylkestinget:

 • Fastsette regler om inntak i lokal forskrift etter forskrift til opplæringslova § 6-2 og § 6A-2 om inntak. Det samme gjelder saker etter § 6-11, om å fastsette særlige regler om inntak til utdanningsprogram VG1 for musikk, dans og drama, idrettsfag og inntak til særskilte yrkesfaglige utdanningsløp.

Følgende saker skal alltid fremmes for fylkesutvalget:

 • Utøving av myndighet etter § 5-6, til å vedta å organisere den pedagogiskpsykologiske tjenesten (PPT) i samarbeid med andre kommuner.

Følgende saker skal alltid fremmes for hovedutvalg for utdanning og kompetanse:

 • å legge ned eller midlertidig stanse, det vedtatte undervisningstilbudet i samsvar med endrede forutsetninger for det enkelte skoleår og ved den enkelte skole. Dette innebærer ikke myndighet til å legge ned det vedtatte undervisningstilbudet ut over det enkelte skoleår. 
 • å søke om unntak fra opplæringslova og – forskrift i forbindelse med pedagogiske eller organisatoriske forsøk etter lova § 1-4. Det samme gjelder tilsvarende forsøk etter § 4A-11. 
 • å pålegge elever, lærlinger og lærekandidater til selv å holde seg med det undervisningsmateriell og utstyr som er nødvendig å ha for opplæringa m. m., etter § 3-1, 9. ledd. Det samme gjelder tilsvarende myndighet etter § 4A-3, 4. ledd. 
 • til å søke om tillatelse til avvik fra sentrale forskrifter om læreplaner etter § 3-4, 3. ledd 
 • til å gi forskrift om ordensreglement for den enkelte videregående skolen etter § 3-7 
 • å øke eller redusere, det vedtatte undervisningstilbudet i samsvar med endrede forutsetninger for det enkelte skoleåret ved den enkelte skole. 
 • til å gi forskrifter om skole- og feriedager i skoleåret etter § 3-2 

Fylkesdirektøren er delegert myndighet til:

 • etter søknad å gi eleven, lærlingen eller lærekandidaten tillatelse til utsetting eller avbrudd i opplæringen uten tap av retten til videregående opplæring etter § 3-1, 3. ledd 
 • å gi elever med rett til spesialundervisning m.m. inntil to år ekstra til videregående opplæring etter § 3-1, 5. ledd 
 • å tilby annen opplæring dersom en elev, lærling eller lærekandidat har særlige vansker med å følge den opplæringen som er valgt etter § 3-1, 7. ledd 
 • i det enkelte tilfelle å godkjenne lærekontrakt/opplæringskontrakt som inneholder unntak fra den fastsette opplæringsordninga etter § 3-3, 4. ledd 
 • å gi tilbud om opplæring som lærlinger og lærekandidater ikke kan få i lærebedrifta etter § 3- 3, 6. ledd 
 • å godkjenne allsidig praksis som grunnlag for å kunne ta fag- og svenneprøve, herunder i særlige tilfeller å godkjenne kortere praksis enn den lovsatte etter § 3-5 
 • til å bortvise eleven for resten av skoleåret etter § 3-8, 2. ledd 
 • til å frata eleven retten til vidaregåande opplæring etter § 3-8, 2. led. Det samme gjelder bortvising/tap av rett etter § 4A-9. 
 • å gjøre vedtak om teiknspråkopplæring eller bruk av tolk etter § 3-9. Det samme gjelder punktskriftopplæring m.m. etter § 3-10. 
 • å godkjenne bedrifter som tar på seg opplæring av en eller flere lærlinger eller lærekandidater (godkjenning av lærebedrift) etter § 4-3, 1. ledd 
 • å godkjenne de enkelte bedriftene som inngår i et opplæringskontor eller en opplæringsring etter § 4-3, 2. ledd. Det samme gjelder der endring av sammensetningen av opplæringskontoret eller opplæringsringen gjør det nødvendig med en ny vurdering av godkjenningen, jf. § 4-3, 2. ledd. 2. pkt. 
 • å ta imot melding fra lærebedriften om at den ikke lenger finner det mulig g å gi lærlingen eller lærekandidaten tilfredsstillende opplæring etter § 4-4, 4. ledd 
 • å godkjenne lærekontrakt og opplæringskontrakt etter § 4-5, 2. ledd 
 • å gi samtykke til at opplæringskontrakten mellom lærekandidaten og lærebedrifta i løpet av kontrakttida vert endra til ordinær lærekontrakt med fagbrev eller sveinebrev som mål, etter § 4-6, 1. ledd, 1. pkt Det same gjeld samtykke til at lærekontrakten i løpet av kontrakttida vert endra til opplæringskontrakt med kompetanseprøve som mål, jf. § 4-6, 1. ledd, 2. pkt. 
 • å gi samtykke til heving av lærekontrakt eller opplæringskontrakt etter § 4-6, 3. ledd 
 • til i hevingstilfella å avgjere når læreforholdet skal ta slutt, etter § 4-6, 4. ledd 
 • til å vedta at retten til vidaregåande opplæring ikkje fell bort når lærlingen eller lærekandidaten frivillig hevar kontrakten, etter § 4-6, 5. ledd 
 • å gi samtykke til avbrot i læretida i samband med permisjon, etter § 4-6, 7. ledd 
 • å fastsette at opplæringa i bedrift ikkje er tilfredsstillande, etter § 4-6, 8. ledd 
 • å samtykke til forlenging av kontrakttida i bedrift dersom opplæringa har vært mangelfull, etter § 4-6, 8. ledd i.f 
 • å ta imot årleg rapport frå lærebedriftene, etter § 4-7 
 • å rettleie og fylgje opp lærebedrifter, etter § 4-8, 1. ledd 
 • å skrive ut fagbrev og sveinebrev på grunnlag av greidd prøve, og kompetansebevis for opplæring som er gjennomført, etter § 4-8, 3. ledd, 
 • å godkjenne praksis for kandidatar som melder seg til fagprøve eller sveineprøve utan læretid, etter § 4-8, 4. ledd 
 • å gjøre realkompetansevurdering for voksne og gi kompetansebevis, etter § 4A-3 
 • å vedta å nytte studieforbund, fjernundervisningsinstitusjoner eller andre for å oppfylle plikta til å gi opplæring til voksne, etter § 4A-4, 2. ledd 
 • å gi dokumentasjon til voksne for den opplæringa de har gjennomført, etter § 4A-4, 3. ledd 
 • å gjøre vedtak om spesialundervisning etter § 51, eller spesialpedagogisk hjelp etter § 5-7, etter § 5-3 
 • å utarbeide individuell opplæringsplan for elev som får spesialundervisning, etter § 5-5 til
  på oppdrag fra departementet å rettlede om og medvirke til kvalitetsutviklingstiltak som m.a. kan gi god sammenheng mellom grunnskolen og videregående opplæring, etter § 13-3c 
 • ansvar og myndighet for skyss, reisefølgje, tilsyn og innlosjering etter regelverket i lovas kap. 7, jf. § 13-4. Det samme gjelder tilsvarende ordninger etter § 4A-7. 
 • myndighet etter forskrift til opplæringslova av 23.6.2006 nr. 724, med unnatak for de bestemmelsene i forskrifta, der myndigheten uttrykkelig er lagt til annet bestemt organ (for eksempel yrkesopplæringsnemnda, prøvenemnda, karakterklagenemnda). 
 • å vere klageinstans for fastsetting av standpunktkarakter, etter opplæringslova § 3-4 første ledd jf. forskrifta § 5-12 andre ledd.

Midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd
av covid-19 av 26.05.2020 nr. 53.

 • myndighet etter loven § 4 jf. § 2, 3. ledd til å sørge for karriereveiledning for deltakere i inntroduksjonsprogrammet er delegert til fylkesdirektøren.

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere
(introduksjonsloven) 04.07.2003 nr. 80

 • Fylkeskommunens myndighet og plikter etter lovens nye bestemmelser som gjelder voksne flyktninger i introduksjonsprogram legges til fylkesdirektøren når de trer i kraft.

Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskolelova) av 8.6.2018 nr. 28

 • myndighet etter lova § 29 til etter søknad å gi offentlig tilskudd til tilbyder av godkjent fagskoleutdanning, er delegert til hovedutvalg for utdanning og kompetanse.

Lov om frittståande skolar (friskolelova) av 4.7.2003 nr. 84

 • Fylkeskommunen sin myndighet for vertsfylket til å gi uttalelse til søknader om etablering av frittstående videregående skoler etter lova § 2-1, 1. ledd, er delegert til fylkesutvalget.

Følgende saker etter lov om yrkestransport skal alltid fremmes for hovedutvalg for utdanning og kompetanse:

 • Oppnevning av observatørrepresentant til styret for den (de) videregående skoler som blir etablert i fylket i medhold av lova § 51, bokstav a

Fylkesdirektøren er delegert myndighet til:

 • Myndighet til realkompetansevurdering etter lova § 3-1, 2. ledd, 
 • å gjøre vedtak om opplæring inntil to år ekstra i saker om elever sitt omvalg etter § 3-3, 4. ledd
  myndighet til å gjøre vedtak om særskilt språkopplæring og vedtak om organisering i særskilt opplæringstilbud etter § 3-5 
 • å sørge for at det i spesialundervisningstilfelle blir utarbeidet sakkyndig vurdering og gjort vedtak om spesialundervisning, etter § 3-6, 2. ledd 
 • myndighet etter § 3-6 til å dekke utgiftene til spesialundervisning i friskoler 
 • å gjøre vedtak om skoleskyss m.m., etter § 3-7 og myndighet til å dekke utgifter etter § 13-4. 
 • å bortvise for resten av lengden på et kurs, eller å frata retten til videregående opplæring, etter § 3-10, 2. ledd. Slikt vedtak kan ikke delegeres videre til organ på friskolen. 
 • Fylkeskommunen sin myndighet lagt til fylkeskommunen etter forskrift til friskolelova av 14.7.2006 nr. 932, er delegert til fylkesdirektøren, med unnatak for de tilfellene der forskriften selv legger myndigheten til annet, bestemt organ.

Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) av 19.06.2009 nr. 95

 • Hovedutvalg for utdanning og kompetanse har myndighet etter § 6 til å tildele tilskudd til studieforbund. 
 • Fylkesutvalget har myndighet til å gi forskrifter for fordeling av tilskudd til voksenopplæring i studieforbund.

Lov om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven) av 06.12.2002 nr. 72

 • Den fylkeskommunale klagenemnda oppnevnt i medhold av forvaltningslova § 28, 2. ledd behandler
  og avgjør klagesaker etter § 5 som gjelder skolen sitt verdigrunnlag og mål når skoleeier er
  klageinstans.

Lov om taubaner og løypestrenger av 14.6.1912 nr. 1

 • Myndighet etter loven og etter taubaneforskrifta § 6f til å uttale seg til søknader om anlegg av taubaner, herunder skitrekk, er delegert til fylkesrådmannen.

Lov om erverv av vannfall mv. av 14.12.1917 nr. 16

 • Myndighet etter § 9 om å ta avgjørelse om å benytte forkjøpsrett til vannfall, ligger til fylkestinget. 
 • Myndighet etter § 24 til å gi uttalelse i saker om søknad om konsesjon er delegert til fylkesutvalget.

Lov om vassdragsregulering av 14.12.1917 nr. 17

 • myndighet etter § 12 til å gi uttalelse i saker om vassdragsregulering, her medregnet konsesjonssøknader, ligger til hovedutvalg for klima, areal og plan
 • myndighet etter § 14 til å disponere midler som er opparbeidet i Vassdragsreguleringsfondet, er delegert til fylkesutvalget etter innstilling fra hovedutvalget.

Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr av 24.05.1929 nr. 4 med forskrifter

 •     Fylkesdirektøren har myndighet til å ivareta fylkeskommunen etter loven

Lov om vassdragsreguleringar (vassressurslova) av 24.11.2000 nr. 82

 • Fylkeskommunen sin myndighet til å gi konsesjon for kraftutbygginger under 1 MW etter delegasjon fra Olje- og energidepartementet i brev av 7.12.2009, med de avgrensninger Departementet har satt, er delegert til hovedutvalg for klima, areal og plan
 • Hovedutvalg for klima, areal og plan har myndighet til å gi uttalelse i saker etter vassressurslova. 
 • Fylkesdirektøren har myndighet til å gi uttalelse i enkle og uproblematiske saker, feks terskelbygging og forbyggingssaker.

Forskrift om rammer for vannforvaltningen av 15.12.2006 nr. 1446 § 20

 •     Hovedutvalg for klima, areal og plan er vannregionmyndighet.

Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven) av 22.03.2019 nr. 7

 • Hovedutvalg for næring og reiseliv har etter § 10-2 myndighet til å tildele løyve til undersøking eller utvinning av skjelsand, sand og grus i området nevnt i § 10-1.

Lov om akvakultur (akvakulturlova) av 17.6.2005 nr. 79
Hovedutvalg for klima, areal og plan er delegert myndighet til:

 • etter forskrift av 22.12.2004 nr. 1798 § 5 til å gi løyve til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret 
 • etter forskrift av 22.12.2004 nr. 1799 § 4 til å gi løyve til tildeling og lokalisering av akvakultur for andre artar enn laks, ørret og regnbueørret, 
 • etter forskrift av 22.6.2009 nr. 961 § 16 til å gi løyve til etablering og drift for akvakulturrelatert virksomhet i eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder etter bestemmelser gitt i forskrifta. Det samme gjelder myndighet etter § 17 til å gi dispensasjon fra bestemmelser gitt i forskriften. 
 • etter forskrift av 15.12.2014 nr. 1831 § 4 til å gi løyve til fangstbasert akvakultur 
 • etter forskrift av 17.6.2015 nr. 817 § 8 til å gjøre vedtak om utvidelse av løyvet til matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann.

I følgende saker etter loven er myndighet til å behandle søknader om akvakulturløyve delegert til
fylkesrådmannen:

 • å gi løyve til havbeite og særskilt løyve til fôring og andre tiltak etter forskrift til akvakulturlova av 28.8.2003 nr. 1110 § 4. 
 • myndighet knyttet til registreringsordning av akvakultur.

Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) av 15.6.2001 nr. 70

 • Fylkeskommunen sin myndighet etter § 9, siste ledd og § 11 til å gi uttalelse til søknad om endring eller fastsetting av fylkesgrenser, og til avgjørelse om deling av utgifter til saksutredningen, er delegert til fylkesutvalget.

Lov om Innovasjon Norge av 19.12.2003 nr. 13

 • Fylkeskommunen sin myndighet til å gi tilskudd til Innovasjon Norge (§8), samt inngå samarbeidsavtaler (§11), ligger til fylkestinget.

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27.6.2008 nr. 71.
Følgende saker etter plan og bygningsloven skal alltid fremmes for hovedutvalget:

 • klage på enkeltvedtak i samsvar med forvaltningsloven, dersom vedtaket direkte berører fylkeskommunens saksområde, (pbl § 1-9, tredje ledd) 
 • kommuneplanens arealdel på offentlig ettersyn og saker med stor regionalpolitisk betydning
 • fremme innsigelse til arealdelen i kommuneplan og reguleringsplan (pbl § 5-4) 
 • gi høringsuttalelse til statlige planretningslinjer (pbl §6-2) 
 • gi høringsuttalelse til statlige planbestemmelser (pbl § 6-3)

Fylkesdirektøren er delegert myndighet til å:

 • veilede og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver (pbl § 3-2) 
 • starte arbeid med planer etter plan- og bygningsloven på områder der staten, regional planmyndighet og kommunene sammen har ansvar for å løse planoppgaver av regional eller nasjonal betydning (pbl 3-6) 
 • gi høringsuttalelse til kommunalt planprogram, planforslag, kommunal planstrategi og planbestemmelse (pbl §§ 4-1 ,5-2, 10-1, 11-13 og 11-14) 
 • oppnevne regionalt planforums ledelse og sekretariat (pbl §5-3) 
 • gi uttalelse til varsel om planoppstart, herunder varsle potensiell innsigelse til kommuneplaner (pbl §5-4) 
 • fremme innsigelse til arealdelen i kommuneplan og reguleringsplan i påvente av politisk behandling, i de tilfeller der uttalefristen utløper før neste møte i det respektive hovedutvalg (pbl § 5-4). 
 • gi uttalelse til rullering av kommuneplanens handlingsdel- og samfunnsdel (pbl §11-4) 
 • å starte opp planarbeid, og melde oppstart av plan (pbl §11-12, § 11-13 og 11-14) 
 • å gi uttalelse til mindre endringer i kommuneplanen sin arealdel (pbl § 11-17) 
 • å melde oppstart av plan, å utarbeide planforslag, gi uttalelse til planprogram, reguleringsplanforslag og endring/oppheving av reguleringsplan (pbl §§ 12-8, 12-9, 12-10, 12-11, 12-14 og 12-15) 
 • å varsle om tiltak eller planer, som blir behandlet etter kap. 14 (pbl § 14-4) 
 • å inngå utbyggingsavtaler med kommuner og grunneiere. (pbl § 17-1) 
 • gi uttalelse til søknad om dispensasjon (pbl 19 -1) 
 • gi uttalelse til nabovarsel (pbl § 21-3)

Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) av 04.07.2003 nr. 83 med forskrifter
Fylkesdirektøren er delegert:

 • myndighet til å ivareta fylkeskommunen sine rettigheter og plikter og til å opptre på vegne av fylkeskommunen overfor tilsynsmyndigheter.

Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) av 15.05.2008 nr. 35
Fylkesdirektøren er delegert:

 • myndighet etter Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) av 15.10.2009 nr. 1286, § 6-18 til å gi uttalelse om det økonomiske grunnlaget for drift av næringsvirksomhet

Lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 06.06.2008 nr. 37
Hovedutvalg for klima, areal og plan er delegert:

 • myndighet til å gjøre vedtak i saker der fylkeskommunen har avgjørelsesmyndighet etter forskrifter til loven 
 • etter § 8 a jf. forskrift av 26. oktober 2009 nr. 1314 til å gjøre vedtak om undervisningskvoter i samsvar med havressursloven § 13 
 • etter § 8 a jf. forskrift av 29. oktober 2009 nr. 1317 til å fatte vedtak etter §§ 5, 6, 7, 8, 9 og 12 i forskrift av 6. mai 1996 nr. 414 om forvaltning av sel på Norges kyst 
 • etter forskrift av 22.12.2009 § 6 til å gi løyve til jakt på sel innenfor en totalkvote

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av 19.06.2009 nr. 100

 • Fylkesutvalget har myndighet etter § 43 til, etter innstilling fra Hovedutvalg for klima, areal og plan, å gi uttalelse til forslag til verneforskrift.

Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) av 19.06.2009 nr. 101
Hovedutvalg for klima, areal og plan er delegert:

 • myndighet etter § 12 til å gi uttalelse til Direktoratet for mineralforvaltning når det gjelder prøveuttak.

Lov om kulturminne av 9.6.1978 nr. 50, jf. forskrift om faglig ansvarsfordeling av 9.2. 1979 nr. 8785, samt forskrift om delegering av myndighet etter kulturminnelova av 15.2.2019 nr. 127

 • Myndighet etter § 22 til å gi uttalelse i saker om endelig fredning, er delegert til hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.

Fylkesdirektøren er delegert myndighet til å:

 • avgjøre om marka over et automatisk fredet kulturminne fremdeles kan brukes til beite mv., og om pløying og annet jordarbeid dypere enn tidligere kommer i konflikt med det automatisk freda kulturminnet, etter § 3 
 • fastsette sikringssone rundt automatisk fredet kulturminne etter § 6 
 • ta i mot meldinger om tiltak som kan virke inn på automatisk fredet kulturminne, og gjøre vedtak om løyve til inngrep i slikt kulturminne etter § 8 
 • ta imot planer og gi uttalelse om tiltak som kommer inn under reglene om undersøkelsesplikt, etter § 9 
 • søke etter, registrere og vedlikeholde automatisk fredet kulturminne, med unntak av de kulturminnene som ved forskrift er lagt til Riksantikvaren, etter § 11 
 • myndighet til å avgjøre om det skal gjennomføres tiltak etter § 11, 1. ledd b. 
 • opptre på fylkeskommunen sine vegne og tre inn i høyeste bud når løse kulturminner selges på auksjon, etter § 12, 7. ledd. 
 • ta imot meldinger om funn av løse kulturminner etter § 13 
 • myndighet til å grave frem, flytte, granske og ta opp skipsfunn mv. som nevnt og sette i verk andre tiltak for å verne eller ta hand om de, samt gi tillatelse til eieren eller andre til å sette i gang slike tiltak, § 14. 
 • ta imot melding om skipsfunn, § 14. 
 • myndighet til å varsle oppstart av fredningssaker, § 15 og § 19. 
 • i særlige tilfeller å gjøre unntak fra vedtak om fredning og fredningsbestemmelser som ikke medfører vesentlige inngrep i det freda kulturminnet, etter § 15 a jf. § 14a 3. ledd 2. pkt. og § 22a 2. ledd 
 • myndighet til å gi pålegg om utbedring av skade på fredet byggverk eller anlegg, og til å la arbeidet utføres for eier eller brukers kostnad dersom pålegg ikke etterkommes etter § 16. 
 • undersøke og gi pålegg om istandsetting ved forsømt vedlikehold av fredet byggverk, anlegg    m. v., og oppfølging av pålegg om istandsetting, etter § 17 
 • ta imot melding om fredet bygning, anlegg m.m. som er skadet ved brann eller liknende og avgjøre om denne skal settes i stand eller bygges opp igjen, etter § 18, 1. ledd 
 • ta imot melding om forsikringstilfelle og bestemme at forsikringssummen ikke skal utbetales før saken er avgjort, etter § 18, 2. ledd 
 • i særlige tilfeller å gjøre unntak fra vedtak om fredning og fredningsbestemmelser for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i det fredede området, etter § 19 
 • gjennomføre skjøtsel i områder fredet etter §§ 19 og 20, etter § 21 
 • fatte vedtak om midlertidig fredning inntil Riksantikvaren har avgjort saken, etter § 22 nr. 4 
 • ta i mot melding, søknad mv. om tiltak som er omfattet av loven, etter § 25

Forskrift 09.11.2011 nr. 1088 om kulturhistoriske eigedomar
Fylkesdirektøren er delegert:

 • myndighet til i særlige tilfeller å gjøre unntak fra fredningen og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet.

Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturlova) av 29.06.2007 nr. 89
Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett:

 • myndighet etter § 4 til å sørge for økonomiske, organisatoriske, informerende og andre relevante virkemiddel og tiltak som fremmer og legger til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet regionalt og lokalt. 
 • myndighet etter § 5 b og c til å fremme profesjonalitet, kvalitet og deltakelse i kulturtilbudet og til å sørge for at personer, organisasjoner og institusjoner har tilgang til informasjon om ordninger med økonomisk støtte og om andre virkemidler og tiltak

Lov om folkebibliotek av 20.12.1985 nr. 108

 • myndighet etter § 6 til å ivareta regionale bibliotekoppgaver og regional bibliotekutvikling, samt til eventuelt å inngå avtaler om felles bibliotekdrift med en eller flere kommuner er delegert til hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.

Lov om folkehelsearbeid av 24.06.2011 nr. 29 (Folkehelseloven).
Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett er delegert:

 • myndighet og ansvar etter § 20 til å fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt

Fylkesdirektøren er delegert:

 • Saker av faglig karakter, av mindre økonomisk omfang og som ikke er av prinsipiell art 
 • mynde etter § 20, 2.ledd til å understøtte folkehelsearbeidet i kommunene 
 • å sikre seg nødvendig oversikt over helsetilstanden i fylket og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne, etter § 21 jf. forskrift av 28.6.2012 nr. 692. 
 • forberedelse av beredskap og tiltak innen miljørettet helsevernetter § 28 
 • sikre at krav i folkehelselova eller som er fastsett i medhald av lova blir ivaretatt

Lov om friluftslivet av 28.6.1957 nr. 16

 • myndighet etter § 22 og § 24 til å opptre, klage og i tilfelle reise søksmål for å ivareta allmennhetens interesser i alle saker av interesse for friluftslivet, og i saker om innskrenking av ferdselsretten, er delegert til hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.

Lov om undersjøiske naturforekomster av 21.6.1963 nr. 12

 • myndighet etter § 2 til å gi tillatelse til undersøking og utnytting av skjelsand, sand og grus er delegert til hovedutvalg for klima, areal og plan.

Lov om naturmangfold av 19.6. 2009 nr. 100

 • myndighet etter § 41 til å uttale seg i saker der det skal gjøres vedtak om vern eller fredning og til å uttale seg om forslag til verneforskrift etter § 43 er delegert til hovedutvalg for klima, areal og plan. 

Lov om vern mot forureiningar og om avfall (Forureiningslova) av 13.3.1981 nr.6

 • I saker der fylkeskommunen eventuelt blir forurensingsmyndighet etter § 81, er myndigheten delegert til fylkesdirektøren. 
 • Myndighet til å gi uttalelse i konsesjonssaker er delegert til fylkesdirektøren.

Lov om viltet av 29.5.1981 nr. 38
Hovedutvalg for klima, areal og plan er delegert:

 • Myndighet etter §§ 37 og 38 til å godkjenne regler for felles viltområder som omfatter eiendommer som ligger i flere kommuner 

Fylkesdirektøren er delegert:

 • myndighet etter § 21 til å gi dispensasjon fra forbudet mot å drive jakt fra motorbåt eller annet flytende eller svevende fartøy med motor, nærmere land, herunder holmer og skjær, enn 2 kilometer 
 • myndighet etter § 51, 1. ledd til å godkjenne skuddpremie for viltarter som har jakttid og gjør skade

Forskrift av 1.mars 2012 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1.april 2017 til og med 31. mars 2022
Fylkesdirektøren er delegert:

 • myndighet til etter søknad fra kommunen å utvide jakttida for elg og hjort til 23.desember når det foreligger særlige bestands-, forvaltnings- eller næringsmessige behov iht. § 3, 2a, 1.ledd. 
 • myndighet til etter søknad fra kommunen å utvide jakttida for elg og hjort til 31. januar i hele eller deler av kommunen der skadegjørende trekkende bestander av elg og/eller hjort medfører vesentlige beiteskader iht. § 3, 2a, 2. ledd. 
 • myndighet til å åpne for jakt på kanadagås og stripegås inntil 15 dager i forkant av ordinær jakttid iht. § 3, 2b. 
 • myndighet til å utvide jakta på kanadagås og stripegås i inntil to måneder i etterkant av ordinær jakttid iht. § 3, 2c. 
 • myndighet til å avstå fra høring på endring når det ikke er grunnlag for det.

Forskrift 8.januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt.
Hovedutvalg for klima, areal og plan er delegert:

 • Myndighet etter § 4, 2. ledd til å pålegge kommuner å inngå i et samarbeid om felles mål for hjortebestandene for å ivareta bestands- eller samfunnsmessige hensyn på et regionalt nivå

Fylkesdirektøren er delegert myndighet til å:

 • pålegge jegere og/eller jaktrettshavere å rapportere opplysninger om viltbestander og samle inn kjever, kjønnsorgan og liknende til analyse og bruk i forvaltningen iht. § 32, siste ledd

Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfisklova) av 15.5.1992 nr. 47
Hovedutvalg for klima, areal og plan er delegert:

 • myndighet etter § 23 til å overlate administrasjonen av fisket til en annen organisasjon med fremme av fiske som formål eller delformål 
 • myndighet etter forskrift av 30.12.1992 nr. 1232 § 1, 2.ledd til å gi løyve til å etablere eller drive anlegg, dam eller innhegning for klekking, produksjon eller oppbevaring av innlandsfisk som fylkeskommunen har forvaltningsansvaret for.

Fylkesdirektøren er delegert følgende myndighet:

 • utøve myndigheten som «fiskeforvaltningen» etter § 6 
 • etter forskrift av 26.6.2009 nr. 85 § 2, siste ledd, til å forby fiske av arter det er tillatt å fiske på, dersom arten lokalt eller regionalt er truet 
 • tilbaketrekking av tillatelse og myndighet til å fatte vedtak om fjerning av anlegg som ikke er i bruk i medhold av forskrifta § 5, 1. ledd 
 • etter forskrift av 26. juni 2009 nr. 85 § 4 om fiske etter innlandsfisk og fangst av kreps til å fastsette nærmere regler om regulering i fisket, herunder fisketid, redskapstyper, fangstmetoder og bifangst 
 • etter forskrift av 11.11.1993 nr. 1020 § 3 til å gi løyve til utsetting til kultiveringsformål av innlandsfisk og andre ferskvannsorganismer, når arten finns eller har forekommet i den aktuelle delen av vassdraget tidligere eller bestanden er forvaltet av fylkeskommunen 
 • etter forskrift av 15.11.2004 nr. 1468 § 2, jf. §1, siste ledd, til å gi løyve for tiltak i vassdrag eller deler av vassdrag som ikke fører anadrome laksefisk eller kreps. Dersom det på den aktuelle strekningen finnes arter eller bestander av innlandsfisk som fylkeskommunen ikke har forvaltningsansvar for, skal avgjørelse fattes i samråd med statsforvalteren.

Lov om tannhelsetjenesten av 3.6.1983 nr. 54
Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett er delegert:

 • myndighet etter § 1-3 til å fastsette regler om tannhelsetjenester til voksent betalende klientell
 • ansvar og myndighet til å planlegge, organisere og legge til rette for den offentlige tannhelsetjenesten etter loven § 1-3a, 
 • ansvar og myndighet for samordning av Den offentlige tannhelsetjenesten og privat sektor etter loven § 1-4 
 • myndighet etter § 2-2 til å forskriftsregulere vederlagsbetalingen for tannhelsetjenester jf. forskrift av 24.5.1984 nr. 1268 § 4, 
 • Alle saker som har stor økonomisk rekkevidde, eller som reiser prinsipielle spørsmål, skal legges frem for hovedutvalget

Fylkesdirektøren er delegert følgende myndighet:

 • å pålegge helsepersonell og gi opplysninger til bruk for planlegging mv. av tannhelsetjenesten etter § 1-5 
 • å inngå avtaler med privatpraktiserende tannleger, etter § 4-2 
 • å inngå avtaler med fylkeskommunalt ansatte tannleger om privat praksis og leie av tannklinikk. 
 • å inngå samarbeidsavtaler med andre fylkeskommuner om den offentlige tannhelsetjenesten etter lova § 6-3

Klage

 • Myndighet til klagebehandling (jf. loven § 2-3) som ikke omfattes av lov om pasientrettigheter, er delegert til Vestfold og Telemark fylkeskommunale klagenemnd.

§ 9 FORDELING AV ANNEN MYNDIGHET

Eiendomsforvaltning

 • Fylkeskommunen sin myndighet til å ta avgjørelser om nybygg, større ombygginger ol. som er av et slikt omfang at de må finansieres med lån, ligger til fylkestinget med mindre annet er regulert i økonomireglementet og vedtak. 
 • Myndighet til å ta andre avgjørelser om eiendom som ikke er delegert til fylkesdirektøren, er delegert til fylkesutvalget.

Fylkesdirektøren er delegert følgende myndighet:

 • å forvalte all bebygd og ubebygd fast eiendom som tilhører fylkeskommunen, herunder stå for drift, vedlikehold, utskifting, representere fylkeskommunen som eier i forhold til offentlige myndigheter, private, naboer mv., når det ikke er vesentlige kryssende interesser mellom fylkeskommunen som eier og som offentlig planmyndighet, 
 • håndheve rettigheter etter jordskiftelova og matrikkellova, signere skjøte og målebrev, inngå og signere avtaler om kjøp, leie/feste/lån, utleie/bortfeste/utlån, forsikring, energi mv., 
 • å ta avgjørelse om kjøp og sag av eiendom/tomter som ikke er av prinsipiell karakter, herunder makeskifte, tiltreding ol., og signering av slike avtaler. Myndigheten er begrenset oppad til eiendommer/tomter som er verdsatt til, eller har antatt markedsverdi på, 1 million kroner eller lavere, jf. Økonomireglementet. 
 • å ivareta fylkeskommunen sine interesser i alle tvistespørsmål mot fylkeskommunen som omhandler eiendom som berører fylkeskommunen, der myndigheten ikke ligger til andre. 
 • å benytte de rettsmidler som etter omstendighetene er i fylkeskommunens interesse i eiendomssaker, m.a. inngå forlik.

Straffeprosessloven av 22.05.1981 nr. 25
Fylkeskommunens myndighet etter § 81 a om å anmelde straffbare handlinger og begjære påtale av straffbare handlinger der fylkeskommunen er fornærmet, skadelidt eller berørt på annen måte, er delegert til fylkesdirektøren i de tilfeller der myndigheten ikke utøves av fylkesordfører.

Tvistelova av 17.06.2005 nr. 90
Saker som skal legges frem for fylkesutvalget:

 • spørsmål om stevning tvistesaker som er en direkte følge av vedtak i folkevalgte organ, eller har større økonomisk innvirkning på fylkeskommunen, eller reiser prinsipielle spørsmål, samt i uavklarte saker mellom fylkeskommunen og andre offentlige instanser. Tilsvarande gjelder spørsmål om anke eller kjæremål og krav om gjenopptaking av slike saker.

Fylkesdirektøren er delegert myndighet til:

 • å reise søksmål, samt erklære anke eller kjæremål samt foreta andre prosesshandlinger som inngå forlik og forlenge søksmålsfrister mv i kurante saker om små beløp opp til kr. 500.000. Det samme gjelder vedrørende hastesaker. 
 • håndtere saker som er brakt inn for domstolene ved søksmål mot fylkeskommunen i den grad tidligere vedtak i fylkesutvalget eller fylkestinget gjør det klart hva som er fylkeskommunen sitt realitetsstandpunkt. 
 • møte i forliksrådet og andre tvisteløsningsorganer og inngå avtale. 
 • å møte i rettsmekling for domstolen og inngå avtale 
 • å engasjere ekstern juridisk bistand

Lov om konfliktrådsbehandling (konfliktrådsloven) ---20.06.2014 nr.49
Fylkesdirektøren er delegert:

 • Myndighet etter § 11 til å gi samtykke til mekling i konfliktrådet. 
 • Myndighet etter § 12 til å møte på vegne av fylkeskommunen på meklingsmøte i Konfliktrådet og inngå avtale. 
 • Myndighet etter § 18 til å trekke seg fra inngått avtale.

Tvangsfullføringslova av 26.06.1992 nr. 8
Fylkesdirektøren er delegert myndighet til:

 • å benytte virkemidler i tvangslova til sikring og inndrivelse av utestående pengekrav, eller andre krav enn pengekrav, og fullføring av krav og retter som gjelder annet enn betaling av penger, utkastelse av leietaker mv. 
 • i kurante saker bruke de rettsmidler som er nødvendige for å fullføre en tvangsinndrivelsessak, herunder inngå forlik. Bruk av rettsmiddel utover dette, herunder anke, skal avgjøres av fylkesordfører.

Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) av 17.06.2016 nr. 73
Fylkesdirektøren er delegert myndighet til:

 • å foreta enkeltanskaffelser, herunder å inngå rammeavtaler, etter lov og forskrift om offentlige anskaffelser (varer, tjenester og bygg- og anleggskontrakter) forutsatt at anskaffelsene ligger innenfor de besluttede økonomiske rammer i de ulike prosjekter, i samsvar med økonomireglementet. 
 • Representere fylkeskommunen i tvistesaker for KOFA og andre tvisteløsningsorgan vedrørende klage på anskaffelser

Konkurslova av 08.06.1984 nr. 58
Fylkesdirektøren er delegert myndighet til:

 •     å begjære boet til en skyldner konkurs som ledd i inndrivelse av utestående krav

Lov om rettshøve mellom grannar av 16.06.1961 nr. 15 og lov om grannegjerde av 05.05.1961.
Fylkesdirektøren er delegert:

 • myndighet til å handle på vegne av fylkeskommunen i saker etter denne loven i saker med vesentlige kryssende interesser mellom fylkeskommunen som eier av eiendom og som offentlig planmyndighet er det likevel fylkesutvalget som har myndighet til å ta avgjørelse.

Dekking av sakskostnader – forvaltningsloven § 36
Saker som skal legges frem for fylkesutvalget:

 •     spørsmål om å dekke sakskostnader med høyere beløp enn kr. 500.000,-.

Fylkesdirektøren er delegert myndighet til:

 • å dekke helt eller delvis sakskostnader til en part når et vedtak er endret til gunst for parten 
 • å avgjøre søknader om dekking av sakskostnader i andre saker der en part engasjerer juridisk eller annen fagkyndig hjelp for å ivareta sine rettigheter i saken, for eksempel i oppsigelsessaker, ved beløp inntil kr 500.000,-.

Det skal i alle tilfelle gjøres en behovsprøving av søknaden. Dersom parten går til søksmål mot fylkeskommunen skal det ikke gis dekning av sakskostnadene, og evt. gitt tilsagn faller bort.

Publisert: 28.05.2019 Oppdatert: 12.03.2024 kl.11:47