Forum for natur og friluftsliv (FNF)

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) er samarbeidsfora mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på regionalt nivå. Formålet med FNF er å styrke de tilsluttede organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker. FNF er også en møteplass og et servicekontor for de tilsluttede organisasjonene.

FNF i Vestfold og Telemark har 33 tilsluttede organisasjoner fra 17 ulike nasjonale foreninger med mer enn 46 000 medlemskap til sammen. Nettverksbygging, informasjon, kompetanseheving og påvirkningsarbeid er viktige innsatsområder for FNF. 


FNF bidrar til å sette natur- og friluftslivssaker på dagsorden, og bistår organisasjonene med god kontakt med lokale og regionale myndigheter. De er også sentrale når det kommer til å bygge kompetanse i organisasjonene. 


FNF er sentrale aktører når det kommer til å samarbeide og bidra til å utføre tiltak i kulturstrategien, spesielt innen fylkesdekkende aktivitetsskapende satsinger, nettverksbygging og kunnskapsprosjekter. De bidrar også til gode nettverk.

Publisert: 14.08.2019 Oppdatert: 19.01.2022 kl.13:56

FNF bidrar til:

  • Å sette natur og friluftslivssaker på agendaen.
  • Friluftslivsfaglige prosjekter som for eksempel Ferdselsåreprosjektet mm
  • Å arrangere friluftslivssamlinger for kommuner og organisasjoner
  • Å arrangere Friluftslivets Uke
  • Å øke kunnskapen om friluftslivstilbudet i fylket
  • Å fremme natur- og friluftslivsinteressene i plansaker gjennom deltagelse i regionalt planforum.
Kristian Ingdal
Rådgiver friluftsliv