Spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv

Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet skal bidra til en infrastruktur som gir befolkningen mulighet til både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av frivillige.
Søkere må kontakte egen kommune for å få vite den enkelte kommunes søknadsfrist. 
 
Søkere må kontakte egen kommune for å få vite den enkelte kommunes søknadsfrist.

Mer detaljerte bestemmelser om søknadsåret 2022 er gitt i anleggsregisteret.no

 

Hvem kan søke?

Søkere om tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og friluftsliv kan være:

 • Kommuner og fylkeskommuner
 • Idrettslag underlagt Norges idrettsforbund
 • Sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, samt Oslofjordens Friluftsråd, og Norsk Friluftsliv kan søke om tilskudd til friluftslivsanlegg
 • Aksjeselskaper, andelslag eller andre sammenslutninger som oppfyller krav til organisasjonsform – se bestemmelsene
 • I tillegg kan borettslag og velforeninger (med unntak av hyttevelforeninger) søke tilskudd til nærmiljøanlegg

Det er et grunnleggende prinsipp at støtte i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere.

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Det kan søkes om tilskudd til følgende:

 • bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet eller egenorganisert aktivitet, og som ikke er underlagt kommersielle interesser.
 • kjøp og innredning av eksisterende anlegg
 • universell utforming av eldre idrettsanlegg

Det kan ikke søkes tilskudd til leie, erverv av grunn, tribuner, veier og parkeringsplasser, tilknytningsavgifter, finansieringskostnader med unntak av renter på byggelån i byggeperioden, flytting av kabler/ledninger/rørføringer, eiendomsgjerder og reguleringsarbeid.

Hvor mye kan det søkes om?

Man deler anleggene inn i to hovedkategorier:

 • ordinære anlegg
 • nærmiljøanlegg

Hovedregelen for ordinære anlegg er at det kan søkes om tilskudd med inntil 1/3 av anleggets godkjente kostnad. Nedre grense for godkjent kostnad ved beregning av tilskudd er pr. 2021 kroner 150 000, med noen få unntak på skilting/merking av turveger, turstier og tur-/skiløyper, kart og gapahuk. Tilskuddet er begrenset av fastsatte, maksimale beløp for den enkelte anleggstype, se bestemmelsene for mer informasjon.

For nærmiljøanlegg kan det søkes om tilskudd på inntil 50 % av anleggets godkjente kostnad. Tilskudd er begrenset til kroner 300 000 per anlegg/element. Nedre grense for godkjent kostnad ved beregning av tilskudd er pr 2021 kroner 50 000.

Hvordan søke om spillemidler?

Søknad om tilskudd til anlegg for idrett og friluftsliv fremmes elektronisk på siden anleggsregisteret.no.

Det er særlig viktig å merke seg:

 • Kommunene fastsetter selv frist for søknad om spillemidler til anlegg i egen kommune. Frist for en samlet oversendelse av kommunens spillemiddelsøknader til fylkeskommunen er 15. januar hvert år. Før søknadene oversendes fylkeskommunen, må de være i formell orden.
 • Det er departementet som fastsetter rammen for de beløp fylkeskommunene får til fordeling det enkelte år. Departementet skal meddele fylkeskommunene om beløpets størrelse i begynnelsen av mai.
 • Det er fylkeskommunen som fordeler de tildelte beløp og underretter søkere om resultatet innen 15. juli.

Du kan finne informasjon om planlegging, prosjektering, bygging og drift av gode idrettsanlegg på nettsiden godeidrettsanlegg.no. 

For hver type anlegg vil du blant annet finne tekniske krav, forslag til planløsninger, materialvalg, forskningsartikler og beskrivelser av gode referanseprosjekter.

Kommunen og fylkeskommunen kan også bistå med hjelp til planleggingen dersom det er behov for dette.

Kommunale saksbehandlere spillemidler

For spørsmål om spillemidler i den kommunen søknaden gjelder, ta direkte kontakt med kommunen. Kontaktinformasjon finnes her (PDF)

Publisert: 21.05.2019 Oppdatert: 10.01.2023 kl.08:20

Rasmus Holst Mjaugeto
Rådgiver idrett