Arenaer

Som fylkeskommune skal vi være representert i organisasjoner og nettverk som er relevante for utviklingen av fylket som et attraktivt og bærekraftig sted for bosetting, næringsvirksomhet og besøk.

Her finner du en oversikt over de ulike samarbeidsarenaene fylkeskommunen deltar i, både nasjonalt og internasjonalt.

Vestfold fylkeskommune stiller med politisk valgte representanter på utvalgte arenaer. 

Norske arenaer

Østlandssamarbeidet

Østlandssamarbeidet (ØS) er en samarbeidsorganisasjon for de nå fire fylkeskommunene på Østlandet: Vestfold og Telemark, Viken, Oslo og Innlandet. Samarbeidet skal bidra til å videreutvikle Østlandet som en konkurransedyktig region i Europa og skal samtidig sikre en regional balansert og bærekraftig utvikling innen landsdelen. Det er viktig å fremme regionale synspunkt og interesser, samt å styrke det interregionale samarbeidet. Økt medvirkning, deltagelse, dialog og samarbeid på tvers av landegrensene vil i årene som kommer være viktigere enn noen sinne, for å løse felles utfordringer. 

Les mer på Østlandsssamarbeidets sine nettsider her.

Osloregionens Europakontor

Osloregionens Europakontor er en medlemsorganisasjon som representerer medlemmer på Østlandet blant fylkeskommuner, kommuner og universiteter. Gjennom europeisk samarbeid skal de bidra til å skape nye muligheter for innovasjon, regional utvikling og verdiskapning hos medlemmene. Europakontoret kan bistå med henvendelser til EUs organer, etablere kontakt med andre regionskontor og organisasjoner generelt. I tillegg til å bistå i forbindelse med søknader til programmer/prosjekter innenfor EU/EØS. Målet er å legge til rette for god samfunnsutvikling ved å koble medlemmer til europeiske prosesser som fører til innovasjon og verdiskapning i regionen.

Les mer om Osloregionens Europakontor

Fylkesnettverket

Fylkesnettverket for internasjonale rådgivere er et nasjonalt nettverk for internasjonale rådgivere i fylkeskommuner, som møtes to ganger i året for å utveksle kunnskap og erfaringer om internasjonalt samarbeid, EU-programmer og prosjektarbeid. Internasjonale rådgivere fra KS, UD og KMD deltar også på disse møtene. Vestfold fylkeskommune deltar på nettverksmøtene.

Internasjonale arenaer

Konferansen av perifere maritime regioner (CPMR)

Conference of Peripheral Maritime Regions er en Pan-Europeisk lobbyorganisasjon for regionale interesser i Europa, og består av 150 medlemsregioner fra 28 land som til sammen representerer mer enn 190 mill. innbyggere. Målet er samarbeid for å sikre at EUs institusjoner og de nasjonale regjeringene tar hensyn til, og lytter til regionenes interesser og synspunkt. 

Les mer på nettsiden til perifere maritime regioner (CPMR )

Nordsjøkommisjonen (NSC)

Nordsjøkommisjonen er en av seks geografiske kommisjoner i CPMR, og er et politisk samarbeid mellom regionale myndigheter rundt Nordsjøen. Skottland, England, Belgia, Nederland, Tyskland, Danmark, Sverige og Norge utgjør kommisjonen. Formålet er å fremme regionalt samarbeid for å på best mulig måte møte de utfordringene og mulighetene som finnes i Nordsjøregionen.

Les mer på Nordsjøkommisjonens (NSC) nettside  

Nordisk Transportpolitisk Netværk (NTN)

NTN er et regionalt transportpolitisk samarbeid bestående av regioner med felles interesser i forbindelser mellom regionene, fra det vestlige Skandinavia til Sentral-Europa. Formålet med arbeidet er å skape grunnlag for transportpolitiske beslutninger og kvalifisere regional planlegging på transport og infrastruktur som skal utnyttes på en effektiv og bærekraftig måte for å skape regional utvikling. Nettverket er en arena for utvikling av kompetanse og nettverksbygging, spesielt knyttet til havn og godstransport. NTN har vært en pådriver i å framskaffe kunnskap om hvordan tilrettelegge for godstransport i Jyllandskorridoren, og hatt betydning for utvikling av godskonsept Vestfold og Telemark, med fokus på jernbanetilknytning til Larvik havn og Herøya. NTN har dessuten hatt politisk betydning i arbeidet med å påvirke NTP- prosessene, og for arbeidet i Østlandssamarbeidet. Samarbeidet i NTN underbygger i tillegg arbeidet i NSC transportgruppe. 5 (?) norske fylkeskommuner og 3 danske regioner deltar i nettverket.

Les mer om Nordisk Transportpolitisk Nettverk (NTN)

Publisert: 12.11.2019 Oppdatert: 13.12.2023 kl.14:53

Ann Christin Jordbakke
Rådgiver for internasjonalt samarbeid