Om å være medlem

Nettverksmedlemmer er med og skaper verdier gjennom grønn omstilling. Sammen bidrar vi til å oppfylle regionale, nasjonale og internasjonale klimamål.

Klimaendringen er vår tids største samfunnsutfordring. For at vi skal nå klimamålet for 2030, må klimagassutslippene reduseres betydelig. Samtidig skal den grønne verdiskapingen øke.

Alle må bidra, men det er tungt å gjøre det alene. Samarbeid er nøkkelen til å finne løsninger.

Fylkeskommunen har et ansvar for å bringe aktørene sammen til samhandling og dialog om grønn omstilling. Klima- og energinettverket skal være en arena for arbeidet med FNs bærekraftsmål nr. 13 Stoppe klimaendringene og nr. 17 Samarbeid for å nå målene.

Bli med som medlem!

Bedrifter, kommuner, utdanningsinstitusjoner og offentlige virksomheter er invitert til å bli med som partner i nettverket. Interessert? Ta kontakt med prosjektleder Solveig Prestegard. Nysgjerrig? 

I klima- og energinettverket møtes aktører for å finne de gode klimatiltakene – små og store. Vi identifiserer utslippsreduserende tiltak og bruker klimarapportering som verktøy. Virksomheter lærer av hverandres erfaringer. Det blir digitale og fysiske møter og kompetansedeling på relevante temaer.

Et medlem i nettverket både gir og tar. Forpliktelse må til for å skape resultater – lavere utslipp og høyere verdiskaping. Medlemmer i nettverket må:

 • forankre klimaarbeidet og grønne muligheter i toppledelsen
 • arbeide systematisk med klima- og miljøstyring
 • gjennomføre årlig klimaregnskap, og etter hvert klimabudsjett 
 • bidra aktivt inn i nettverket

og bør vurdere:

 • miljøsertifisering
 • å bli fossilfri innen 2030 (direkte klimagassutslipp)
 • å etablere ambisiøse utslippsmål og klimaprosjekter

Det er gratis å være med i klima- og energinettverket. En eventuell kontingent kan bli vurdert senere. Temaene nettverket skal jobbe med, kan påvirkes av medlemmene. Kanskje blir det hensiktsmessig å dele inn i faggrupper.

Dette jobber klima- og energinettverket med

Klimanettverkets aktiviteter  påvirkes av medlemmenes ønsker. Aktivitetene er knyttet til målet om klimagassreduksjon i Vestfold og Telemark.

De forventningene til aktiviteter som er spilt inn av kommuner og næringsliv, peker mot temaer som:

 • klimaregnskap og klimabudsjett for egen virksomhet
 • bærekraftige og innovative anskaffelser
 • sirkulær økonomi
 • FNs bærekraftsmål i strategisk planlegging
 • energiproduksjon og energisystemer
 • klimatilpasning
 • formidling av relevant regelverk

Her kan du lese mer om temaene klima- og energinettverket jobbet med.

Mer gjennomføringskraft

Nettverket bygger på erfaringene fra Vestfold klima- og energiforum (VKEF) og klimapartnermodellen tilpasset vår region. Det er inngått en samarbeidserklæring med de eksisterende nettverkene Powered by Telemark, Norsk Senter for Sirkulær ØkonomiBYGG i TRE og Norges Bondelag i Vestfold og Telemark.

Klima- og energinettverket startet som et fireårig prosjekt (2020-2023). Sekretariatet er lagt til Vestfold og Telemark fylkeskommune og består av en prosjektleder og inntil to rådgivere lokalisert slik at de kan bistå hele fylket vårt. Dette gir gjennomføringskraft! I dag sitter det en rådgiver i Tønsberg og en rådgiver i Åmot (Vinje kommune) og en i Skien. 

Sekretariatet skal:

 • skape effektive møteplasser for dialog, samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av bransjer, sektorer og fag.
 • bidra med kompetanse om klimarapportering, inkludert klimaregnskap, klimabudsjett og innovative anskaffelser og investeringer.
 • innhente og sammenstille klimadata som synliggjør resultater i regionen.
 • øke kunnskap om grønn forretningsutvikling og klimarisiko.
 • være en koblingsboks for problemløsing, bidra til etablering av klimaprosjekter og spre resultater.
 • bidra til enklere navigering i virkemiddelapparatet.
 • utarbeide felles arrangementer sammen med medlemmene.
 • gi bistand til grupper og enkeltbedrifter.
 • synliggjøre regionens kompetanse og fortrinn.

Fylkeskommunen håper din virksomhet vil være med å skape verdier gjennom grønn omstilling. Sammen skal vi bidra til å oppfylle regionale, nasjonale og internasjonale mål om klimagassreduksjon og klimatilpasning.

Disse er allerede partnere i klima- og energinettverket

Det er kontinuerlig rekruttering av virksomheter til klimanettverket. Allerede på første samling i oktober 2020, signerte 23 virskomheter samarbeidsavtale. Du finner en oppdatert liste over medlemmer her.

Samarbeidserklæring 

Klima- og energinettverket har inngått en samarbeidserklæring med eksisterende nettverk og klynger i Vestfold og Telemark. 

Powered by Telemark er en miljøtekologiklynge med over 30 bedrifter fra akademia, prosess- og leverandørindustri basert i Vestfold og Telemark. Klyngen har en ambisjon om å bidra til å realisere verdens første klimapositive industriregion gjennom samarbeid om utvikling og realisering av grønn teknologi i industrien.

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (tidl. NoWaste!) Næringsklyngen skal bidra med en omstilling til en sirkulær økonomi, og har en visjon om null avfall og et klimanøytralt samfunn. Deltakerne er bedrifter, akademiske institusjoner og kommuner. 

Bygg i tre er et interkommunalt nettverk som har økt treforbruk i offentlige og private bygg som mål. De skal dekke behovet for god og riktig treinformasjon hos byggherrer slik at de lettere velger tre i sine byggeprosjekter. Kommuner, fylkeskommuner og fylkesmann er medlemmer.

Norges Bondelag samler bønder og alle andre som er opptatt av norsk mat og landbruk. De jobber for at Norge skal ha en klimapolitikk som kutter utslipp og binder mer karbon - uten å kutte i matproduksjonen. 

Publisert: 17.03.2020 Oppdatert: 16.04.2024 kl.11:06