Betingelser for tildeling av tilskudd

Prosjekteier er registret med organisasjonsnummer i Vestfold og Telemark.

Mulighetsstudien som skal gjennomføres skal resultere i en sluttrapport som blant annet inneholder: (Listen er ikke fullstendig, ulike prosjekt vil kreve ulike tillegg)

  1. Om relevant må bæreevne til takflater/sideflater være undersøkt og forholdsmessig opp mot valgt solenergiløsning.
  2. Beregnet produksjon av kWh
  3. Nedbetalingstiden av solenergianlegget (oppgi kWh pris brukt i beregningen)
  4. Utnyttelsesgrad til egen drift og hva som skjer med en eventuell produksjon utover dette

Sluttrapport

Det er forventet at resultat og erfaringer fra tiltaket beskrives i en sluttrapport som ved forespørsel kan deles i klima- og energinettverket for Vestfold og Telemark.
Sluttrapport leveres sammen med utbetalingsanmodningen, når prosjektet er fullført innen 15.05.23.

Medieomtale

Hvis tiltak får medieomtale, ber vi om at det kommer fram at tiltaket er delfinansiert av fylkeskommunen.

Forholdet til andre støtteordninger

Vi gjør oppmerksom på at tilskuddet ytes innenfor regelverket for «bagatellmessig støtte».

Dette regelverket innebærer at det offentlige kan tildele støtte til et foretak på opp til
200 000 euro i en periode på tre regnskapsår. Bagatellmessig støtte kan ikke gis i tillegg til annen støtte for de samme støtteberettigede kostnadene.

Tilskuddet gis ikke til prosjekt/mottakere av tilskudd fra Enova eller andre offentlige støtteordninger.

Publisert:

20.06.2022

Oppdatert:

27.06.2022 kl.09:03