Byggesaksråd for kommunene

Trenger du tips om hvordan du skal behandle saker om verneverdig bebyggelse? Rådene er laget i samarbeid med vestfoldkommunene.
Foto: Anne Merete Knudsen

Forhåndskonferanse

Start med forhåndskonferanse. Forbered deg godt. Finn planstatus i kommuneplan, kommunedelplan eller reguleringsplan for eiendommen.

 • Ligger eiendommen i et verneområde? Ligger det fredete bygninger i nærheten? Dersom saken din handler om en fredet bygning, skal den til fylkeskommunen.
 • Informer søker. Lag liste over hvilke dokumenter som skal ligge ved søknaden. Eldre bygninger bør dokumenteres med bilder.
 • Få tiltakshaver til å knytte til seg fagfolk med riktig kompetanse og erfaring. Skal kommunen sette vilkår om kulturvernfaglig vurdering eller krav om at ansvarlig søker og utfører har kulturvernfaglig kompetanse?
 • Skriv referat.

Kontroller søknader og vedlegg

Sjekk at alle nødvendige skjemaer og dokumenter er tilfredsstillende utfylt når søknad kommer inn. Søknaden skal også beskrive materialvalg, tak, panel, vinduer m.m.

Sjekk formelle planforhold

Sjekk tiltaket opp mot reguleringsbestemmelser eller kommuneplanens utfyllende bestemmelser og retningslinjer.

Befaring

Reis på befaring! Eventuelt sammen med utbygger, arkitekt eller byggmester. Ta bilder!

Still diagnosen

Hva slags type sak er dette? Hvordan skal den behandles? Er det en dispensasjon, en reguleringsendring, en melding? Skal den på høring? Vurder tiltaket i forhold til eiendommen som helhet og i forhold til naboer og miljøet for øvrig.

Høringer

Skal offentlige instanser eller private interesser høres?

 • Riksantikvaren skal ha saker som gjelder automatisk fredete bygninger, listeførte kirker, fredete militæranlegg og fredete bygninger i statens eie.
 • Fylkeskommunen skal ha saker som gjelder vedtaksfredete bygninger, vesentlig endring av byggverk oppført før 1850 og dispensasjonssaker i hensynssoner og spesialområde bevaring, herunder riving.

Innholdet i oversendelsen

 • Oversendelsesbrev med kort beskrivelse og vurdering. Her må kommune, gårds- og bruksnummer, veinummer og evt. gårdsnavn fremkomme.
 • Selve søknaden med alle tegningene.
 • Reguleringskart og bestemmelser.
 • Fotografier av dagens tilstand og evt. skråfoto.
 • Gamle bilder og beskrivelser.
 • Forhold til nabobebyggelse vist gjennom oppriss eller fotomontasje (dokumentasjonskrav i henhold til plan- og bygningsloven).
 • Husk at det er bedre med for mye informasjon enn for lite!

Verneverdi

Vurder verneverdi og søk å forstå bygningen og eiendommen i sitt miljø. Stikkord her er strøkskarakter. Hent informasjon i nettverket ditt og hos fylkeskommunen. Bruk liste over verneverdige bygninger.

Saksutredning

Alle uttalelsene samles. Administrasjonen skriver saksutredning. Bruk bestemmelsene i reguleringsplanen aktivt. Hvis tiltaket ligger i hensynssone eller spesialområde bevaring, er formålet med planen å bevare og altså ikke rive. Dette er hjemmelen for å nekte riving.

Vedtak

Skriv et klart og tydelig vedtak. Vis til daterte tegninger. Sett vilkår for tiltaket og krav til kompetanse hos prosjekterende og utførende instans. Sett krav til materialvalg og utførelse.

Kontroll og ferdigattest

Følg opp saken med befaring. Kontroller at tiltaket er etter tegningene og forsvarlig utført. Ferdigattest om nødvendig.

 

Publisert: 27.01.2018 Oppdatert: 16.06.2020 kl.09:59