Verdiskapningsprosjekter 2019


I regjeringens budsjettforslag er det satt av 8,232 millioner kroner til verdiskapingsprosjekter på kulturminneområdet. Fristen for å søke støtte er 7. januar 2019.

Hvilke prosjekter kan få støtte?

Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet skal bidra til at kulturminner, kulturmiljøer og landskap, i større grad enn i dag, blir brukt lokalt og bidrar til kulturell, miljømessig, sosial og økonomisk verdiskaping. 

Søknader som gjelder prosjekter i Vestfold, leveres til Vestfold fylkeskommune: firmapost@vfk.no.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Ane Ingvild Støen i Kulturarv: aneingvilds@vfk.no.

 

Prosjekter som vil bli prioritert i 2019

  • større prosjekter som sikrer at kulturminner, kulturmiljø og landskap blir integrert i lokal og regional utvikling
  • prosjekter basert på samhandling mellom kommunalt og regionalt nivå, og private aktører
  • prosjekter som bidrar til integrering gjennom demokratisk deltakelse/sysselsettingstiltak
  • prosjekter med en klimavennlig profil
  • prosjekter som inkluderer temaer som frivillighet og folkehelse

Prosjektet må være godt forankret hos aktørene og være forberedt slik at prosjektaktivitetene det søkes støtte til kan gjennomføres i 2019.

Om søknaden

Søknaden må klargjøre hvordan prosjektet bygger opp under nasjonale og regionale mål og satsinger på kulturminnefeltet. Det må også framgå hvordan det er koordinert med andre arbeidsfelt og virkemidler i kulturminnesektoren, og hvordan prosjektet vil påvirke den langsiktige forvaltningen av kulturminnet/-ene, kulturmiljøet/-ene eller landskapet/-ene. Søknaden bør beskrive prosjektets betydning for viktige utviklingsfelt slik som attraktivitetsbygging, demokratisk deltakelse og integrering, folkehelse, miljø og næring.

Økonomi

Bygging av organisasjon og rammer for forpliktende aktørsamarbeid er et lokalt og regionalt anliggende. Tilskudd til verdiskapingsprosjekter bør ikke benyttes til lønn til prosjektledere eller andre formål med karakter av driftstilskudd til prosjektorganisasjonen, men til konkrete og definerte delaktiviteter.

 

Publisert:

22.11.2018

Oppdatert:

10.06.2020 kl.16:01