Metallsøk

Bruk av metallsøker er en viktig metode i en del arkeologisk arbeid. Men det er viktig at de som bruker dem, kjenner reglene. Grunneiere har også rettigheter når det blir gjort funn.

Metallsøking som hobby har vokst enormt de siste årene. Som metallsøker får du masse frisk luft, god mosjon og spennende øyeblikk. Metallsøkere kan finne historiske gjenstander som tilhører staten, disse er såkalt innleveringspliktige og skal leveres til kulturminnemyndighetene. I Vestfold betyr dette at gjenstanden skal leveres til oss i kulturarv for registrering, vi sender så funnene videre til kulturhistorisk museum. Dette gjelder alle gjenstander eldre enn 1537 (reformasjonen) og mynter eldre enn 1650. Riksantikvaren har laget retningslinjer som du må følge for å unngå å skade kulturminnene, og for en ryddig behandling av oldsaker.

Kulturhistorisk museum har laget en mal på hvordan alt gjøres helt riktig: 

Mønsterpraksis

Vi anbefaler at personer som bruker metallsøker blir medlem av en forening, du finner lenker til noen av dem på denne siden.

Hvor kan du søke?

Det eneste stedet du bør søke er på dyrket mark og du må ha tillatelse fra grunneier.

Det er ulovlig å søke aktivt etter gjenstander som er fredet i kulturminneloven. Sjekk derfor Kulturminnesøk.

Dette er ditt viktigste verktøy utenom detektoren. Her er automatisk fredete kulturminner registrert og det er tegnet inn en fredet sone på minst fem meter rundt dem. Dersom du er i tvil kan du spørre oss.

Når du er ute

Kartfesting er veldig viktig hvis du finner noe du tror er innleveringspliktig, du trenger derfor verktøy som regisrerer GPS koordinater. Enten som en egen enhet eller på mobiltelefonen din. Legg funn i egen pose merket med koordinater eller nummerering slik at du vet hvilket funn som tilhører hvilket punkt. Gårdsnavn, gårds- og bruksnummer og dato er også fint å skrive på posen.

Behandling av innleveringspliktig funn

Hvis du har funnet noe som er innleveringspliktig skal funnet inn til oss så snart som mulig. De må aldri vaskes, renses eller pusses. Hvis du er i tvil om hva du har funnet, er det mange facebookgrupper med erfarne metalldetektorister og arkeologer som kan hjelpe deg med identifisering, eller du kan komme til oss med funnet selv om du er i tvil.

Funnskjema skal fylles ut:

 Funnskjema. 

Gårdsnavn, gårds- og bruksnummer, samt grunneiers navn og adresse i tillegg til ditt eget er viktig her.Vi registrerer funnet på nett og sender gjenstanden videre til Kulturhistorisk museum som konserverer funnet om det trengs.

Hva skjer med funnet mitt

Mange venter på tilbakemelding fra Kulturhistorisk museum etter at funnet er levert inn. Innlevering av gjenstander har økt enormt de siste årene og museet har et stort etterslep på registreringen. Bare fra vestfold ble det over 300 innleveringer i 2019. Det kan derfor ta svært lang tid før du hører noe.

Det blir ofte sagt at oldsaker bare blir liggende i en skuff på museet. Dette er et merkelig argument som vi dessverre ser ofte. Metallsøk har i flere tilfeller økt antallet av spesielle funn og det er jo den virkelig positive siden vi ser ved metallsøk. Siden funn fra 1800- og 1900-tallet «har støvet ned i en skuff i staten» finnes disse fortsatt og forskere kan studere og sammenligne. Det kan de gjøre om 10 år eller om 110 år. Foto og funninformasjon av viktige funn legges på nettet, åpent for alle. Det skjer ikke hvis funn blir satt i bokhylla hjemme, eller solgt på nett.  

Finnerlønn

Det er kulturhistorisk museum og riksantikvaren som avgjør om du har rett til finnerlønn, Dersom du ønsker finnerlønn må du skrive navn og kontonummer til både finner og grunneier i funnskjemaet. 

Informasjon til deg som er grunneier

Myten om at funn av arkeologiske gjenstander er en brems for drifta er sterk. Dette er grunnløst. I Vestfold er det pløyerestriksjoner på kun tre steder: Kaupang, Gokstad og Borre. Men heller ikke her er det umulig å dyrke noe. Dette er små områder og de er noen av de viktigste arkeologiske steder i landet. et funn med metalldetektor vil så å si aldri føre til driftsmessige begrensninger. Du skal derimot være nøye med hvem du gir tillatelse, et klart råd fra oss er at søkeren kan vise til medlemskap i en detektorklubb. Du kan også kontakte oss, vi kjenner de fleste aktive metallsøkere i fylket.

Metallsøker i fylkeskommunens forvaltning

Vi bruker metallsøking aktivt ved arkeologiske registreringer. Vi har faste samarbeidspartnere, og vi har derfor sjelden behov for ytterligere kapasitet.

Brudd på kulturminneloven

Overtredelse av kulturminneloven ser Økokrim svært alvorlig på. Vestfold fulkeskommune har nulltoleranse og anmelder alle overtredelser.

Innlevering og formidling

Mottak av funn fra metallsøk har gjennom en tiårsperiode gått fra å være en sjelden og kuriøs hendelse, til noe som nå opptar flere månedsverk hvert år for våre arkeologer.

tabell over innleverte søk som viser en eksplosiv økning av innleverte funn

Fordi dette feltet vokser så eksplosivt gir det også nye muligheter til å få kunnskap om forhistorien og kulturmiljøene våre. Vi får verken flere penger, folk eller tid til å jobbe med dette, så vi må jobbe smart.

Geodatabase

For å kunne holde oversikt og hente ut kunnskap fortløpende, har Vestfold og Telemark fylkeskommune valgt å organisere informasjonen om metallsøkfunn i en egen geodatabase. Her registreres funnstedet, sammen med den viktigste informasjonen om funnstedet, materialet funnet er laget av, hva det er, funndato og hvem som er finner. Dette bruker vi for eksempel til å lage statistikker om hvordan funnutviklingen skjer, hva som er typiske funnbilder i ulike regioner, og også til å avdekke kunnskapshull.

Informasjonen brukes inn i rapporter, artikler og forskning som vi utarbeider eller samarbeider om. Dette har vært viktig for oss, og en forutsetning for at vi har kunnet håndtere de store mengdene med funn vi har fått de siste årene. Ikke minst har basen vært en forutsetning for at det flotte materialet fra metalldetektoristene faktisk blir omsatt i ny kunnskap om forhistorien. Og det er jo dette vi vil!

 

Samtykke

Dersom du leverer inn metallsøkfunn til oss, ber vi derfor om ditt samtykke til at din finnerinformasjon oppbevares i vår geodatabase, i tråd med regelverket for GDPR. Samtykke her er også en forutsetning for å bli nevnt i våre funnkavalkader eller andre typer oppslag der vi får vist fram de fantastiske funnene som de frivillige detektoristene gjør i fylket vårt!

Personvern og samtykkeerklæring for opplysninger om innleverte metallsøkfunn

Les dokumentet nøye før du skriver under, og merk særlig at det er to steder å sette kryss:

  • Samtykke til at vi oppbevarer navnet i databasen
  • Samtykke til publikasjon av navnet i funnkavalkader, rapporter, artikler og annet som vi publiserer
  • Det er mulig å bare samtykke til at vi har navnet i databasen, uten å samtykke til publikasjon. Det er derimot ikke mulig å bare samtykke til publikasjon – har vi ikke navnet ditt kan vi heller ikke publisere.

Det er bare de ansatte i Kulturarv, med tjenstlig behov, som har direkte tilgang til dataene.
Du kan trekke samtykket tilbake når som helst – da vil vi slette navnet ditt fra listene i basen.

Publisert: 14.11.2017 Oppdatert: 26.10.2023 kl.15:15

Metallsøkerklubber og foreninger

Ved å bli medlem av en forening har du noen å spørre, og kan lære mer.