Tilskudd kunstproduksjon

Kommuner, profesjonelle kunstnere/miljøer og kulturaktører kan søke om utviklingsmidler til prosjekter og satsinger innen kunst og kulturområdet i Vestfold. Søknadsportalen er nå stengt.
Getty

Søknadene som ble innsendt til søknadsfristen 1. november 2023, ble behandlet 6. februar i hovedutvalg for inkludering, idrett og kultur (PS 8/24). Hele tilskuddsrammen for 2024 ble da fordelt. Alle søkere får skriftlig svar på sin søknad, og nettsiden oppdateres ift kommende søknadsfrister.

Det kan søkes tilskudd innen fem kategorier:

Produksjonsstøtte 
 • Profesjonelle kunstnere og ensembler kan søke
 • Det kan søkes til utvikling av nye produksjoner i Vestfold
 • Ordningen er 1-årig
 • Vanligvis lyses ordningen ut to ganger i året, med søknadsfrist 1. november og 15. mars. For 2024 er det ingen søknadsfrist 15.mars.

Søk om produksjonsstøtte her

Arrangørstøtte
 • Kan søkes av profesjonelle arrangører med et helårsprogram
 • Programmet må bidra til mangfold og nyskaping
 • Arrangører som mottar arrangørstøtte eller driftsstøtte fra Kulturrådet prioriteres
 • Det kan søkes støtte for 1-3 år
 • Ordningen lyses ut en gang i året, med søknadsfrist 1. november

Søk om arrangørstøtte her

Arrangementsstøtte
 • Kan søkes av kulturaktører, institusjoner og kommuner
 • Gjelder enkeltarrangement av høy kunstnerisk kvalitet
 • Arrangementet kan ikke inngå i en festival
 • Prioriterer arrangementer med et regionalt nedslagsfelt
 • 1-årig ordning
 • Ordningen lyses ut en gang i året, med søknadsfrist 1. november

Søk om arrangementsstøtte her

Festivalstøtte
 • For festivaler med høyt kunstnerisk nivå
 • Programinnhold som bidrar til kunstnerisk mangfold i regionen
 • Nyetablering 1-3 år
 • Videreutvikling 2 år
 • Evt. videre tilskudd i tråd med forventinger på Kulturrådets festivalstøtteordning
 • Ordningen lyses ut en gang i året, med søknadsfrist 1. november

Søk om festivalstøtte her

Reisestøtte - ingen tilgjengelige midler for 2024
 • For profesjonelle kunstnere
 • Deltagelse på internasjonale arenaer som utstillinger, festivaler og lignende
 • Det må vises til skriftlig avtale om deltagelse
 • Ordningen retter seg ikke mot filmkunstnere, som kan søke Sørnorsk Filmsenter
 • Maks søknadsbeløp 20 000 kroner
 • Løpende søknadsfrist gjennom året

Søk om reisestøtte her

 

Retningslinjer 

Retningslinjene skal bygge opp under mål og satsinger i den nye kulturstrategien «Vestfold og Telemark – der mennesker møtes», som gjelder i perioden 2021-2024. Tilskuddsordningen skal bidra til at kunst og kultur når flere og nye mennesker, og stimulere kulturprosjekter av høy kunstnerisk kvalitet. Visjonen er et mangfoldig kulturliv som representerer en bredde av uttrykk.

Last ned retningslinjene for tilskudd kunstproduksjon her

Retningslinjene er vedtatt av Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett 23. september 2021.

Det kan innenfor denne tilskuddsordningen ikke søkes støtte til:

 • Produksjon av skjønnlitterære bøker
 • Produksjon av musikkinnspillinger
 • Spillefilmer og dokumentarfilmer (som ivaretas av Sørnorsk filmsenter)
 • Historiske festivaler
 • Turnéstøtte
 • Spillefilmer og dokumentarfilmer (som ivaretas av Sørnorsk filmsenter og filmfondet Zefyr)

 

 

Publisert: 29.05.2019 Oppdatert: 13.02.2024 kl.08:59

Yvonne Pleym
Rådgiver kultur