Bredbånd

Tilgang til bredbånd er en forutsetning for digital verdiskaping og deltakelse. Et godt utbygd bredbåndsnett er viktig for innbyggere, offentlige virksomheter, frivillige organisasjoner og et konkurransedyktig næringsliv.

Regjeringen har som mål at alle innbyggere i Norge skal ha bredbåndsdekning. For å få dette til gis det offentlige tilskudd til etablering av bredbånd i områder med liten befolkning og store geografiske avstander. Målet er at alle husstander skal ha minimum 100 Mbit/sek innen 2025.

Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlige støtten til bredbåndsutbygging i Vestfold. Stortinget bevilger hvert år en sum til ordningen gjennom statsbudsjettet som fordeles på hvert fylke, og ordningen administreres av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Fylkeskommunen får et årlig tilskudd og kommunene i Vestfold søker fylkeskommunen om støtte til utbyggingsprosjekter. 

Tilskudd 2024

Søknadsskjema for bredbåndstilskudd 2024 åpnes når resultatet fra den nasjonale høringen gjennomført av NKOM (Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet) foreligger. 

Kontaktpersoner i kommunene vil bli informert så raskt søknadsskjemaet er åpnet.

Støtten er å anse som statsstøtte og gis i tråd med gruppeunntak for støtte til bredbåndsutbygging, GBER. 

Les mer om offentlig støtte til bredbåndsutbygging.

Dekningsinformasjon

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) kartlegger hvert år bredbåndsdekningen i Norge. Undersøkelsen er basert på adresse og dekningsinformasjon fra 125 bredbåndsoperatører og dekker store deler av det norske bredbåndsmarkedet.

I dette bredbåndskartet kan du se dekning ned på husnivå. Velg Område «Grid» og zoom ned eller legg inn adresse.

Her finner du dekningsdata fra 2023:

I alle slike undersøkelser vil det kunne være noen feilkilder og en del påbegynte eller nettopp fullførte utbygginger som ikke fanges opp. Denne undersøkelsen er likevel den beste og mest komplette statusrapporten vi har for tilstanden til bredbåndsdekningen i Norge.

 

Oversikt over bredbåndsprosjekter

Her finner du en oversikt over bredbåndsprosjekter i Vestfold og Telemark fra 2016 og fram til 2022. Du får her også en status for hvert av prosjektene.

Publisert: 14.06.2019 Oppdatert: 17.04.2024 kl.10:28

Torgeir Selle
Rådgiver